Novinarske študije

Študenti bodo proučevali različne pristope k analizi novinarstva kot institucionalne prakse reprezentacije z lastnimi zgodovinskimi, političnimi, ekonomskimi in kulturnimi pogoji delovanja. Spoznali bodo konceptualni aparat in temeljno teoretsko produkcijo, ki omogoča kritično razumevanje in uporabo različnih pristopov k analizi novinarskih procesov ter problemov, povezanih z zbiranjem, preiskovanjem, poročanjem, ocenjevanjem, interpretiranjem, komentiranjem, urednikovanjem in oblikovanjem informacij, ki jih različni mediji – od tiska do interneta – posredujejo različnim občinstvom v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju. Doktorski seminar izpostavlja problematiko krize novinarstva, ki jo sodobne razprave novinarskih študij povezujejo zlasti s t. i. konvergenčno kulturo ter prežemanjem novinarstva kot kulturne prakse in sodobnih informacijskih tehnologij, pa tudi z brisanjem meja med novinarstvom in drugimi medijskimi dejavnostmi.

Kontakt

Skrbnica področja:
prof. dr. Melita Poler Kovačič
melita.poler-kovacic@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 340
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za novinarstvo

Katedra za novinarstvo izobražuje in usposablja študente, da postanejo družboslovno razgledani, visoko pismeni in profesionalno kompetentni novinarji.