Skoči do osrednje vsebine

Pogoji in merila

POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Sociologija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo;

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: ekonomski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija in turizem, gastronomski tehnik, gastronomija, gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, grafični tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, plovbni tehnik, predšolska vzgoja, tehnik oblikovanja, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil in izpit iz splošne mature iz predmeta sociologija, psihologija, filozofija, zgodovina ali ekonomija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi;

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu: 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

- splošni uspeh pri poklicni maturi 20 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
- uspeh pri predmetu splošne mature 50 % točk.

MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717,  Merili za prehode med študijskimi programi: http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter  Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071116244099/.

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 54 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez posebne prošnje) in vsemi opravljenimi obveznostmi predhodnih letnikov. V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 48 kreditnih točk tekočega letnika in imajo opravljene vse obveznosti predhodnih letnikov.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk iz predmetnika oz. priznanih obveznosti.

PREHODI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila:

  • izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program,
  • število razpoložljivih vpisnih mest,
  • minimalno število kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati na študijskem programu,
  • študijske obveznosti iz prejšnjega programa (pri kreditno ovrednotenih študijskih programih pa tudi kreditne točke), ki se lahko priznajo.

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje.

NAČINI OCENJEVANJA

Vsi preizkusi znanja in izdelki za doseganje končnih ocen so komentirani pri posameznih seminarskih oblikah in javno dostopni na vpogled študentom pri govorilnih urah. Vsak predmet ima tedenski načrt dela, ki je predstavljen ob prvih predavanjih in objavljen med spletnimi gradivi. Vsebuje pregled načrtovanih tematik in opis obveznosti nosilca predmeta in študenta, razmerje med posameznimi oblikami preverjanja znanja, ki prispevajo h končni oceni, in kriterije ocenjevanja posameznih izdelkov. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom Univerze v Ljubljani