Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ca magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za mednarodne odnose


Prof. dr. Ana Bojinović Fenko
Mednarodni odnosi
1. Dopolnjevanje in tekmovalnost globalnega nasproti regionalnemu upravljanju mednarodnih odnosov
2. Primerjalna analiza zunanje politike malih držav; fokus na državah srednje in vzhodne Evrope
3. Analiza zunanje politike; mehka moč vs. trda moč
4. Strategija zunanjega delovanja Evropske unije skozi interregionalizem
5. Notranje in zunanje omejitve ter priložnosti širitve Evropske unije
6. Vpliv velikih sil na Zahodni Balkan

Evropske študije
1. Primerjalna analiza zunanje politike malih držav; fokus na državah srednje in vzhodne Evrope
2. Strategija zunanjega delovanja Evropske unije skozi interregionalizem
3. Vzhodna in sredozemska dimenzija zunanjega delovanja Evropske unije
4. Notranje in zunanje omejitve ter priložnosti širitve Evropske unije
5. Analiza nove metodologije širitvene politike Evropske unije
6. Vpliv velikih sil na Balkan
 
International Relations
1. Complementarity and competition of global vs. regional governance
2. Comparative analysis of foreign policies of small states; focus on Central and Easter Europe states
3. Foreign Policy Analysis; soft power vs. hard power
4. Strategy of European Union external action via interregionalism
5. Internal and external opportunities and constraints for European Union enlargement policy
6. Influence of big powers on the Western Balkans
 
European Studies
1. Comparative analysis of foreign policies of small states; focus on Central and Easter Europe states
2. Strategy of European Union external action via interregionalism
3. Eastern and Mediterranean dimension of EU external action
4. Internal and external opportunities and constraints for European Union enlargement policy
5. Analysis of New Methodology of EU Enlargement Policy
6. Influence of big powers on the Western Balkans
 
Doc. dr. Danijel Crnčec
Mednarodni odnosi
1. Teme iz področja skupne energetske in podnebne politike EU (potencialno v sodelovanju z ELES, d.o.o. ali z Ministrstvom za infrastrukturo)
Za več informacij glejte tudi: SSH & Energy Research; SSH & Renewable Energy Research; SSH & Energy Efficiency Research; SSH & Smart Consumption Research; SSH & Transport Research
2. Mednarodne pravne in politične okoljske in energetske teme

Doc. dr. Danijel Crnčec
European studies
1. EU energy and climate policy related topics (potentially in cooperation with ELES, d.o.o. or with the Ministry of Infrastructure) For more information see also: SSH & Energy Research; SSH & Renewable Energy Research; SSH & Energy Efficiency Research; SSH & Smart Consumption Research; SSH & Transport Research
2. International legal and political environmental and energy topics

Prof. dr. Andreja Jaklič
Mednarodni odnosi
1. Internacionalizacija podjetij  (strategije internacionalizacije, načini vstopa in izbor trgov, digitalno globalno rojena podjetja – študijski primeri)
2. Globalne verige vrednosti  (študijski primeri podjetij in primerjalne analize panog in držav)
3. Vpliv Covid-19 na globalne verige vrednosti (analiza sprememb, spreminjanje strukture verig vrednosti), vpliv COVID-19 na mednarodno trgovino / investicije/internacionalizacijo  (več tem)
4. Mednarodno inovacijsko sodelovanje v podjetjih
5. Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v podjetjih (študije primerov, več tem)

Evropske študije
1. Odpravljanje gospodarskih posledic globalne pandemije zaradi Covid-19, industrijske politike in prilagajanje strategij podjetij (strategije odpornosti)
2. Krožna gospodarstva, krožni poslovni modeli
3. Uvajanje/učinki enotne digitalne unije
4. Investicijsko sodelovanje med EU in Kitajsko
5. Investicijsko sodelovanje EU s hitro rastočimi gospodarstvi (analize panog, regij, področij)
6. Diferencirana integracija in enotni trg
7. Omejevalni ukrepi EU proti Rusiji v zvezi z Ukrajino (študije primerov)

Izr. prof. Marko Lovec
Mednarodni odnosi
Iliberalizem, populizem in spremembe v mednarodnem redu /Iliberalism, populism and changes in the international order
 
Evropske študije:
Diferencirana integracija, nove cepitve in koalicije v post-Brexitovski EU / Differentiated integration, new political cleavages and coalitions in the post-Brexit EU

Izr. prof. Matjaž Nahtigal
Mednarodni odnosi
1. Institucije mednarodnega prava na razpotju
2. Reforma Svetovne trgovinske organizacije
3. Uresničevanje Agende 2030 za trajnostni razvoj: dosežki in omejitve
4. Mednarodno humanitarno pravo in sodobne oblike spopadov
5. Mednarodna pravna ureditev in vloga mednarodnih sankcij

Evropske študije
1. Konferenca o prihodnosti EU in Lizbonska pogodba
2. Evropski trgovinski sporazumi z vidika WTO
3. Razvojna in humanitarna pomoč EU in njenih članic
4. Evropski program okrevanja: institucije in trajnostni razvoj
5. Evropska strateška avtonomija in mednarodna pravna ureditev

International relations
1. Institutions of international law at the crossroads
2. Reform of the World Trade Organization
3. Implementation of Agenda 2030 for sustainable development: achievements and limitations
4. International humanitarian law and modern warfare
5. International legal order and the role of international sanctions

European studies
1. The conference on the future of EU and the Lisbon treaty
2. European trade agreements from the WTO perspective
3. EU and its member states’ development and humanitarian aid 
4. European recovery program: institutions and sustainable development
5. European strategic autonomy and the international legal order


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. maj 2022 | v kategoriji: 2022/23