Skoči do osrednje vsebine

Pogoji in merila

POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA

V 1. letnik programa se lahko vpiše:

a) kdor je končal splošno maturo;

b) kdo je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi);

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

- pri kandidatih s splošno maturo ali zaključnim izpitom pred 1. 6. 1995:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu oz. splošni maturi – 60 % točk;
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk.

- pri kandidatih s poklicno maturo:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk);
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk).


MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM

V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717,  Merili za prehode med študijskimi programi: http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter  Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071116244099/.

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO POROGRAMU

Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 54 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez posebne prošnje) in vsemi opravljenimi obveznostmi predhodnih letnikov. V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 48 kreditnih točk tekočega letnika in imajo opravljene vse obveznosti predhodnih letnikov.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk iz predmetnika oz. priznanih obveznosti.

PREHODI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila:

  • izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program,
  • število razpoložljivih vpisnih mest,
  • minimalno število kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati na študijskem programu,
  • študijske obveznosti iz prejšnjega programa (pri kreditno ovrednotenih študijskih programih pa tudi kreditne točke), ki se lahko priznajo.

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje.

NAČINI OCENJEVANJA

Vsi preizkusi znanja in izdelki za doseganje končnih ocen so komentirani pri posameznih seminarskih oblikah in javno dostopni na vpogled študentom pri govorilnih urah. Vsak predmet ima tedenski načrt dela, ki je predstavljen ob prvih predavanjih in objavljen med spletnimi gradivi. Vsebuje pregled načrtovanih tematik in opis obveznosti nosilca predmeta in študenta, razmerje med posameznimi oblikami preverjanja znanja, ki prispevajo h končni oceni, in kriterije ocenjevanja posameznih izdelkov. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom Univerze v Ljubljani.