Obramboslovje

Namen je seznanitev, proučitev ter analiza zgodovine razvoja študija obramboslovja na dodiplomski, podiplomski in doktorski ravni, raziskovalnega dela v okviru Slovenije ter v mednarodnih primerjalnih ustanovah in inštitutih. V okviru predmeta se doktorski kandidati seznanijo z vsemi vsebinami s področja nacionalne in mednarodne varnosti ter z metodološkimi posebnostmi obramboslovnega raziskovanja. Proučujejo zakonitosti vojaške obrambe, civilne obrambe, zaščite in reševanja, sodobnega kriznega upravljanja in vodenja ter notranje delovanje, organizacijsko strukturo in družbene značilnosti vseh delov varnostnega sistema (vojska, policija, paravojaške organizacije, zasebna vojaška in varnostna podjetja ter obveščevalne službe). Na področju obramboslovja so možne specializacije na naslednjih področjih: vojaška in obrambna industrija v evropskem in svetovnem okviru, celovitost sodelovanja države v mednarodnih mirovnih ter drugih vojaških in civilnih kriznih operacijah, vpliv mednarodnega terorizma na varnost, ekološki vidiki naravnih in drugih nesreč, podnebne spremembe in njihov vpliv na varnost, primerjalni obrambni in vojaški sistemi, sodobne varnostne teorije, teorije proučevanja miru, odnosi med oboroženimi silami in družbo ter reševanje sodobnih konfliktov.

Kontakt

Skrbnika področja:
prof. dr. Marjan Malešič
marjan.malesic@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za obramboslovje

Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.