Evropske študije

Program Evropske študije je odlična izbira za vse, ki se želite ukvarjati z evropskim prostorom v tujini ali doma; študij oblikuje mladega strokovnjaka, ki obvlada samostojno znanstveno-raziskovalno, analitično in operativno delo na področju evropskih zadev.

Potreba po kompetencah tako širokega kot poglobljenega, predvsem pa interdisciplinarnega razumevanja evropskih procesov in odnosov je danes odločilna značilnost delovnih mest na vseh ravneh vladanja državi in upravljanja gospodarstva, od lokalne, nacionalne, čezmejne, medvladne do globalne. Ker delovanje na vseh teh ravneh precej določajo skupne politike in skupni programi EU, iz katerih se konkretni projekti in ukrepi financirajo, je evropska dimenzija izjemno relevantna tudi v okviru transnacionalnega (nevladnega in podjetniškega) delovanja. 

Študijski program zato temelji na združevanju več disciplin evropskih študij, tj. politologije, ekonomije, prava in mednarodnih odnosov, in v središče postavlja močan konceptualeni pregled akterjev, struktur in procesov na evropskem prizorišču. Osrednje zadeve evropske integracije študentje usvajajo prek individualnega raziskovalnega dela glede na lastno zanimanje, hkrati pa razvijajo analitične in komunikacijske veščine, tudi v tretjem tujem jeziku, kvantitativno in kvalitativno metodološko podkovanost ter nadgrajujejo vodstvene in pogajalske sposobnosti.

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Strokovni naslov: magister/magistrica evropskih študij (mag. evr. štud.)
Program je razpisan kot redni študij.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ....

Predmetniki

1. letnik

Predmeti

Raziskovalni seminar iz Evropskih študij

Predmet posebno pozornost namenja raziskovalnim metodam, iskanju virov, zastavitvi raziskovalnega načrta in njegovi izvedbi ter pripravi in pisanju znanstvenih in strokovnih besedil ter njihovi predstavitvi.

 

Politika evropskih integracij

Predmet izhaja iz razumevanja delovanja EU kot sui generis akterja v mednarodnih odnosih, ki je hkrati politični sistem in mednarodna organizacija naddržavne narave, oz. iz intenzivnega pregled institucionalnega okvira političnega procesa EU. Za njegovo razlago in razumevanje ponuja obravnavo glavnih teorij evropskih integracij (federalizma, funkcionalizma in neo-funkcionalizma ter teorijo liberalnega medvladnega sodelovanja) in teorij mednarodnih odnosov in politoloških teorij v luči njihove (ne)uporabnosti v razlagi in razumevanju evropskih integracij

 

Diplomatski praktikum

Predmet izpostavlja praktična in aplikativna znanja diplomacije (kot stroke in kot obrti), saj prevaja naučeno pri ostalih mednarodnopolitičnih, mednarodnopravnih in mednarodno ekonomskih predmetih v diplomatsko prakso. Sestavni del predmeta je aktivno sodelovanje na seminarjih in opravljena praksa.

 

Aktualni razvojni problemi

Predmet obravnava izbrane aktualne razvojne probleme (mednarodna trgovina, razvojno sodelovanje, neposredne tuje naložbe, dolg, revščina, okolje, itd.) na sintetičen, interdisciplinaren način, upoštevajoč izsledke iz teorije in prakse.

 

Evropske stranke in evropski strankarski sistemi

Predmet zajema preučevanje evropskih transnacionalnih strank (strank na ravni EU) in evropskega strankarskega sistema (strankarskega sistema na nadnacionalni – EU ravni) ter pregled aktualnih politoloških razprav o njegovi (trans)formaciji.

 

Islam in Zahod

Cilji predmeta so informirati, predstaviti in analizirati načine stikov, sporazumevanj in sporov med evropskim in islamskim kolektivnim izkustvom, to pa s posebnim ozirom na razlike v srednjeveškem in modernem, tj. post-renesančnem kontekstu.

 

Izbrana vprašanja politike evropskega prava

Predmet je namenjen kritičnemu soočenju z razvojem in delovanjem Evropske unije kot politične tvorbe, ki mora težnje po vse tesnejšem skupnem pravnem okviru usklajevati z interesi držav članic. Poglavitne teme, ki bodo obdelane v okviru predmeta, so: razumevanje teorij in metod evropskega povezovanja; analiza ustavnega razvoja in institucionalnega ustroja EU; razumevanje prava EU kot naddržavnega pravnega reda; ter razvoj in meje evropske politične skupnosti in prihodnje (ustavne) identitete EU.

