Politologija - Javne politike in uprava

Študijski program Politologija – javne politike in uprava temelji na izkušnjah, znanju in 25-letni tradiciji predhodnega programa, ki smo ga modernizirali z namenom odzivanja na spremenjene nacionalne in globalne okoliščine ter izzive in tudi politične spremembe (npr. članstvo Slovenije v EU in mednarodnih organizacijah). V moderniziranem programu ponujamo znanja in kompetence, ki bodo novim generacijam študentov omogočila izgraditi razpoznaven politološki profil diplomanta z dodatnimi in v slovenskem prostoru specifičnimi znanji s področij javnih politik in uprave ter s področja Evropske unije. Na ta način bodo študenti v treh letih pridobili znanja in kompetence potrebne za zaposlitev v javnem, neprofitnem ali zasebnem sektorju oziroma za nadaljevanje študija.

Zakaj na program

Če vas zanima kako potekajo procesi koncentracije znanja in moči v sodobnem svetu, kako uporabljati sodobno državo za dvig kvalitete življenja ljudi, kako se oblikujejo in izvajajo javne politike, kakšna je pri tem vloga različnih političnih ustanov (npr. parlamenta in vlade) na različnih ravneh oblasti (občina, država, EU) ter kakšno vlogo ima v procesih odločanja in izvrševanju odločitev javna uprava, v kakšna razmerja pri tem vstopajo država in civilna družba, je študijski program Politologija - javne politike in uprava pravi zate.

Študijski program je mednarodno primerljiv ter vsebinsko sledi vsem osnovnim znanjem, ki jih za diplomanta politologije zahteva evropsko politološko združenje (European Confederation of Political Science Associations), ter dodaja še politološka znanja, ki se povezujejo z vprašanji oblikovanja javnih politik, delovanja uprave ter Evropske unije.

Diplomant bo pridobil različna znanja in kompetence, kot so poznavanje in razumevanje študijskega področja - politologije, javnih politik in uprave – ter njegovih fenomenov, zmožnost prilagajanja spremembam v političnem in upravnem okolju, razumevanja raznolikosti med državami in družbami, zmožnost uporabe znanja v praksi. Razvil bo tudi sposobnost samostojnega dela in analiz, argumentirane kritičnosti in priprave alternativnih rešitev v obliki priporočil. Prav tako študentom pridobljena znanja in kompetence omogočajo razvijanje zmožnosti uporabe znanja v praksi in konkretnih situacijah na delovnih mestih kot je na primer tudi priprava projektnih prijav v okviru domačih in evropskih razpisov.

Med študijem so pri posameznih predmetih organizirana gostovanja ljudi iz prakse,  profesorjev iz tujine kot tudi obiski različnih institucij, kar študentom omogoča prvi stik z bodočimi potencialnimi delodajalci kot tudi vpogled v praktično delo in situacije.

Študijski program Politologija – javne politike in uprava študentom ponuja znanja s področij politologije, javnih politik in uprave, evropskih študij ter nekatera dodatna znanja (npr. pravo, ekonomija, statistika, tuji jeziki). Študentje bodo svoja znanja dodatno usmerili in razširili na druga družboslovna področja preko izbirnih predmetov. Pridobljena znanja bodo diplomantu omogočila kompetentno delovanje v ustanovah politike, nevladnih organizacijah, javni in državni upravi, lokalni samoupravi, delo v različnih mednarodnih in zlasti evropskih institucijah, v medijih ter v zasebnem sektorju. Prav tako bodo diplomanti usposobljeni za  kritično in inovativno razmišljanje pri razreševanju različnih družbenih in političnih problemov v institucionalnem raziskovalnem okviru (javni in zasebni inštituti, t.i. think tanki/možganski centri) ter za oblikovanje različnih izboljšav in inovacij na različnih področjih politike, upravljanja države in družbe. Tistim, ki jih zanima raziskovalno delo, pa študij omogoča doprinos k nadaljnjemu razvoju politologije in omenjenih politoloških znanstvenih disciplin.

