Skoči do osrednje vsebine

Pogoji in merila

POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni učni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu – 50 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 50 % točk.

MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM

Pred vpisom se pridobljenih znanj, usposobljenosti ali zmožnosti ne preverja. Po vpisu pa se vse znanje, usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem, ovrednoteno po ECTS, upoštevajo, če v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s posameznimi učnimi načrti predmetov, kar se uveljavlja prek ustaljenega postopka priznavanja izpita.

Priznavanje poteka skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717,  Merili za prehode med študijskimi programi: http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter  Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti: http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071116244099/.

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Napredovanje iz 1. v 2. letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 53 kreditnimi točkami 1. letnika (brez posebne prošnje). Napredovanje iz 2. v 3. letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 52 kreditnimi točkami 2. letnika (brez posebne prošnje) in vsemi opravljenimi obveznostmi predhodnih letnikov. V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene prošnje, vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 48 kreditnih točk tekočega letnika in imajo opravljene vse obveznosti predhodnih letnikov.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk iz predmetnika oz. priznanih obveznosti.

PREHODI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na podlagi prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila:

  • izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program,
  • število razpoložljivih vpisnih mest,
  • minimalno število kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati na študijskem programu,
  • študijske obveznosti iz prejšnjega programa (pri kreditno ovrednotenih študijskih programih pa tudi kreditne točke), ki se lahko priznajo.

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje.

NAČINI OCENJEVANJA

Vsi preizkusi znanja in izdelki za doseganje končnih ocen so komentirani pri posameznih seminarskih oblikah in javno dostopni na vpogled študentom pri govorilnih urah. Vsak predmet ima tedenski načrt dela, ki je predstavljen ob prvih predavanjih in objavljen med spletnimi gradivi. Vsebuje pregled načrtovanih tematik in opis obveznosti nosilca predmeta in študenta, razmerje med posameznimi oblikami preverjanja znanja, ki prispevajo h končni oceni, in kriterije ocenjevanja posameznih izdelkov. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom Univerze v Ljubljani