 

Krščanstvo in Evropa

Namen  predmeta je študentom predstaviti in analizirati vpliv krščanstva na evropsko zavest in idejo Evrope. Predmet se osredotoča na krščansko religiozno imaginacijo kot nosilni, čeprav ne edini, steber v arhitekturi ideje Evrope in evropske zavesti.

Medkulturna pogajanja

Študentje se seznanijo s kulturnimi konteksti kot okvirom različnih tipov pogajanj (predvsem diplomatskih in poslovnih), z oblikami pogajanj in njihovimi pravili ter s strategijami, taktikami in metodami uspešnih pogajanj in medkulturnega dialoga, ki jih skozi uporabljeno metodiko (simulacije, casi, opazovanje) dela tudi usvojijo.

 

Mednarodni regionalizem

Mednarodni regionalizem kot oblika sodelovanja držav na univerzalnem nivoju. Sodelovanje držav pri mednarodnem sodelovanju subnacionalnih regij. Samostojno mednarodno sodelovanje subnacionalnih regij. Odnosi subnacionalnih regij do mednarodnih in nadnacionalnih organizacij. Regionalizem v EU. Študije posebnih primerov.

 

Novodobne manjšine in integracijska politika

Predmet obravnava tako imigracijsko kot integracijsko politiko. Integracijska politika je razdeljena na posamezne »pod-politike«: bivanjske razmere, zaposlovanje, izobraževanje, kultura, itd. Poseben poudarek je dan analizi odnosov med pripadniki večinskega naroda in pripadniki »novih« narodnih skupnosti.

 

 

Problemi demokracije na območju nekdanje Jugoslavije

Politološke in politične razprave v okoliščinah t.i. tretjega vala prehodov v demokracijo so prinesle tako nove, poglobljene opredelitve demokracije in razlikovanja med demokracijo, prehodom v demokracijo (tranzicijo), demokratizacijo in utrjevanjem demokracije kot tudi nove opredelitve t.i. "političnih kriterijev demokratičnosti" (npr. EU v pogajalskem procesu s kandidatkami za članstvo). Predmet ponuja vpogled v aktualne dosežke politološke teorije na tem področju kot tudi analizo primerov na podlagi le-te.

 

 Skupna kmetijska politika

Predmet obravnava institucionalni okvir, razvoj in učinke Skupne kmetijske politike (SKP) skozi politično ekonomsko analizo. SKP kot interesna politika in politika sektorskih omrežij. Diskurzivna in policy analiza odločanja in reform SKP.  Predstavljeni so ključni mehanizmi SKP od cenovnih podpor do politike razvoja podeželja ter analizirani  ključni dejavniki sprememb SKP: proračun EU, mednarodno trgovinska pritiski in odnosi javnosti do hrane in okolja. Simulacija pogajanj v Svetu.

 

Tretji tuji strokovni jezik: ruščina

Študenti razvijajo vse štiri jezikovne zmožnosti v ruskem jeziku: slušno razumevanje, bralno razumevanje, ustno sporočanje in pisno sporočanje. Poudarek je na obravnavi tipičnih strokovnih besedil (e-pošta, zapisniki sestankov, vabila, rezervacije, življenjepis, organigrami, sporočila za javnost, resolucije itd.) in situacij.

 

Tretji tuji strokovni jezik: francoščina

Študenti razvijajo vse štiri jezikovne zmožnosti v francoskem jeziku: slušno razumevanje, bralno razumevanje, ustno sporočanje in pisno sporočanje. Poudarek je na obravnavi tipičnih strokovnih besedil (e-pošta, zapisniki sestankov, vabila, rezervacije, življenjepis, organigrami, sporočila za javnost, resolucije itd.) in situacij.

 

Upravljanje EU in članic

Namen predmeta je predstaviti teoretsko utemeljen in metodično-empirično preverljiv okvir za proučevanje razvojnega procesa Evropske unije. Poudarek je na izostritvi razumevanja pojma upravljanje ('governance') držav članic in skupnosti kot celote preko različnih metod usklajevanja s posebnim poudarkom na odprti metodi koordinacije. Predmet bo obravnaval osrednje strategije EU in držav članic za prehod v družbo znanja in realizacijo ciljev EU 2020.

 

Upravljanje socialnih omrežij

Socialna omrežja so v ospredju razvojnih dilem, povezanih z uspešnim vodenjem sodobnih organizacij in skupnost. Poudarek na socialnih vezeh sproža številna vprašanja v zvezi z upravljanjem socialnih omrežij v spremenjenih pogojih povečane tekmovalnosti, individualizacije in družbene raznolikosti. Iskanje odgovorov na zgornja vprašanja bo potekalo skozi študije primerov, spoznavanje z osnovnimi koncepti iz analize omrežij ter klasične in sodobne sociološke teorije.

