Skoči do osrednje vsebine

Kakovost na Fakulteti za družbene vede

Vizija kakovosti

Skrb za kakovost z aktivnim spremljanjem kakovosti izvajanja svojih dejavnosti je osnovna vrednota in poslanstvo vseh področij našega delovanja.

Visokošolski učitelji in sodelavci sodelujejo pri oblikovanju izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in strokovne dejavnosti prek kateder in drugih organov fakultete ter z neposrednim delom. Študenti imajo možnost izražanja svojih mnenj glede kakovosti posredno prek svojih predstavnikov v vseh pomembnih organih fakultete, neposredno v samih procesih delovanja fakultete, lahko pa izražajo svoje predloge, pripombe, kritike in pohvale prek tutorskega sistema. Študenti prav tako ocenjujejo izvedbo posameznih predmetov in programov s študentskimi anketami.

V dolgoročni strategiji vzpostavljenega preglednega sistema zagotavljanja kakovosti sledimo vzpostavitvi preglednega sistema zagotavljanja kakovosti s sprotnim spremljanjem kakovosti (redne letne samoevalvacije, občasne zunanje evalvacije) na podlagi kazalcev in meril, ki upoštevajo tako tuje kot tudi nacionalne standarde. Kakovost zagotavljamo na vseh temeljnih področjih delovanja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani: izobraževalnem, raziskovalnem in upravljalskem. Pomemben doprinos k zagotavljanju kakovosti predstavlja tudi stalno obveščanje tako notranje kot zunanje javnosti.

Poslovnik kakovosti FDV

Prenos dokumenta >> 

Temeljni strateški dokumenti

Sistem kakovosti Fakultete za družbene vede temelji na veljavnih predpisih ter priporočilih organov, odgovornih za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva na nacionalni in mednarodni ravni.

Zakon o visokem šolstvu
Pravila Univerze v Ljubljani
Strategija UL
Strategija FDV UL

Register predpisov FDV UL

Katalog informacij javnega značaja FDV UL

NAKVIS merila

Sistem zagotavljanja kakovosti

V skladu z navedenimi standardi predstavlja osnovni mehanizem kakovosti zaključena povratna zanka (ang. QA feedback loop), ki temelji na procesu določanja ciljev in prioritet, načrtovanja, izvedbe in evalvacije izvedenih dejavnosti in načrtovanih ukrepov, kar sledi kot vstopna informacija za nov cikel delovanja samega sistema kakovosti.

Proces zagotavljana kakovosti poteka na različnih strateških in izvedbenih ravneh, kjer sodelujejo vsi relevantni deležniki: zaposleni, študenti, vodstvo in zunanje okolje (npr. zaposlovalci, naročniki storitev). V sklopu delovanja sistema kakovosti se vsi omenjeni deležniki seznanjajo tako s procesom sistema kakovosti kot tudi njegovo vsebino. Celoten sistem zagotavljanja kakovosti FDV UL je določen z dokumentom Poslovnik kakovosti FDV.

Študentske ankete

Zakaj izpolniti študentsko anketo?

Ker lahko študenti neposredno izražate svoje mnenje o pedagoškem procesu, o delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri posameznih predmetih, o zadovoljstvu s strokovnimi službami, z dostopnostjo literature, pravočasnim informiranjem....Zato, ker služijo izboljševanju poučevanja tam kjer je to potrebno.

Vas skrbi, da izpolnjevanje anket ni anonimno?

Ta strah je odveč, saj poteka anketiranje v elektronski obliki in je povsem anonimno. Profesorji ne vidijo kdo je podal kakšno oceno in komentar.

Na fakulteti spoštujemo vašo iskreno, spoštljivo in konstruktivno povratno informacijo.

Vaše mnenje šteje, zato izpolnite anketo.

 

Komisija za kakovost

KK FDV UL je komisija Senata FDV, ki spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost dela fakultete, študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega ter strokovnega dela. 

Naloge in zadolžitve:

  1. opredeli vizije in poslanstva fakultete ter jih predlaga Senatu fakultete v potrditev;
  2. spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost dela fakultete, študijskih programov; znanstvenoraziskovalnega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija fakultete);
  3. pripravi akcijske načrte in ukrepe za izboljšave;
  4. oblikuje načrt strateške prenove fakultete v skladu z evropskimi smernicami;
  5. opravlja druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določi senat fakultete.
Člani Komisije za kakovost FDV UL

Letna poročila s poročilom o kakovosti

Poročila o matriki kakovosti FDV

Poročila o redni letni evalvaciji študijskih programov FDV UL

Evalvacijska poročila o praktičnem usposabljanju študentov

Poročila o delovanju tutorskega sistema

Arhiv

Tukaj najdete starejše dokumente.