Skoči do osrednje vsebine

Študiji spola

Skrbnica področja: doc. dr. Zdenka Šadl

Študiji spola so se kot univerzitetno študijsko področje razvili v zadnjih nekaj desetletjih. Pri tem področju gre praviloma za interdisciplinarno področje študija, kamor s svojimi prispevki vstopajo različne družboslovno-humanistične discipline; od filozofije, psihoanalize, zgodovine, antropologije, sociologije in politične znanosti do literarne teorije in medijskih študijev. V temelju tega področja gre za preizpraševanje izvorov vednosti in zalog znanja o spolu in spolni razliki. Gre za preizpraševanje in kritiko nekaterih »mainstream« ali »malestrem« teorij in teoretizacij spola v dosedanji družboslovno-humanistični znanstveni produkciji, pa tudi za kritiko zgodnjih feminističnih teoretizacij spola. Pri tem je še posebej pomemben segment metodologija in epistemologija raziskovanja spolov in spolne določenosti v vseh ključnih fazah raziskovalnega postopka, od izbire problema, metode in zbiranja informacij do interpretacije in predstavitve dognanj in ugotovitev.Posebna pozornost je namenjena spolni dimenziji globalizacijskih procesov, medkulturnim primerjavam in interkulturnosti, razmerjem med (novimi) tehnologijami in spoli, kulturnim reprezentacijam spolov ter analizi poskusov preobrazbe socialnih in političnih ustanov, ki temeljijo na specifičnih vzorcih razmerij moči med spoli.Izvedba študija na področju Študiji spola je v celoti usklajena s strukturo in organizacijo interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje. Študent vpiše dva temeljna predmeta: Teorije in epistemologija spola ter Metodologija raziskovanja spola, ki ju skupaj pripravljata FF in FDV, dva doktorska seminarja, ki sta skladno s temo doktorske disertacije pripravljena individualno za vsakega kandidata, ter zunanji izbirni predmet, ki zagotavlja meduniverzitetno in mednarodno mobilnost.

Kontakt

Skrbnica področja:
izr. prof. dr. Zdenka Šadl
Zdenka.sadl@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.