Komunikologija

Študijski doktorski program Komunikologija v širšem smislu teoretsko poglablja in empirično preiskuje razvoj in specifike ter tudi učinke komuniciranja vseh možnih oblik, od ustne kulture in medosebnega komuniciranja, razvoja pisave ter razmaha tiska in drugih medijsko posredovanih form do sodobnih elektronskih komunikacijskih praks in popularizacije digitalnih medijev v dobi t.i. post-množičnih medijev. Pri tem se naslanja tako na makro-teoretske izvore komunikoloških teorij kot tudi na bogato zgodovino komunikološkega raziskovalnega polja, ki združuje vrsto različnih pristopov: od pragmatizma, simboličnega interakcionizma in teorij medijskih učinkov do sodobnih kulturnih študij, kritične teorije, študija občinstev, politične ekonomije medijev, teorij vizualne kulture in feministične kritike.

Problemsko se študij prvenstveno osredotoča na konceptualno razumevanje, empirično pojasnjevanje in refleksijo ključnih družbenih sprememb, ki jih na makro in mikro ravni prinaša intenziven vzpon konvergenčne medijske kulture, pri čemer se poglobljeno usmerja na vrsto različnih tematik: od kontekstov nastajanja medijev in sodobnih medijskih sistemov ter njihovih transformacij, vloge globalizacije in transnacionalizacije komuniciranja in medijske produkcije, spreminjanja javne sfere in procesov političnega komuniciranja ter razmerij med mediji, demokracijo in politično močjo, do vprašanj in dilem povezanih z regulacijo medijev in svobodo komuniciranja, pretokom in dostopom do informacij, zasebnostjo in javnostjo, kot tudi pomena civilne družbe in transformacije državljanstva v odnosu do kompleksnih medijskih in komunikacijskih fenomenov, alternativnih medijev in digitalizacije politike in politične participacije. Študij je zato vsebinsko in tudi metodološko raznolik, saj v empiričnem smislu črpa iz bogate tradicije kvantitativnega raziskovanja komuniciranja in medijev, ki jo nadgrajuje tudi s poglobljenim interpretativnim pristopom, značilnim za kvalitativne empirične študije.    

Izvedbeno gledano pa je študij kombinacija  obveznih ter izbirnih predmetov ter interaktivnih doktorskih seminarjev, pri katerih redno sodelujejo člani in članice iz Oddelka za komunikologijo kot tudi gostujoči profesorji iz tujine. Letno je na študiju komunikologije na voljo eno do največ dve vpisni mesti.

Kontakt

Skrbnica področja:
prof. dr. Tanja Oblak Črnič
tanja.oblak@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za medijske in komunikacijske študije

Medijske in komunikacijske študije so interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi medijske kulture in komuniciranja naslanja tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo....