Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Zakaj na program

Komunikologija – Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi temelji na proučevanju marketinga in odnosov z javnostmi. Odgovarja na vprašanje, kaj pomeni integrirano tržno komuniciranje, kako potekajo marketinški odnosi ter kakšne so male skrivnosti velikih mojstrov oglaševanja  in odnosov z javnostmi. 

Študent na programu dobi vpogled v odnose z javnostmi in spozna različne vidike marketinga prek specializiranih marketinških vsebin, kot so denimo vedenje porabnikov, storitveni marketing, raziskovanje in merjenje marketinškega delovanja. Študijski proces je zasnovan tako, da študent poleg spoznavanja vsebin na teoretični ravni praktična znanja pridobiva prek projektnega dela v okviru posameznih predmetov in neposrednega stika s stroko in prakso v okviru praktikuma s področja  marketinga in odnosov z javnostmi, ki se izvaja v 3. letniku. Pri praktikumu študent skozi neposreden stik s strokovnjaki in delo na praktičnih projektih spoznava aktualne trende in dogajanje v praksi marketinga in odnosov z javnostmi.

Ključni poudarki programa so:

  • Specializirane vsebine marketinga in odnosov z javnostmi
  • Projektno delo v neposredni povezavi s stroko
  • Stik s strokovnjaki in korak s trendi v praksi

Zaposlitev in kariera

V sodobni družbi s prevladujočimi terciarnimi dejavnostmi in z razmahom kreativnih industrij so vsebine, ki jih ponuja program, zelo aktualne,  strokovnjaki s teh področij pa zelo iskani. Diplomante/-ke tako najdemo med ključnimi strokovnjaki v vodstvih podjetij, vladnih in nevladnih organizacij, med svetovalci, načrtovalci in izvajalci tržnokomunikacijskih dejavnosti v oglaševanju, odnosih z javnostmi, spletnem komuniciranju, pospeševanju prodaje, medijskem in kreativnem načrtovanju, raziskovanju trga, na področju sponzorstev in donatorstva ter samostojnega podjetništva.

Vtisi študentov in diplomantov 

Lugaric_spletTine Lugarič, rojen in zaprisežen kreativec, odločen snovalec uspešnih oglaševalskih sporočil, prepoznanih in nagrajenih tudi v tujini, se je za svojo karierno pot odločil še pred zaključkom študija. Delovne izkušnje je bogatil s študijem komunikologije in vzporedno udejanjal teorijo v praksi ter prepoznaval prakso v teoriji. Je prejemnik mnogih oglaševalskih priznanj in dober poznavalec komunikoloških ved.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Ficko_splet1-thumbZakaj ste se odločili za študij komunikologije? "Pritegnila me je že zaradi svojega imena, saj se mi je zdela komunikacija in njena moč – koliko lahko naredi dobrega in slabega ter kako občutljivo je to področje – fascinantna že od nekdaj. Vse, povezano s komunikacijo, mi je bilo zelo blizu, in po pravici povedano, si sploh nisem predstavljala študija komunikologije, kakršnega sem pozneje spoznala."

Tjaša Ficko je od leta 2006 vodja odseka za odnose z javnostmi v kabinetu župana Mestne občine Ljubljana. Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

 

Kontakt

Služba za študentske zadeve: dodiplomski@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomant oz. diplomantka tržnega komuniciranja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. trž. kom. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: 

  • splošni učni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu – 60 % točk, 
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk.

Fakultetni in zunanji izbirni predmeti

Študent ima v vseh letih študija možnost obogatiti svoj predmetnik z izbirnimi predmeti, ki jih ponujajo vsi študijski programi za študente vseh programov fakultete, pri čemer izbere enega v 1. in 2. letniku in dva v 3. letniku. Tako lahko izbira med predmeti, kot so Oglaševanje in družba, Jezik in stil tržnega komuniciranja ter odnosov z javnostmi, Medijska kritika, Jezik in stil strokovnih besedil.

Tuji strokovni jeziki

Angleščina, nemščina, francoščina, španščina ali italijanščina.

Predmetnik programa Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosti z javnostmi

Predmetniki

Izvedba letnikov 2018/19
Vsi letniki 2018/19

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju marketinga, marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi.