Skoči do osrednje vsebine

Študenti in študentke s posebnim statusom in posebnimi potrebami

  • Posebni statusi in statusi za posebne potrebe

Študenti in študentke, ki izkazujejo posebne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, študenti in študentke s posebnimi potrebami in študenti, ki postanejo starši, lahko na Fakulteti za družbene vede pridobijo poseben status in/ali status s posebnimi potrebami v skladu s Pravilnikom o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na UL.

Študenti in študentke s posebnim statusom so študenti in študentke, ki imajo:

  • status študenta/-tke kategorizranega/-ne športnika/-ice / trenerja/-ke kategorizranih športnikov;
  • status študenta/-tke priznanega /-ne umetnika/-ice / kulturnika/-ice;
  • status študenta/-tke, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj;
  • status študenta/-tke starša.

Študenti in študentke s posebnimi potrebami so študenti in študentke, ki imajo različne ovire, dolgotrajne težave/motnje/primanjkljaje.

Posebni status in/ali status s posebnimi potrebami pridobi študent/-tka Fakultete za družbene vede s sklepom Komisije za študijske zadeve na podlagi individualne vloge v spletnem referatu in ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa.  V vlogi za status mora študent/-tka opredeliti svoje potrebe po prilagoditvah pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti. Študent/-tka praviloma vloži vlogo na fakulteti ob vpisu v začetni letnik študijskega programa, lahko pa tudi kadarkoli med študijskim letom, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev statusa. Za dodelitev statusa lahko zaprosijo študenti/-tke na vseh treh stopnjah študija. Status se dodeli študentu/-tki do izteka študijskega leta, v katerem poteče izpolnjevanje pogoja.
Če študent/-tka s statusom zlorabi pomoč in prilagoditev ali napačno prikaže prilagoditve, se za takega študenta/-tko uvede postopek odvzema statusa študenta/-tke s statusom in se ga/jo obravnava v skladu s pravili, ki urejajo disciplinsko odgovornost.

Informacije o vseh vrstah statusov so objavljene tudi na UL strani študenti s posebnimi potrebami in posebnimi statusi.

 

Kontakt in informacije

Za status študenta/-tke športnika/-ice, trenerja/-rke, umetnika/-ice, kulturnika/-ice:

E-pošta: statusi@fdv.uni-lj.si

Učitelj tutor za študente/-ke športnike/-ice, trenerje/-rke:

pred. Jaroš Štekl Telefon: 01/ 5805-340 E-pošta: is.jl-inu.vdf@lkets.soraj

Za status študenta/-tke s posebnimi potrebami, status starša - matere/očeta:

Mateja Zorko Stopar Telefon: 01/ 5805-129 E-pošta: is.jl-inu.vdf@rapots-okroz.ajetam