Skoči do osrednje vsebine

Status študenta/-tke s posebnimi potrebami

Pogoji za pridobitev statusa s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami so študenti, ki zaradi dolgotrajnih okvar, motenj, primanjkljajev ali bolezni/težav potrebujejo pomoč in  individualne prilagoditve za učinkovito vključitev v študij in opravljanje študijskih obveznosti.

To so:

 • slepi in slabovidni študenti;
 • gluhi in naglušni študenti;
 • študenti z govorno-jezikovnimi motnjami;
 • gibalno ovirani študenti;
 • dolgotrajno bolni študenti;
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (težave na področju branja in pisanja, npr. disleksija, diskalkulija ipd.);
 • študenti z motnjami avtističnega spektra;
 • študenti s psihosocialnimi težavami.

Študentom FDV je omogočeno, da v času študija pridobijo in uveljavljajo pravice iz naslova statusa študenta s posebnimi potrebami.

Kdaj oddati vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami lahko vloži študent na prvi, drugi ali tretji stopnji študija. Praviloma študent vloži vlogo ob vpisu v prvi ali višji letnik študijskega programa (ali kasneje, ko nastopijo razlogi za pridobitev statusa s posebnimi potrebami), za celoten čas študija na fakulteti ali na posamezni stopnji študija prek spletnega referata v skladu s FDV Pravilnikom o študiju na programih 1. in 2. stopnje ter Pravilnikom o organizaciji in izvajanju interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje. Študent v vlogi jasno navede, kaj uveljavlja, katere težave/ovire ima ter priloži ustrezna dokazila, ki utemeljujejo njegove navedbe oz. s katerimi izkazuje posamezni primanjkljaj, oviro/motnjo.

Katera so ustrezna dokazila, ki jih je potrebno priložiti vlogi:

 • strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ali odločba Zavoda RS za šolstvo;
 • odločba o statusu invalida ali mnenje invalidske komisije;
 • izvidi zdravstvenih oz. drugih ustanov (bolnišnic, rehabilitacijskih in svetovalnih centrov) o kronični ali dalj časa trajajoči bolezni, motnji, primanjkljaju.                                                           

Praviloma študent predloži  dokazila v slovenskem jeziku. Izjemoma jih lahko predloži tudi v tujem jeziku, v tem primeru bo študent pozvan k predložitvi prevoda.

Poleg zgoraj omenjenih ustreznih dokazil mora študent prošnji priložiti tudi obrazec prilagoditev za študente s posebnimi potrebami, ki ga študentu izpolni zdravnik specialist.

Pred oddajo elektronske prošnje za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami je zaželeno, da študent opravi pogovor s kontaktno osebo za študente s posebnimi potrebami na FDV, z namenom razjasnitve težav/ovir v času študija na fakulteti.

Kdo odloča o dodelitvi statusa s posebnimi potrebami

O dodelitvi statusa s posebnimi potrebami po pooblastilu Senata FDV odloča Komisija za študijske zadeve. Študent  je o odločitvi pristojnega organa obveščen  s sklepom prek spletnega referata v skladu s FDV Pravilnikom o študiju na programih prve in druge stopnje (študenti 1. in 2. stopnje), ter Pravilnikom o organizaciji in izvajanju interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje (študenti 3. stopnje). Študent s posebnimi potrebami uveljavlja prilagoditve pri izvedbi predavanj, vaj, seminarjev in preverjanju znanja v skladu z izdanim sklepom ter predhodnim individualnim dogovorom s posameznim izvajalcem učne enote.

Pridobitev kompetenc pri posameznih predmetih za študente s posebnimi potrebami

Glede na potrebno prilagoditev se študentu omogoči spremljanje vseh oblik dela in opravljanje obveznosti pri predmetu na zanj sprejemljiv način. Pridobitev kompetenc pri posameznih učnih enotah je za študente s posebnimi potrebami povsem enaka kot pri vseh ostalih študentih, razlika je le v tem, da jih študenti s posebnimi potrebami pridobijo po prilagojeni poti.

Kje lahko pridobim več informacij o statusu s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami lahko dobijo podrobnejše informacije o statusu študenta s posebnimi potrebami  pri kontaktni osebi za študente s posebnimi potrebami na FDV, Mateji Zorko Stopar, DS 32, 01/ 5805 – 129, mateja.zorko-stopar@fdv.uni-lj.si.

Koristne informacije in povezave za študente in študentke s posebnimi potrebami:

Pogosta vprašanja glede statusa študenta s posebnimi potrebami