Naši učitelji  na programu so vrhunsko usposobljeni, kar so dokazali z usposabljanjem doma in v tujini, s sodelovanjem v raziskovalnih projektih in objavami odmevnih del na strokovnem področju ter s  sodelovanjem kot vabljeni predavatelji na tujih univerzah.

Zaradi številnih sporazumov s tujimi univerzami lahko študentje del študijskih obveznosti opravijo na univerzah v tujini v okviru Erasmus + mobilnosti ali bilateralnih sporazumov.

Našteta znanja in kompetence študentom ponujamo v obliki interaktivnega dela, tudi z uporabo sodobnih metod poučevanja, npr. projektnim delom, metodami skupinskega dela in uporabo različnih tehnologij, aplikacijo teoretskega znanja na praktičnih primerih, s čimer diplomanti pridobijo kompetence javnega nastopanja, timskega dela kakor tudi samostojnega individualnega dela.

Študijski program Politologija - javne politike in uprava je neposredno povezan s študijem Politologija – primerjalne javne politike in uprava na drugi stopnji, prav tako pa omogoča izobraževanje do ravni doktorskega študija (navezava predvsem na doktorski študij na FDV na naslednjih področjih: Politologija, Analiza politik, Javna uprava). Z nadaljevanjem študija na drugi stopnji bodo študentje utrdili znanje, pridobljeno na prvi stopnji ter ga dodatno specializirali in dopolnili, kakor tudi pridobili praktična znanja v okviru opravljanja strokovne prakse. Študijski program ima namreč že vzpostavljeno tradicijo sodelovanja z bodočimi potencialnimi zaposlovalci, na primer različnimi političnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami, mediji in uporabno usmerjenimi analitičnimi enotami.

Zaposlitev in kariera

Naši diplomanti se zaposlujejo tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju, na primer v političnih ustanovah (v parlamentarnih strukturah, političnih strankah) in civilnodružbenih organizacijah (nevladnih organizacijah, zagovorniških skupinah, interesnih skupinah, sindikatih, zbornicah), v javni in državni upravi (v vladi oziroma vladnih službah, na ministrstvih, v agencijah), v lokalni samoupravi (v občinskih strukturah), v različnih mednarodnih, zlasti evropskih institucijah (v strukturah Evropskega parlamenta, Evropske komisije, evropskih agencijah, v evropskih strankah, nevladnih organizacijah na EU ravni), v medijih (kot novinarji, uredniki, komentatorji, analitiki), prav tako pa tudi v institucionalnem raziskovalnem okviru (javni in zasebni inštituti, uporabno usmerjene analitične enote).

Vtisi študentov in diplomantov

Tanja Vertelj CB_splet-thumbTanja Vertelj je diplomirala iz politologije in magistrirala iz sociologije na Fakulteti za družbene vede. Danes je vodja Službe za izvajanje kohezijske politike na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Pri svojem delu, pravi, se opira na znanja, ki jih je dobila na fakulteti; s svojim analitičnim, metodološko naravnanim delom udejanja spretnosti, ki jih je pridobila v času študija.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Novak Saso_splet1-thumbSašo Novak "Z izobrazbo FDV-ja smo konkurenčni na najrazličnejših področjih"

Diplomiral je iz politologije na Fakulteti za družbene vede. Več kot desetletje je bil zaposlen v farmacevtski industriji, in sicer najprej v mednarodni farmacevtski družbi GlaxoSmithKline, nato pa se je pridružil podjetju Roche Slovenija, kjer je bil pristojen za upravljanje področja korporativnega komuniciranja. Na svoji karierni poti se je nedavno podal na področje zavarovalništva, v katerem, pravi, vidi mnoge izzive in priložnosti. Danes je svetovalec uprave v Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici.

  

Kontakt

Služba za študentske zadeve: dodiplomski@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a politolog/-inja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: Dipl. pol. (UN)

Pogoji in merila

V študijski program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 20 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 40 % točk.

Predmetnik programa Politologija - Javne politike in uprava

Predmetniki

Izvedba letnikov 2018/19
Vsi letniki 2018/19

Katedra za analizo politik in javno upravo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, srednjeevropskem in širšem mednarodnem prostoru.