Ob študiju

  • Ob študiju

  • Ob študiju

Študent prodekan za študijske zadeve

S svojim delom pomaga prodekanu za dodiplomski in podiplomski študij pri izvedbi pedagoškega dela na FDV, tako pri rednem kot pri izrednem študiju. Poleg tega prodekanu prenaša lastne pobude in pobude študentov, z namenom izboljšati kvaliteto rednega in izrednega študija na FDV. Prav tako pa se nanj lahko obračajo študentje, ki tekom študija naletijo na razne študijske in študentske izzive.

Žan Bokan

Pravilniki

Pravilnik o sofinanciranju obštudijske dejavnosti FDV

Študentska organizacija FDV

Študentska organizacija FDV (ŠO FDV) je del Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU LJ). Tako organizacijsko kot tudi vsebinsko se delo in tudi poslanstvo ŠO FDV nanaša na ŠOU LJ. ŠO FDV je organizacija samoupravne skupnosti študentov, v katero se združujejo vsi študentje FDV s statusom zaradi urejanja vprašanj skupnega pomena in zadovoljevanja skupnih interesov in potreb, ki se uresničujejo v okviru FDV. 

ŠO FDV sprejema, organizira in izvaja programe interesne dejavnosti študentov na področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, mladinskega turizma, založništva, informiranja, tehnične kulture in drugih področji interesnega delovanja študentov FDV. Poleg tega povezuje različna formalna in neformalna združenja študentov ter zagotavlja obveščenost študentov FDV o vseh zanje pomembnih vprašanjih.

Več o ŠO FDV na: http://www.student-info.net/fdv/
Več o ŠOU LJ na: http://www.sou-lj.si

Študentski svet FDV

Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠS FDV) je predstavniški organ vseh študentov na fakulteti in je namenjen komunikaciji med študenti in vodstvom fakultete. Znotraj sveta delujejo različne komisije in delovne skupine, ki se podrobneje ukvarjajo s študentsko problematiko na fakulteti.

Na spletni strani ŠS FDV www.ssfdv.org lahko med drugim najdete pomembne novice za študente. V okviru njihove strani deluje tudi forum www.FDVjevka.si.

Akademska društva

Na FDV delujejo strokovna akademska društva, v člansko katerih se vabijo tudi študentje.

Študentska društva

Pestrost in raznolikost FDV ter dejavnost naših študentov se odraža v številnih študentskih društvih, ki delujejo na fakulteti.

Zanimive povezave

Oglejte si še nekatere zanimive povezave, povezane z dejavnostmi ob študiju na FDV.