Kakovost

  • Samoevalvacija

    Poglavitni cilj notranjega zagotavljanja kakovosti je izpopolnjevanje kakovosti. Dolgoročni cilj samoevalvacije je pomoč pri načrtovanju in nadaljnjem izpopolnjevanju kakovosti izobraževalne institucije.

  • Kakovost

    V dolgoročni strategiji zagotavljanja kakovosti sledimo vzpostavitvi preglednega sistema zagotavljanja kakovosti s sprotnim spremljanjem kakovosti.

  • Kakovost

    Redna samoevalvacija in nenehno izboljševanje kakovosti sta temeljna predpogoja za uresničevanje vizije in poslanstva Fakultete za družbene vede UL.

Skrb za kakovost z aktivnim spremljanjem kakovosti izvajanja svojih dejavnosti je osnovna vrednota in poslanstvo vseh področij našega delovanja.

Visokošolski učitelji in sodelavci sodelujejo pri oblikovanju izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in strokovne dejavnosti preko kateder in drugih organov fakultete ter z neposrednim delom. Študenti imajo možnost izražanja svojih mnenj glede kakovosti posredno preko svojih predstavnikov v vseh pomembnih organih fakultete, neposredno v samih procesih delovanja fakultete, lahko pa izražajo svoje predloge, pripombe, kritike in pohvale preko tutorskega sistema. Študenti prav tako ocenjujejo izvedbo posameznih predmetov in programov s študentskimi anketami.

V dolgoročni strategiji vzpostavljenega preglednega sistema zagotavljanja kakovosti sledimo vzpostavitvi preglednega sistema zagotavljanja kakovosti s sprotnim spremljanjem kakovosti (redne letne samoevalvacije, občasne zunanje evalvacije) na podlagi kazalcev in meril, ki upoštevajo tako tuje kot tudi nacionalne standarde. Kakovost zagotavljamo na vseh temeljnih področjih delovanja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani: izobraževalnem, raziskovalnem in upravljalskem. Pomemben doprinos k zagotavljanju kakovosti predstavlja tudi stalno obveščanje tako notranje kot zunanje javnosti.

Samoocenjevanje je prvi glavni korak v evalvacijskem procesu Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Namen samoevalvacije vseh dejavnosti je vzdrževanje, spodbujanje ter izboljševanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela. Samoevalvacija na institucionalni ravni pa zagotavlja osnovo za strokovno odločanje in načrtovanje razvoja ter je podlaga za stalno izboljševanje kakovosti. Samoeavalvacija se izvaja na vseh ravneh: na ravni predmeta, programa, na ravni fakultete in univerze.

Novo na področju kakovosti

Temeljni strateški dokumenti

Sistem kakovosti Fakultete za družbene vede temelji na veljavnih predpisih ter priporočilih organov, odgovornih za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva na nacionalni in mednarodni ravni.

Zakon o visokem šolstvu
Pravila Univerze v Ljubljani
Projekt KUL
Strategija UL
Strategija FDV UL
Register predpisov FDV UL
NAKVIS merila

Sistem zagotavljanja kakovosti

V skladu z navedenimi standardi predstavlja osnovni mehanizem kakovosti zaključena povratna zanka (ang. QA feedback loop), ki temelji na procesu določanja ciljev in prioritet, načrtovanja, izvedbe in evalvacije izvedenih dejavnosti in načrtovanih ukrepov, kar sledi kot vstopna informacija za nov cikel delovanja samega sistema kakovosti.

Proces zagotavljana kakovosti poteka na različnih strateških in izvedbenih ravneh, kjer sodelujejo vsi relevantni deležniki: zaposleni, študenti, vodstvo in zunanje okolje (npr. zaposlovalci, naročniki storitev). V sklopu delovanja sistema kakovosti se vsi omenjeni deležniki seznanjajo tako s procesom sistema kakovosti kot tudi njegovo vsebino. Celoten sistem zagotavljanja kakovosti FDV UL je določen z dokumentom Poslovnik kakovosti FDV UL.
 
Shema procesov sistema kakovosti FDV

Procesi zagotavljanja kakovosti

Fakulteta za družbene vede UL redno opravlja samoevalvacijo v okviru temeljnih procesov kakovosti, opredeljenih v okviru dokumentov:

1. Letna poročila s poročili o kakovosti (Shema_1)
2. Matrike kakovosti (Shema_2)
3. Poročila o anketi o zadovoljstvu zaposlenih in organizacijski kulturi (Shema_3)
4. Poročila o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov ter ravni ustreznosti kompetenc ter učnih izidov  (Shema_4)
5. Poročila o redni letni evalvaciji študijskih programov (Shema_5)
6. Poročila o študentskih anketah o splošnih vidikih študija in študijski praksi (Shema_6)
7. Poročila o delovanju tutorskega sistema (Shema 7)

Komisija za kakovost

KSK FDV UL je komisija Senata FDV, ki spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost dela fakultete, študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega ter strokovnega dela. 

Naloge in zadolžitve:
1. opredeli vizije in poslanstva fakultete ter jih predlaga Senatu fakultete v potrditev;
2. spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost dela fakultete, študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija fakultete);
3. pripravi akcijske načrte in ukrepe za izboljšave;
4. oblikuje načrt strateške prenove fakultete v skladu z evropskimi smernicami;
5. opravlja druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določi senat fakultete.

Člani Komisije za kakovost FDV UL