Status študenta in študentke s posebnimi potrebami

Pogoji za pridobitev statusa študenta in študentke s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami so študenti, ki se zaradi dolgotrajnih okvar, motenj, primanjkljajev ali bolezni srečujejo z ovirami, ki otežujejo njihovo polno in učinkovito vključitev v izvajanje študijskega procesa in potrebujejo različne individualne prilagoditve.

Študenti s posebnimi potrebami so:

 • študenti z delno ali popolno izgubo vida (slabovidni in slepi študenti);
 • študenti z delno ali popolno izgubo sluha (naglušni in gluhi študenti);
 • študenti z govorno-jezikovnimi težavami (težavami v komunikaciji);
 • študenti z gibalno oviranostjo;
 • študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo;
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (težave na področju branja in pisanja, npr. disleksija, diskalkulija ipd.);
 • študenti z avtizmom;
 • študenti s telesnimi poškodbami in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo;
 • študenti z motnjami v telesnem in duševnem zdravju ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Status študenta s posebnimi potrebami ima lahko tudi študent na podlagi izrednih socialnih razmer.

Študentom FDV je omogočeno, da v času študija pridobijo in uveljavljajo pravice iz naslova statusa študenta s posebnimi potrebami.

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami lahko vloži študent na prvi, drugi ali tretji stopnji študija. Praviloma študent vloži vlogo ob vpisu v prvi ali višji letnik študijskega programa, za celotno obdobje šolanja na posamezni stopnji študija prek spletnega referata v skladu s FDV Pravilnikom o študiju na programih prve in druge stopnje ter Pravilnikom o organizaciji in izvajanju interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa humanistika in družboslovje. Študent v vlogi jasno navede, kaj uveljavlja, katere težave/ovire ima ter priloži ustrezna dokazila, ki utemeljujejo njegove navedbe oz. s katerimi izkazuje posamezni primanjkljaj, oviro/motnjo.

Kot ustrezna dokazila štejejo:

 • izvidi zdravstvenih oz. drugih ustanov (bolnišnic, rehabilitacijskih in svetovalnih centrov) o kronični ali dalj časa trajajoči bolezni, motnji, primanjkljaju;
 • vodločba o statusu invalida ali mnenje invalidske komisije;
 • strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov oz. mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem zdravju oziroma odločba o statusu otroka s posebnimi potrebami (odločba o usmeritvi oz. razvrstitvi);
 • dokazila o izrednih socialnih razmerah.

Poleg zgoraj omenjenih ustreznih dokazil mora študent prošnji priložiti tudi izpolnjen obrazec prilagoditev za študente s posebnimi potrebami, ki ga študentu izpolni zdravnik specialist (obrazec prilagoditev se nahaja tukaj).

Pred oddajo elektronske prošnje za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami je zaželeno, da študent opravi pogovor s pooblaščeno osebo za študente s posebnimi potrebami na FDV, z namenom razjasnitve težav/ovir v času izobraževanja študenta na fakulteti.

O dodelitvi statusa s posebnimi potrebami po pooblastilu Senata FDV odloča Komisija za študijske zadeve. Študent  je o odločitvi pristojnega organa obveščen  s sklepom prek spletnega referata v skladu s FDV Pravilnikom o študiju na programih prve in druge stopnje,  ter Pravilnikom o organizaciji in izvajanju interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa humanistika in družboslovje. Študent s posebnimi potrebami uveljavlja prilagoditve pri izvedbi predavanj, vaj, seminarjev in preverjanju znanja v skladu z izpolnjenim zahtevkom prilagoditev ter individualnim dogovorom s posameznim izvajalcem predmeta.

Pridobitev kompetenc pri posameznih predmetih za študente s posebnimi potrebami

Glede na potrebno prilagoditev se študentu omogoči spremljanje vseh oblik dela in opravljanje obveznosti pri predmetu na zanj sprejemljiv način. Pridobitev kompetenc pri posameznih predmetih je za študente s posebnimi potrebami povsem enaka kot pri vseh ostalih študentih, razlika je le v tem, da jih študenti s posebnimi potrebami pridobijo po prilagojeni poti.

Pogosta vprašanja v zvezi s statusom s posebnimi potrebami

Ali lahko študent s priznanim  statusom s posebnimi potrebami zaprosi za izjemen vpis v višji letnik in podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov?

Študent mora za izjemen vpis v višji letnik ali podaljšanje študentskega statusa zaprositi s posebno vlogo, čeprav ima že priznan status študenta s posebnimi potrebami, pri tem pa mora prav tako izkazati težave, razloge, zaradi katerih uveljavlja to pravico. O določitvi pravice odloči pristojni organ fakultete. Študent je o odločitvi obveščen s sklepom prek spletnega referata.

