Skoči do osrednje vsebine

Sociologija

Hkrati v zaporedni in sočasni časovni perspektivi se bodo obravnavale sociološke teorije kot kompleksno in fluidno mrežo konvergentnih in/ali nasprotujočih si socioloških idej. S tem se bo izognil običajni klasifikaciji socioloških teorij, vključno z njihovo delitvijo na klasične in sodobne teorije, ter njihovemu obravnavanju kot razmeroma jasno ločenih in bolj ali manj samozadostnih kompleksov idej. V skladu s to usmeritvijo bo analitična pozornost usmerjena zlasti na konvergentne teoretske vsebine, tj, na ideje, ki omogočajo sociološko teoretsko sintezo. Ta cilj bo seminar uresničil predvsem s sistematično obravnavo vprašanja, kako so v različnih socioloških pristopih upoštevane, operacionalizirane in teoretsko osmišljene ključne sociološke pojmovne dihotomije. Obravnavane bodo zlasti naslednje dihotomije: struktura(sistem)/delovanje, stabilnost/spremembe, konsenz/konflikt, mikro/makro družbena raven, lokalno/globalno, integracija/dezintegracija, diferenciacija/integracija, dejstva/vrednote, narava/kultura, racionalnost/emocije ter konformno/deviantno. Teoretske elaboracije teh dihotomij bodo ovrednotene glede na njihovo logično konsistentnost ter njihovo spoznavno učinkovitost pri raziskovanju sodobnih družb. V okviru seminarja bo posebna pozornost namenjena obravnavi izbranih vsebin, ki so visoko relevantne v sodobnem družboslovju kot je npr. socialni kapital.

Kontakt

Skrbnica področja:
prof. dr. Alenka Švab
alenka.svab@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.