Komunikologija

 • Razvoj komuniciranja od oralne kulture prek razvoja pisave in tiska do elektronskih medijev in računalniško posredovanega komuniciranja.
 • Makroteoretske korenine komunikoloških teorij: razsvetljenstvo, liberalizem in moderna.
 • Klasične teorije družbe in zgodovinski kontekst modernizacije kot temelja raziskovanja komuniciranja in medijev (npr. Marx, Tarde, Tönnies, Weber, Durkheim, Freud, Simmel).
 • Zgodovina komunikološkega raziskovalnega polja: pragmatizem, simbolični interakcionizem, učinki medijev na občinstva, popularna kultura, britanske kulturne študije, kritična teorija, politična ekonomija medijev, strukturalizem in poststrukturalizem, feministična kritika.
 • Ontološke, epistemološke in metodološke predpostavke ter implikacije specifičnih teoretskih usmeritev/paradigem.
 • Dominantna znanstvena tradicija: mediji in vedenje občinstev; močni vs. šibki učinki medijev; funkcionalizem, empirizem/pozitivizem, raziskovanje učinkov, teorija zadovoljitve potreb, agenda-setting, kultivacijska teorija.
 • Informacijska teorija in kibernetika.
 • Semiotika in teorije znaka.
 • Komuniciranje, socialne reprezentacije in produkcija identitet.
 • Diskurzivna produkcija razmerij moči; retorika.
 • Mediji in tehnologija; problem tehnološkega determinizma.
 • Občinstva, medijska konsumpcija in popularna kultura.
 • Novi mediji in (tehnološka) konvergenca medijev.
 • Množica, javnost, javna sfera in javno mnenje, novinarstvo, mediji, politika: problem komuniciranja in demokracije.
 • Svoboda komuniciranja, svoboda tiska in cenzura.
 • Prost pretok informacij vs. svoda informacij in komuniciranja.
 • Koncentracija (korporativizacija) medijev in kulturna homogenizacija.
 • Propaganda in reklama (oglaševanje).
 • Globalizacija, postkolonializem, transnacionalizacija in postmoderna.
 • Informacijska družba/civilna družba.

Kontakt

Skrbnica področja:
red. prof. dr. Tanja Oblak Črnič
tanja.oblak@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Predmetniki

Vsi letniki 2017/18

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Predmeti

Katedra za medijske in komunikacijske študije

Medijske in komunikacijske študije so interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi medijske kulture in komuniciranja naslanja tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo....