Odnosi z javnostmi

Znanstveno disciplino odnosov z javnostmi obravnava interdisciplinarno kot del komunikologije in širše družboslovja. Odnosi z javnostmi so profesionalna praksa komunikacijskega upravljanja in svetovanja, ki je postavljena na presečišče interakcij organizacij z notranjimi in zunanjimi okolji (deležniki), kar odpira upravljavsko-organizacijske, retorično-diskurzivne (kulturološke), sociološke, politološke, ekonomske, socialnopsihološke, pravne in etične vidike proučevanja odnosov z javnosti. V tej perspektivi bo seminar profesionalno prakso odnosov z javnostmi obravnaval interdisciplinarno v navezavi na strateško upravljanje in vodenje organizacij, komunikacijske kampanje, odnose z zaposlenimi, krizno upravljanje, novinarje in množične medije, lokalne skupnosti, interesne skupine in državne institucije, vlagatelje in finančne trge ter potrošnike in njihove zastopnike. Poklicna praksa je predstavljena predvsem z vidika gospodarskih organizacij, poleg tega pa tudi z vidika državnih, političnih ter nevladnih oz. neprofitnih organizacij. Posebna pozornost bo namenjena aktualnim raziskovalnim trendom, ki obravnavajo odnose z javnostmi v navezavi na upravljanje z deležniki, upravljanje z odnosi, profesionalno odličnost in norme, korporativno družbeno odgovornost, možnost evalvacije učinkovitosti programov, problematiko javnosti in javnega mnenja, retorične razsežnosti institucionalnega diskurza ter nove informacijsko-komunikacijske tehnologije. Predstavljena bo mednarodna razsežnost odnosov z javnostmi in prikazani novi trendi poklicne prakse v procesu globalizacije. Predstavitev znanstvene discipline odnosov z javnostmi bo torej odprla vse ključne vidike znanstvenega raziskovanja sodobne profesionalne prakse v okviru discipline. Seminar je usmerjen metodološko tako na kvantitativno kot kvalitativno raziskovanje, epistemološko pa je usmerjen interdisciplinarno in multiparadigmatsko, pri čemer bo v okviru pragmatično naravnanega postmodernega eklekticizma še posebej gojen kritično-teoretski pristop.

Kontakt

Skrbnik področja:
red. prof. dr. Dejan Verčič
dejan.vercic@fdv.uni-lj.si
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju marketinga, marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi.