Skoči do osrednje vsebine

Sociologija

ODKRIJTE DRUŽBO, ODKRIJTE SOCIOLOGIJO

Si se že kdaj vprašal/-a, kaj daje urejenost vsakdanjemu življenju, da lahko z gotovostjo stopiš na avtobus in veš, da bodo sošolci in učitelji dan za dnem ob istem času na istem mestu? In kaj poraja družbena gibanja, proteste in družbene spremembe, ki jih doživljamo v svetu in doma?

Družbena organizacija je tista, ki ustvarja pogoje za gospodarsko rast in življenjski standard, ki ga uživaš, ter je hkrati odgovorna za neenakosti in prikrajšanost nekaterih družbenih skupin. Tudi pametni telefon v tvojem žepu ni le tehnološki trik, ampak dosežek skupnega delovanja, ki povezuje inženirje, oblikovalce, bankirje, delavce v tovarnah v Maleziji in mornarje s Filipinov s prodajalci iz sosednje trgovine v povezan sistem.

Zakaj študij sociologije?

Sociologija je edinstvena veda, ki se ukvarja z vsemi oblikami družbenega delovanja in organiziranosti, zavedajoč se njihove globalne prepletenosti. Predvsem pa je zelo aktualna. Sociološki klasik E. Durkheim je pred več kot sto leti zapisal, da iz tega, da sociologi družbo predvsem proučujejo, ne izhaja, da se odrekajo želji, da stvarnost izboljšajo. Seveda to velja še danes. Ob tem, ko se lahko vsi strinjamo s stališčem o uporabni vrednosti sociološkega znanja, se pojavljajo večna vprašanja, kot so: katere in čigave zamisli bodo postale podlaga za načrtovanje in izboljševanje družbe, s kakšnimi sredstvi bo prišlo do izboljševanja, kakšna bodo razmerja med vpletenimi akterji v svetu omejenih materialnih dobrin in neenakomerne razporeditve družbene moči? Na vsa ta vprašanja ponuja odgovore tudi študij sociologije na Fakulteti za družbene vede.

Študijski program Sociologija je izrazito sodoben in ponuja uravnotežen izbor temeljnih teoretskih in metodoloških znanj ter posebnih socioloških vsebin, s poudarkom na povezovanju družboslovnih disciplin. Študijski proces je organiziran na način, da študente nenehno usmerja k uporabi socioloških znanj pri obravnavi konkretnih vsebin in družbenih vprašanj. Na ta način študentom in študentkam že kmalu po začetku študija omogočimo, da se seznanijo z relevantnimi poklicnimi področji in vzpostavijo stik z bodočimi zaposlovalci.

Zaposlitev in kariera

Naše diplomantke in diplomanti karierno pot začenjajo in uspešno nadaljujejo v:

  • zasebnem sektorju – v oddelkih za trženje, kadrovskih službah, medijskih hišah in in podjetniškem sektorju;
  • mednarodnih in nacionalnih nevladnih organizacijah – v inštitutih, think tankih (možganskih trustih), aktivističnih skupinah, mednarodnih strokovnih telesih in razvojnih agencijah;
  • državnih organih in občinah v ministrstvih, vladnih službah, uradih, političnih strankah, javni upravi;
  • javnih zavodih s področja izobraževanja, kulture, socialnega varstva in športa.

Z odločitvijo za študij sociologije na naši fakulteti boste izkazali občutljivost za družbo in hkrati odločenost, da v njej delujete kot akterji. Pri tem seveda velja, da lahko svet naredimo boljši, če povečamo znanje o njem. Študij sociologije je lahko vaš prvi korak na tej poti.

Intervju: Nastja Mulej

mulej thumb"In zato svetujem študentom, bodite predvsem radovedni, proaktivni in ponižni (humble). Lotite se vsega, dokončajte projekte, ostanite radovedni in ne bojte se porazov. Kot rada zaključim tudi svoje delavnice: »Praznuj uspehe. Nagrajuj neuspehe. Kaznuj neaktivnost!«"

 

Intervju: Aleš Istenič

Ales Istenic-foto thumb

"Predavanja na FDV so bila zanimiva, pogosto smo na njih tudi razpravljali in soočali mnenja ter tako razvijali kritično mišljenje in se naučili sprejemati različne vidike in poglede na določeno tematiko, kar je za delovanje v družbi zelo pomembno. "

 

Intervju: Tinca Lukan

Tinca Lukan-foto thumb"Na praktični ravni mi je FDV poleg kvalitetnega študijskega programa omogočil tudi pridobivanje izkušenj v tujini, kar je pomembno vplivalo na mojo nadaljnjo karierno pot."

 


Vtisi študentov in diplomantov

Žan Pajtler_cropŽan Pajtler, 4. letnik: "Za ta program moraš biti oseba, ki jo zanima družboslovje na širše in ob tem sledi tudi posledična specializacija za lastno študijsko področje. Izbirni programi ter pretočnost akademske skupnosti pa omogočata, da imaš prost dostop do kateregakoli družboslovnega področja, ki te zanima. Po študiju si želim biti oseba, ki po svojih najboljših močeh prispeva k izboljšanju življenja vseh posameznikov, zatorej pride gospodarstvo zame najbolj v poštev."

IMG_8083-thumbJanja Božič Marolt je ustanoviteljica in direktorica Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana. Diplomirala je s področja sociologije. Njen moto, »Nič ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše«, in vedno nova znanja so ji pomagali pri bogati karierni poti.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Služba za študentske zadeve: referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a sociolog/-inja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: Dipl. soc. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis:

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Sociologija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo;

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: ekonomski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija in turizem, gastronomski tehnik, gastronomija, gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, grafični tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, plovbni tehnik, predšolska vzgoja, tehnik oblikovanja, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil in izpit iz splošne mature iz predmeta sociologija, psihologija, filozofija, zgodovina ali ekonomija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi;

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu: 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi 20 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
- uspeh pri predmetu splošne mature 50 % točk.

Predmeti

Opis predmetov

Predmetniki

Izvedba letnikov

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.