Poslanstvo fakultete

Fakulteta za družbene vede je bila ustanovljena leta 1961 kot Visoka šola za politične vede, ki se je v nekaj letih razvila v Visoko šolo za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Leta 1970 se je ob vključitvi v Univerzo v Ljubljani preimenovala v Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Sedanje ime je FDV dobila leta 1991, natanko trideset let po ustanovitvi svoje prve predhodnice. Je moderna ustanova, ki daje streho in omogoča razvoj tako tradicionalnim kot tudi novejšim družbenim vedam ter uporabnim in interdisciplinarnim študijskim področjem, ki so se v svetu in pri nas uveljavili v zadnjih dveh desetletjih.

FDV je avtonomna in ustvarjalna akademska skupnost učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnih sodelavcev. Njena akademska odličnost temelji na teoretski širini, empiriji in metodološki ostrini, na tesni povezanosti med empiričnim znanstvenoraziskovalnim delom in pedagoškim procesom ter na enakopravnih in partnerskih odnosih med vsemi, ki na fakulteti izvajajo različne dejavnosti. Fakulteta za družbene vede je edina institucija v Sloveniji, ki multidisciplinarno, interdisciplinarno ter transdisciplinarno povezuje družboslovna znanja pri reševanju kompleksnih družbenih problemov.

Vizija

a) Krepitev akademske odličnosti na pedagoškem in raziskovalnem področju

S kakovostno izvedbo izobraževalnih programov na vseh treh stopnjah izobraževanja in znanstvenoraziskovalnega dela želimo ostati privlačna izbira za najboljše iz generacij študirajoče mladine. S posredovanim širokim družboslovnoteoretskim znanjem iz sociologije, politologije, kultorologije ter komunikologije in ki ga plemenitimo z obvladovanjem informacijske tehnologije, jezikovnimi znanji in vrsto ključnih veščin, želimo našim diplomantom omogočiti, da ostanejo med najbolj konkurenčnimi na trgu delovne sile, da pa istočasno delujejo kot odlični družboslovci.

b) Doseganje odličnosti FDV kot ustanove

Z intenzivno vpetostjo v mednarodni izobraževalni in znanstvenoraziskovalni prostor želimo postati še bolj prepoznavno ter ugledno središče družboslovnega izobraževanja in raziskovanja v domačem ter mednarodnem prostoru.

c) Krepitev akademske skupnosti

S skrbjo za osebnostni in profesionalni razvoj vseh zaposlenih, s pozornostjo za usklajevanje delovnega z zasebnim življenjem ter z ustvarjanjem pogojev za sproščanje študentske kreativnosti in izražanje medsebojne solidarnosti se želimo okrepiti kot ustvarjalna akademska skupnost avtonomnih posameznikov.

d) Interdisciplinarnost in transdisciplinarnost študijskih programov in raziskovalne dejavnosti

V času, ko se zaposlovanje mladih družboslovcev radikalno zmanjšuje, ne moremo več graditi na masovnosti predvsem aplikativnih študijev, temveč na kombinaciji disciplinarnih in interdisciplinarnih ter teoretsko in uporabno uravnoteženih kvalitetnih študijskih programov. Na področju raziskovalne dejavnosti bo fakulteta aktivno spodbujala transdisciplinarno, interdisciplinarno in medcentrsko povezovanje pri prijavljanju in pridobivanju raziskovalnih projektov.

e) Redefiniranje vloge prve in druge stopnje študija

Študij na FDV je bil do bolonjske reforme profiliran tako, da je rastel iz splošnih teoretsko epistemoloških znanj k bolj specialnim znanjem, značilnim za določen študijski profil. Z bolonjsko reformo je prišlo do odpovedi temu modelu z utemeljitvijo, da naj bi bili študentje že po prvi stopnji študija opremljeni za poklicno delo. Dosedanje izkušnje bolonjskega študija kažejo, da študentje ne končajo študija po štirih letih, temveč lahko govorimo o petletnem študiju. Zato je smiselno ponovno definirati vlogo prve in druge stopnje v sklopu petletnega študija po formuli 3+2, pri čemer je prva stopnja disciplinarno formativna in zgrajena na delnem povezovanju skupnih temeljnih vsebin, druga pa interdisciplinarno usmeritvena glede na izbrani ožji strokovni in poklicni profil diplomanta. Prenovljene študijske programe bomo zgradili na pozitivnih izkušnjah bolonjske prenove in na dosedanjem razvoju disciplinarnih in predmetnih študijskih področij ter razvoju znanj in kompetenc študentov ter tako zagotovili kakovosten študij na fakulteti (Strategija razvoja Fakultete za družbene vede 2015 – 2020).