Skoči do osrednje vsebine

Sociologija

Cilj programa je študente usposobiti za analizo družbenih problemov, sintezo interdisciplinarnih znanj, razvijanje kritične presoje, obvladovanje raziskovalnih metod in organizacijo raziskovalnega dela, kooperativno delo ter etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki.

Kandidati/-tke, ki skladno z akreditirani pogoji za vpis ne prihajajo iz ustreznega strokovnega področja dodiplomskega študija, se lahko vpišejo na Pomladni seminar priprave na študij magistrskega programa Sociologija, ki jim bo omogočil nadaljevanje študija na drugostopenjskem programu Sociologija.

Kontakt

Kontakt (Služba za študentske zadeve):
referat@fdv.uni-lj.si

Skrbnica programa:
Andreja Živoder

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister sociologije oz. magistrica sociologije
Okrajšava strokovnega naslova: mag. soc.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis

Kdor je končal:

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informiranje, humanistične vede, pravo, poslovne in upravne vede, socialno delo, pedagoške vede in izobraževanje učiteljev, umetnost, arhitektura in gradbeništvo, zdravstvo, matematika in statistika, računalništvo, biologija, kineziologija, športno trenerstvo in športna rekreacija ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi prodekan za študijsko področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Opis predmetov

Zakaj na program

Program je oblikovan modulsko in ponuja sodobna spoznanja na področju teoretske in aplikativne sociologije. Poseben poudarek je na kritični refleksiji družbenih problemov...

Zaposlitev in kariera

Magistranti in magistrantke programa Sociologija se zaposlujejo predvsem v raziskovalnih ustanovah in v strokovnih službah ministrstev kot raziskovalci, analitiki in svetovalci na področju načrtovanja, presoje in evalviranja družbenih zadev...

Intervju: Aleš Istenič

Ales Istenic-foto thumb

"Predavanja na FDV so bila zanimiva, pogosto smo na njih tudi razpravljali in soočali mnenja ter tako razvijali kritično mišljenje in se naučili sprejemati različne vidike in poglede na določeno tematiko, kar je za delovanje v družbi zelo pomembno. "

Intervju: Tinca Lukan

Tinca Lukan-foto thumb"Na praktični ravni mi je FDV poleg kvalitetnega študijskega programa omogočil tudi pridobivanje izkušenj v tujini, kar je pomembno vplivalo na mojo nadaljnjo karierno pot."

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.