Skoči do osrednje vsebine

POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA

Pogoji za vpis

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38.a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb Zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, sprejetih pred 11. 6. 2004; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS
 • diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s 121. členom Statuta UL.

Pred vpisom v program je potrebno pridobiti soglasje mentorja/-ice. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže:
  • študijskih programov druge stopnje
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe
 • ocena dosežena na izbirnem izpitu področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50% teže,

Na predlog skrbnika področja Komisija za doktorski študij odloča o primernosti kandidata.

MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM

Kandidatom/-tkam za vpis v študijske programe 3. stopnje, kjer so kot pogoj navedena dodatna znanja, se priznavajo kot opravljena obveznost tudi znanja, usposobljenost in zmožnosti, pridobljene s predhodnim formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Pri priznavanju se bodo upoštevala: spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila o končanih tečajih, poletnih šolah in drugih oblikah izobraževanja, ocenjevali se bodo objavljeni članki in druga avtorska dela kandidatov/-tk, upoštevale se bodo nagrade in priznanja, ki jih je kandidat/-ka prejel/-a na relevantnih področjih ter dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na ustreznih področjih. Prošnje za priznavanje predhodno pridobljenih znanj in spretnosti bo obravnaval in kreditno ovrednotil ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, in to za vsakega posameznega kandidata/-tko posebej.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik so opravljene vse obveznosti organiziranih oblik pouka 1. letnika (Temeljni predmet I, Temeljni predmet II, Doktorski seminar I, Doktorski seminar II) v skupnem obsegu 40 ECTS.

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik je opravljena obveznost organizirane oblike pouka v 2. letniku (Zunanji izbirni predmet) v obsegu 10 ECTS in na Senatu članice potrjena pozitivna ocena Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

Pogoj za napredovanje iz 3. v 4. letnik je opravljeno raziskovalno delo v obsegu 60 ECTS ter potrjena tema doktorske disertacije na Senatu UL.

Zadnji, 4. letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

I. letnik

40 ECTS organiziranih oblik

II. letnik

II. letnik

10 ETCS organiziranih oblik

+ soglasje fakultete k temi doktorske disertacije

III. letnik

III. letnik

60 ECTS – raziskovalno delo +

sprejeta tema doktorske disertacije na Senatu Univerze v Ljubljani

IV. letnik

IV.

letnik

50 ECTS – raziskovalno delo +

izvirni znanstveni prispevek +

predstavitev preliminarnih rezultatov raziskovalnega dela +

javni zagovor doktorske disertacije

zaključek študija

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Študent mora za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor znanosti uspešno opraviti vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno javno zagovarjati doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 240 ECTS. Obveznost doktoranda je tudi objava najmanj enega znanstvenega članka oz. prispevka s področja doktorata v publikaciji, ki jo na posameznih znanstvenih področjih veljavna habilitacijska merila UL upoštevajo kot pomembno delo. Doktorand mora biti prvi avtor članka oz. prispevka, znanstveni članek oz prispevek pa mora biti objavljen oz. sprejet v objavo pred oddajo doktorske disertacije. V primeru, da prvo avtorstvo ni možno, mora mentor z ustrezno izjavo zagotoviti, da je delež doktoranda pomemben.

Doktorska disertacija je rezultat večletnega raziskovalnega projekta. Predstavljati mora izviren prispevek k znanosti, ki je pozitivno ocenjen s strani komisije za spremljanje doktorskega študenta. Disertacija mora predvsem slediti trem načelom: obravnavan problem mora biti relevanten, študent mora obvladati metodologijo raziskovanja in rezultati morajo biti izviren prispevek k znanosti.

NAČINI OCENJEVANJA

V skladu s 35. in 35. a členom Zakona o visokem šolstvu se pri doktorskem programu način ocenjevanja opredeli le po splošnih smernicah:
P obveznost je opravljena / pass
F obveznost ni opravljena / fail
Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih in drugih učnih oblikah, kot to predvideva posamezni učni načrt.