Skoči do osrednje vsebine

Študenti in študentke s posebnim statusom

  • Posebni statusi

Študenti in študentke, ki izkazujejo posebne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, ter študenti in študentke s posebnimi potrebami v študijskem procesu na Fakulteti za družbene vede lahko pridobijo poseben status v skladu s Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na UL.

Študenti in študentke s posebnim statusom so študenti in študentke, ki imajo:

  • status študenta/-tke športnice, trenerja/-rke;
  • status študenta/-tke umetnika/-ice;
  • status študenta/-tke, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj;
  • status študenta/-tke s posebnimi potrebami;
  • status študenta/-tke starša.

Posebni status pridobi študent/-tka Fakultete za družbene vede s sklepom Komisije za študijske zadeve na podlagi individualne vloge v spletnem referatu in ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogojev za posebni status.  V vlogi za posebni status mora študent/-tka opredeliti svoje potrebe po prilagoditvah pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti. Študent/-tka praviloma vloži vlogo na fakulteti ob vpisu v začetni letnik študijskega programa, lahko pa tudi kadarkoli med študijskim letom, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev posebnega statusa. Za dodelitev posebnega statusa lahko zaprosijo študenti/-tke na vseh treh stopnjah študija. Posebni status se dodeli študentu/-tki do izteka študijskega leta, v katerem poteče izpolnjevanje pogoja.
Če študent/-tka s posebnim statusom zlorabi pomoč in prilagoditev ali napačno prikaže prilagoditve, se za takega študenta/-tko uvede postopek odvzema statusa študenta/-tke s posebnim statusom in se ga/jo obravnava v skladu s pravili, ki urejajo disciplinsko odgovornost.

Informacije o vseh vrstah posebnih statusov in različnih vrstah podpore so objavljene tudi na strani UL: https://www.uni-lj.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom/.

Kontakt in informacije

Za status študenta/-tke športnika/-ice, trenerja/-rke, umetnika/-ice:

Petra Miklavčič Telefon: 01/ 5805-128 E-pošta: is.jl-inu.vdf@iksmolpidod

Učitelj tutor za študente/-ke športnike/-ice, trenerje/-rke:

pred. Jaroš Štekl Telefon: 01/ 5805-340 E-pošta: is.jl-inu.vdf@lkets.soraj

Za status študenta/-tke s posebnimi potrebami, starša:

Mateja Zorko Stopar Telefon: 01/ 5805-129 E-pošta: is.jl-inu.vdf@rapots-okroz.ajetam