Pogoji in merila

Pogoji za vpis

Kdor je končal:

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnega področja Mednarodni odnosi ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi pristojni prodekan in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa.

• Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena) – 50 % teže,

• Upošteva se tudi ocena, dosežena na izbirnem izpitu iz področja, na katerega sodi študijski program – 50 % teže.

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o  postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravil niki/2013071116244099/. Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje.

Pogoji za napredovanje po programu

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 47 kreditnimi točkami (ECTS) tekočega letnika (brez posebne prošnje), vendar le v primeru, da je ena od manjkajočih obveznosti učna enota Praksa (5 ECTS).

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL) pa se lahko na podlagi odobrene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 44 kreditnih točk (ECTS) tekočega letnika.

Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. priznanih obveznosti.

Pogoji za prehajanje med programi

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program,
- število razpoložljivih vpisnih mest,
- da gre za kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc;
- da gre za kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) iz študijskega programa, iz katerega prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa;
Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje.

Za kandidate/-tke, ki na prvi stopnji niso študirali mednarodnih odnosov (in ne sodijo pod točko a) pogojev za vpis), pripravljamo program v obsegu 10 KT (ECTS), ki bo takim kandidatom/-tkam omogočil izpolnjevanje pogojev za vpis na podiplomski študij mednarodnih odnosov (kot je zapisano v točki b) pogojev za vpis) ter tako tudi nadaljevanje študija na drugostopenjskem programu Mednarodni odnosi. Več informacij marca 2021 (program se bo izvajal predvidoma aprila in maja, prek zooma, v angleščini).

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.