 

Okoljske politike EU

Področje okoljskih politik se je v zadnjih tridesetih letih razvilo v eno najpomembnejših javnopolitičnih področij EU. Predmet bo vseboval naslednje vsebinske sklope: razvoj in spreminjanje pomena skupnih evropskih okoljskih politik; temeljna načela okoljskih politik EU; teoretični pristopi, ki jih je mogoče uporabiti pri preučevanju okoljskih politik (državocentričnost vs. mnogonivojskost, "policy omrežja", novi institucionalizem ...); javnovnopolitični igralci na polju okoljskih politik in razmerja med njimi; struktura evropskega okoljskega upravljanja (governance), katera so temeljna pravila in načini, ki ga določajo; povezanost med okoljskimi in drugimi politikami; vpliv evropskih okoljskih politik na spremembe v postopkih in institucijah na nacionalni ravni; ključne problematike evropskih okoljskih politik.

 

Evropski modeli upravljanja gospodarskih družb

Namen tega predmeta je analizirati problem upravljanja, spoznati teoretične podlage za razumevanje razmerij zastopanja, pregledati modele upravljanja ter proučiti variabilnost v njihovem delovanju. Poleg distinkcije med bančnim modelom upravljanja in modelom, ki temelji na finančnih trgih, bo pozornost posvečena razlikam, do katerih prihaja v posameznih državah kot rezultat  konteksta v katerem se je razvijal finančni sistem.

 

Uvod v balkanske študije

Sistematizacija različnih obdobij balkanske zgodovine, na začetku seveda z antičnim, grško-rimskim obdobjem, migracije na Balkan in bizantinsko-frankovsko obdobje. Vpliv verske delitve na zahodno in vzhodno krščanstvo na Balkanu. Otomansko obdobje Balkana, tvorjenje nacionalnih držav v 19. stoletju in njihov antagonizem z večnacionalnimi (obema imperijema in potem z obema Jugoslavijama). Prevlada nacionalnih držav konec 20. stoletja skozi niz vojn. Perspektive Balkana v 21. stoletju.

 

Digitalna demokracija v EU

Digitalna demokracija je vezana na obstoj demokratičnih ureditev in na pojav informacijsko komunikacijske tehnologije, ki se nenehno razvija, nova orodja pa se ustrezno implementirajo tudi v obstoječih komunikacijskih in političnih procesih kot dodatna možnost pri participaciji državljanov. S tem se odpira vrsto novih problemov, omejitev in možnosti.

 

Družbena neenakost in razvojne politike

Predmet povezuje družbeno neenakost (slojevitost) z razvojnimi politikami države. Družbena neenakost povzema razmerja med ljudmi, je temeljna slika družbenih odnosov. Razvojne politike so del repertoarja političnih intervencij (države) v okolico. Historična zveza med obema konceptoma, vsaj s sociološkega vidika, ni naključna, ampak politično-ekonomska: politika prek specifičnih institucij razdeljuje ustvarjeno, pravila pa so vse bolj mednarodna. Teoretski modeli, merski prikazi (zlasti za EU).

 

Zgodovina evropske kulture

Program predmeta bo usmerjen v študij kulture v družbenem, torej kulturološkem pomenu besede znotraj evropskega konteksta, pri čemer bo poudarek na umetnosti in vsakdanjem življenju, kakršna sta se izoblikovala v tem prostoru. Zgodovinski vidik formiranja evropske kulture oz. kultur bo kritično reflektiran z neevropske perspektive, torej tiste, ki je bila trajno zaznamovana z obstojem in ekspanzijo evropske/zahodne civilizacije.

 

Oblikovanje evropskih politik

Predmet vsebuje ključne tematike na področju a) oblikovanja evropske javnopolitične arene kot institucionalnega in  mnogonivojskega političnega prostora, b) procesov odločanja in c) igralcev ter javnopolitičnih omrežij v procesih oblikovanja ter izvajanja skupnih evropskih javnih politik. Predmet predstavlja nadgradnjo znanja, pridobljenega pri predmetu Politike EU.

 

 

 

 

 

 

Zakaj na program

Potreba po kompetencah tako širokega kot globinskega, predvsem pa interdisciplinarnega razumevanja evropskih procesov in odnosov je danes odločilna...

Zaposlitev in kariera

Študijski program prek programskih izbirnih predmetov ponuja usmerjanje kariere na ožje evropsko področje, hkrati pa študentom omogoča oplajanje znanja z gostujočimi in rednimi predavanji ...

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.