Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja FDV

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja zavoda

Fakulteta za družbene vede je največja interdisciplinarna, javna izobraževalna in raziskovalna institucija v Sloveniji. S svojimi bogatimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin, katerih preplet predstavlja optimalno sinergijo sodobnih družboslovnih znanj.

Svojo akademsko odličnost fakulteta gradi svojim izstopajočim teoretičnim in empiričnim raziskovalnim delom, obsežnim publiciranjem znanstvenih in strokovnih prispevkov ter z uspešnim prenosom rezultatov raziskovalnega dela v izobraževalni proces in v prakso.

Njena »diferenca specifika« so raznovrstni študijski programi, ki so odprti drug do drugega in ki temeljijo na prepletanju znanj in spoznanj iz vseh temeljnih družboslovnih disciplin; ta splet je nadgrajen s temeljitimi metodološko-informatičnimi in programsko specifičnimi znanji, ki jih dopolnjuje velik delež izbirnih vsebin. Takšni programi so privlačna izbira za najboljše iz generacij študirajoče mladine.

Izhajajoč iz evropske razsvetljenjske tradicije fakulteta goji duh politične in nazorske neodvisnosti, spoštovanja vseh različnosti, avtonomnosti in neformalne odnose s študenti. Tako sooblikuje svobodomiselne, kritične, ustvarjalne, komunikativne in podjetne mlade izobražence, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k napredku slovenske družbe, s svojim znanjem pa bogatijo univerzalno naravo človeške vednosti ob istočasnem ohranjanju različnih vrednostnih sistemov in kulturnih identitet.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organi Fakultete za družbene vede:

1) Dekan
Prof. dr. Iztok Prezelj
kontaktna oseba: Nastja Dvoršek
tel: 01 5805 110

2) Senat
kontaktna oseba: Nastja Dvoršek
tel: 01 5805 110

3) Akademski zbor
kontaktna oseba: Nastja Dvoršek
tel: 01 5805 110

4) Upravni odbor FDV
kontaktna oseba: Milena Goričan
tel: 01 5805 110

5) Študentski svet
kontaktna oseba: Rok Kofol
tel: 01 5805 250

Organigram zavoda

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

prof. dr. Iztok Prezelj, dekan fakultete
tel: 01 5805 110, e-pošta: iztok.prezelj@fdv.uni-lj.si

Služba za odnose z javnostmi

tel: 01 5805 348; e-pošta: pr@fdv.uni-lj.si 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Splošno:

Študijske zadeve:

Državni predpisi

 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Odlok o preoblikovanju UL
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih - prvi del
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Kolektivna pogodba za negospodarstvo
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Ustava Republike Slovenije
 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
 • Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020

Predpisi EU

Izobraževanje:

Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja

Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja

Program "Socrates":

Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006

Šesti okvirni program:

Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: zaenkrat ni predlogov predpisov

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (habilitacije), Habilitacijska področja članic UL
 • Postopki disciplinske komisije I. stopnje po Pravilniku o disciplinski odgovornosti študentov UL

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Zakon o visokem šolstvu (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, člena 81. in 81.a)
 • Seznam dodiplomskih in podiplomskih diplomantov
 • Seznam prejemnikov nagrad in nazivov UL
 • Seznam vpisanih študentov za tekoče študijsko leto
 • Seznam zaposlenih
 • Seznam študentov s posebnim statusom

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja UL (v pripravi)

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov