Diplomacija

Umeščanje proučevanja diplomacije v razvoj znanosti o mednarodnih odnosih.
Konceptualizacije in kontekstualizacije diplomacije: od klasičnih diplomatskih in konzularnih odnosov do javne diplomacije.
Sociološki pristopi k proučevanju diplomacije in mednarodnih odnosov.
Metateoretski (ontološki, epistemološki in aksiološki) in teoretični (klasični, pozitivistični in postpozitivistični) pristopi k proučevanju mednarodnih odnosov in diplomacije.Interdisciplinarnost proučevanja diplomacije: pravni, zgodovinski in politološki pristopi v diplomatskih študijah
Diplomacija in mednarodna skupnost: institucionalizacija mirnega reševanja sporov.
Diplomacija in zunanja politika: ključen instrument zunanje politike.
Procesi kodifikacije sodobnega diplomatskega prava.
Umeščanje zgodovine diplomacije v zgodovino mednarodnih odnosov: specifičnosti zgodovine diplomacije.
Umeščanje diplomacije v strukturo mednarodnih odnosov: sovplivanje mednarodnih dejavnikov, subjektov, odnosov in norm ter sodobne diplomacije.
Bilateralna in multilateralna diplomacija.
Diplomacija in mednarodno pravo.
Diplomacija in mednarodna varnost.
Diplomacija in mednarodna politična ekonomija.
Diplomatsko delovanje subjektov mednarodnega prava in subjektov mednarodnih odnosov.
Diplomacija, območne in problemske študije mednarodnih odnosov.

Kontakt

Skrbnik področja:
red. prof. dr, Bojko Bučar
bojko.bucar@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

 

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.