Družboslovna informatika

 

Novi triletni študijski program Družboslovna informatika gradi na več kot tridesetletni tradiciji preučevanja in poučevanja družboslovnih vidikov informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ter interneta na Fakulteti za družbene vede, pri čemer pa odgovarja na izzive in priložnosti, ki jih nenehen razvoj digitalnih in interaktivnih tehnologij ponuja v sodobnih družbah.

V ta namen poleg logično povezanega preseka temeljnih družboslovnih disciplin in znanj s področja informatike, raziskovanja interneta, metodologije, statistike in podatkovne analitike, ponuja tudi možnost razvoja predmetno specifičnih kompetenc v okviru dveh smeri: Digitalne tehnologije in družba ter Uporabna družboslovna informatika. S tem imajo študenti možnost za izoblikovanje kariernih profilov, ki omogočajo zaposlitev v hitrorastočih zaposlitvenih sektorjih digitalne družbe ali pa nadaljevanje študija na različnih magistrskih programih.   

ZAKAJ na program

 • Ker je prvi in edini mednarodno primerljiv program v Sloveniji, ki interdisciplinarno povezuje področji družboslovnega raziskovanja interneta ter podatkovne analitike in s tem usposablja študente za delo visokotehnoloških in dinamičnih okoljih. 
 • Ker s študijskima smerema Digitalne tehnologije in družba ter Uporabna informatika omogoča študentom usmeritev v raznolike poklicne profile, ki so med najbolj iskanimi med zaposlovalci v javnem in zasebnem sektorju.
 • Ker poleg temeljih in aplikativnih znanj študentom že med študijem ponuja možnost prakse v podjetjih in s tem neposrednega stika z delodajalci ter dela z najnovejšimi interaktivnimi tehnologijami in digitalnimi storitvami.
 • Ker program temelji na individualnem in timskem pristopu k delu s študenti skupaj z mednarodno uveljavljenimi predavatelji, kar se odraža v kakovostnem študiju in visokem zadovoljstvu diplomantov.

Kaj ponuja študij na programu

Študijski program Družboslovna informatika je zastavljen interdisciplinarno tako, da študentom obeh smeri ponuja nabor najaktualnejših temeljnih in aplikativnih predmetov, ki povezujejo naslednja področja: 

 • poznavanje raziskovalnih pristopov in metod zbiranja ter vrednotenja kakovosti kvalitativnih in kvantitativnih podatkov v družboslovju,
 • uporabo osnovnih in naprednih statističnih metod ter metod podatkovne analitike, ki vključujejo podatkovno rudarjenje in analizo socialnih omrežij na spletu;
 • osnovna in napredna tehnična, družboslovna in informatična znanja o delovanju internetih in spletih sistemov,  
 • razumevanje sodobnih trendov in dinamike na trgu IKT storitev s sposobnostjo njihovega hitrega razumevanja in uporabe z vidika različnih skupin končnih uporabnikov,
 • razumevanje osnov poslovanja na internetu.

Dodatno program študentom smeri Digitalne tehnologije in družba ponuja obvezne in izbirne vsebine, ki jim omogočajo:

 • teoretsko ovrednotiti družbene procese/pojave, povezane z uporabo IKT, ob hkratnem kritičnem razumevanju interakcije med družbenimi konteksti in IKT,
 • s pomočjo družboslovnih metod in podatkovne analitike analizirati rabe, posledice in družbene vloge IKT,
 • sociološko razumevanje družbenih medijev ter njihove uporabe in posledic v vsakdanjem življenju,
 • poznavanje osnovnih in naprednih metod spletne analitike in uporabe orodij za zbiranje, analizo, optimizacijo in poročanje o obiskanosti spletnih mest, ki so potrebne za uspešno internetno poslovanje in komuniciranje,
 • učinkovito uporabo in uvajanje internetnih tehnologij in storitev v projektno načrtovanje in upravljanje.

Na smeri Uporabna družboslovna informatika pa si študenti programa s pomočjo obveznih in izbirnih predmetov lahko pridobijo teoretična in praktična znanja, da so sposobni:

 • razumeti in ovrednotiti delovanje informacijskih sistemov in računalniških komunikacij, ki so osnova internetnih storitev,
 • sodelovati v razvoju sodobnih računalniških in internetnih tehnologij s poudarkom na internetnih aplikacijah in bazah podatkov,           
 • razumeti uporabniško izkušnjo in družbene procese, ki so povezani z načrtovanjem IKT in IKT storitev v javnem sektorju in zasebnem poslovnem okolju,
 • z naprednimi podatkovno analitičnimi pristopi podpreti načrtovanje in implementacijo digitalnih vsebin/storitev,
 • učinkovito koordinirati komunikacijo med tehničnimi razvijalci in odločevalci informacijskih sistemov.

Zaposlitev in kariera

Možnosti zaposlitve diplomantk in diplomantov obeh smeri so izjemno široke, saj znanja s področja družboslovne informatike vedno bolj potrebujejo v različnih podjetjih, organizacijah in ustanovah, državni upravi, javnem in zasebnem sektorju itd., kjer povsod uporabljajo najrazličnejša informacijska-komunikacijska orodja, storitve in rešitve. Družboslovni informatiki, ki študij zaključijo na eni od dveh smeri, lahko sodelujejo pri načrtovanju, vrednotenju, kritični presoji internetnih in spletnih storitev, hkrati pa so usposobljeni za analizo ogromnih količin (elektronskih) podatkov, ki izhajajo iz njihove uporabe. Diplomantom obeh smeri, ki bi želeli z izobraževanjem nadaljevati, študij ponuja odlično odskočno desko tako na področju računalništva in informatike kot tudi v širokem spektru družboslovja, ekonomije, statistike ter poslovnih in organizacijskih ved doma in v tujini.

Vtisi študentov in diplomantov

UPodobnik_5-thumbUrša Podobnik je diplomantka družboslovne informatike. Zaposlena je kot direktorica analitike v podjetju Ekipa2, slovenski podružnici družbe Outfit7. Tu se v ekipi vsakodnevno sooča z različnimi izzivi, ki najpogosteje peljejo k cilju: kako milijone uporabnikov aplikacij »My Talking Tom«, »My Talking Angela«, »Talking Tom Gold Run« in ostalih, čim dlje obdržati aktivne. 

Preberite več o njeni karierni poti v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Služba za študentske zadeve: dodiplomski@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a družboslovni/-a informatik/-čarka (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. družb. inf. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

Upošteva se:

- pri kandidatih s splošno maturo ali zaključnim izpitom pred 1. 6. 1995:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. splošni maturi – 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk.

- pri kandidatih s poklicno maturo:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk).

 

Predmetniki

Izvedba letnikov 2018/19
Vsi letniki 2018/19

Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti na področjih izobraževanja, raziskovanja in pri razvoju družboslovne informatike, družboslovne metodologije in družboslovne statistike.