Obramboslovje

Obramboslovje obravnava kompleksno problematiko nacionalne in mednarodne varnosti ter obrambe. Ena od širokih definicij obramboslovja pravi, da je obramboslovje veda o ogrožajočih pojavih in o načinih zoperstavljanja tem grožnjam. Tako se obramboslovje ukvarja s proučevanjem oboroženih konfliktov in vojn, naravnih in drugih nesreč (požari, potresi, poplave, orkani, jedrske nesreče …), kibernetskih in ekoloških groženj, terorizma, nekaterih oblik kriminala itd. Obramboslovje se ukvarja s koncepti in praksami odzivanja na navedene grožnje in posledice (kar vključuje še posebej oborožene sile, zaščito in reševanje, protiteroristično delovanje itd.) ter s tem povezanimi dilemami (npr. civilno-vojaška razmerja ipd.). Pomembna značilnost obramboslovja je njegova interdisciplinarnost – povezuje se z mnogimi vedami in prenaša njihova spoznanja na področje varnosti in obrambe.

Deset predmetov po šest kreditnih točk na letnik novega dodiplomskega programa Obramboslovje pomeni za študente obvladljivo količino novih znanj in študijskih obveznosti. Študij se zaključi z izpiti, saj diplomskega dela na dodiplomskih programih na fakulteti ni.

Predstavitev programa na informativnih dneh 2021 >>

Zakaj na program

Dodiplomski študijski program Obramboslovje poleg teoretičnega znanja, ki je osnova za poglobljeno reševanje problemov v praksi, ponuja tudi praktično spoznavanje aktualnih varnostnih in obrambnih struktur ter predvsem aktualnih varnostnih in obrambnih vprašanj (strokovna praksa, možnost vojaškega usposabljanja, študijski obiski v organizacijah, gostujoča predavanja in predstavitve strokovnjakov iz prakse, aktualne razprave na seminarjih ipd.). Program tako omogoča pridobitev raznolikih kompetenc – od splošnih, kot so analitičnost, komunikativnost, reševanje konfliktov, znanje tujih jezikov, do posebnih, kot so sposobnost razumevanja, analize, predstavljanja in reševanja problemov oboroženih konfliktov, terorizma, naravnih in drugih nesreč, kibernetskih groženj, sistemskih nepravilnosti ipd. Študentom omogočamo mednarodno študijsko izmenjavo, na kateri poleg znanj pridobijo tudi nova poznanstva in občutek umeščenosti lastne stroke v širši prostor.

Prenovljeni dodiplomski program obramboslovja je vsebinsko zaokrožen tako, da izobražuje o temeljnih družboslovnih (fakultetni predmeti) in temeljnih obramboslovnih znanjih. V 3. letniku je v okviru strokovne prakse predvideno samostojno spoznavanje realnega okolja in hkrati preverjanje študijskih znanj v praksi, vsebinska povezanost z realnimi/aktualnimi problemi in dogajanji pa je tudi nasploh značilnost obramboslovnega študija.

Zaposlitev in kariera

Študijski program Obramboslovje izobražuje strokovnjake za celotni nacionalni obrambno-varnostni sistem (upravni del Ministrstva za obrambo, Slovenska vojska, Obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje ter celotni podsistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na državni in lokalni ravni, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, Urad za varovanje tajnih podatkov …), za delo v mednarodnih varnostnih organizacijah (Nato in OVSE) ter institucijah Evropske unije, za delo v medijskih hišah (posebej za vsebine nacionalne in mednarodne varnosti in obrambe) ter v gospodarstvu (v obrambni industriji, na področju kritične infrastrukture ipd.). Zaradi širokih družboslovnih znanj in najrazličnejših kompetenc pa so obramboslovci zaposljivi tudi v drugih organizacijah.

Po zaključenem dodiplomskem programu Obramboslovje in drugih družboslovnih dodiplomskih programih se lahko vpišete na magistrski program Obramboslovje in varnostne študije ter tako še nadgradite svoje znanje o varnosti in obrambi ter pridobite dodatne kompetence.

Intervju: Anica Ferlin

Anica Ferlin-foto thumb"Programi na FDV omogočajo prilagoditev študija po meri posameznika, ki lahko z izbirnimi predmeti sledi lastnim interesom ter se udejstvuje in razvija na področju, ki ga najbolj zanima."


Vtisi študentov in diplomantov

Lana Beribak-cropLana Beribak, 3. letnik: "Program je primeren za vse tiste, ki imate v sebi kanček kritičnega razmišljanja glede varnostne ureditve vaše regije, države ali mednarodne sfere. Seveda so dobrodošla tudi dekleta! Glede na širino, ki jo pridobimo tekom študija, se lahko zaposlimo praktično povsod, kjer se preučuje in ukvarja ali z nacionalno, regionalno, mednarodno varnostjo."


Krek_splet1-thumbUroš Krek je že mlad dobro vedel, da želi delati v vojski. Med študijem si je ustvaril družino, nekaj dni po diplomi pa dobil prvo službo. Sodeloval je pri osamosvajanju Slovenije in nosil prvo slovensko zastavo. Bil je prvi civilist, ki je študiral na National Defense University, kasneje pa je sodeloval pri vključevanju Slovenije v Nato in delal kot sekretar na Ministrstvu za obrambo. Danes je namestnik generalne sekretarke Urada predsednika republike in svetovalec predsednika RS za obrambne zadeve. Bodoči študentje obramboslovja morajo imeti po njegovem mnenju veselje do tovrstnega dela. 

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Služba za študentske zadeve: dodiplomski@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a obramboslovec/-ka (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: Dipl. obr. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

1. Opravljena splošna matura ali zaključni izpit pred 1. 6. 1995;

V primeru omejenega vpisa se upošteva:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40%) točk.

2. Opravljena poklicna matura in izpit iz enega od maturitetnih predmetov (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi);

V primeru omejenega vpisa se upošteva:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi (20% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40%) točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (40% točk).

Predmeti

Opis predmetov

Predmetniki

Izvedba letnikov

Katedra za obramboslovje

Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.