Kdaj študentu preneha status študenta s posebnimi potrebami?

Status študenta s posebnimi potrebami, ki je dodeljen študentu za celoten čas študija zaradi dolgotrajne okvare/motnje/primanjkljaja, preneha dve leti po izgubi statusa študenta. V primeru da študent po tem obdobju (dveletnem pavziranju) nadaljuje študij z vpisom v letnik, mora ponovno zaprositi za status študenta s posebnimi potrebami z ustreznimi dokazili in novim zahtevkom prilagoditev s strani zdravnika specialista.

Katere so odgovornosti študenta s posebnimi potrebami?

Študent s posebnimi potrebami ima poleg pravic, dodeljenih s statusom študenta s posebnimi potrebami, tudi odgovornost do pridobljenega statusa in pravic, ki iz njega izhajajo. Študent, ki ima v času šolanja na fakulteti status s posebnimi potrebami, se mora o oprostitvi obiska predavanj, seminarjev in vaj ter opravljanju študijskih obveznosti individualno dogovoriti z nosilci posameznih predmetov.

Če se težave oz. ovire študenta v obdobju šolanja na fakulteti spremenijo, jih je študent dolžan pravočasno posredovati na novem zahtevku prilagoditev, ki mu ga potrdi zdravnik specialist.

Kakšna je razlika med statusom kandidata s posebnimi potrebami in statusom študenta s posebnimi potrebami?

Če je dijak pridobil status kandidata s posebnimi potrebami v prijavno-sprejemnem postopku za vpis, mu ta ne zagotavlja avtomatično statusa študenta s posebnimi potrebami na fakulteti. Ta status je potrebno po vpisu na fakulteto ponovno pridobiti na podlagi oddane vloge v spletnem referatu  in ustreznih dokazil.

Študenti s posebnimi potrebami lahko dobijo podrobnejše informacije o statusu študenta s posebnimi potrebami  pri pooblaščeni osebi za študente s posebnimi potrebami na FDV, Mateji Zorko Stopar, DS 32, 01/ 5805 – 129, mateja.zorko-stopar@fdv.uni-lj.si.

Koristne informacije in povezave za študente in študentke s posebnimi potrebami:

 • Društvo študentov invalidov Slovenije

  http://www.dsis-drustvo.si/

 • Psihosocialna  svetovalnica Pef

  https://www.pef.uni-lj.si/894.html

 • Karierni centri UL

  https://kc.uni-lj.si/o-nas.html

 • Zveza gluhih in naglušnih Slovenije

  http://www.zveza-gns.si/

 • Knjižnica Slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani

  http://www.kss-ess.si/

 • Zveza slepih in slabovidnih Slovenije

  http://www.zveza-slepih.si/

 • Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

  http://www.tolmaci.si/

 • Združenje multiple skleroze Slovenije

  http://www.zdruzenje-ms.si/storitve/

 • Zveza sožitje

  http://www.zveza-sozitje.si/

 • Zveza NVO za avtizem Slovenija

  https://www.zveza-avtizem.eu/kam-po-pomoc-po-diagnozi/

 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012 – ZPIZ - 2) v 100. členu  določa pogoje za dodelitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo. Upravičenci do dodatka so tudi slepe osebe, ki so zavarovani po drugem zavarovancu zavoda oziroma upokojencu ter zavarovanci, pri katerih je zmožnost premikanja zmanjšana najmanj za 70 % in niso v delovnem razmerju.
 • Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZj, Ur. l. 96/2002) v 13. členu določa pravico gluhih in naglušnih dijakov in študentov do dodatnih ur tolmača znakovnega jezika zaradi dodatnih potreb, povezanih z izobraževanjem (letno 100 ur).
 • Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. l. RS, št. 70/2007) v 8. členu določa pravico študentov s posebnimi potrebami zaradi težke oz. težje funkcionalne prizadetosti, do dodatnih subvencioniranih obrokov in sicer do 10 dodatnih obrokov na mesec.
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 13/17 z dne 17.3.2017) v 12. členu določa pravico do subvencije za spremljevalca študentu invalidu, če je do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi.
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 26/2014 – ZSDP-1) – otroški dodatek in dodatek za nego.
 • Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007 – ZSV-UPB2) v 18. a členu določa pravico do družinskega pomočnika, ki pripada tudi polnoletnim težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb in so pred uveljavitvijo pravic bili odvisni od pomoči enega od staršev.
 • Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/2007 v 20., 26. členu dodatek za študente s posebnimi potrebami Štipendistu s posebnimi potrebami se štipendija zviša za 50,65 EUR.