Skoči do osrednje vsebine

Angleški jezik


Kdo so vaši učitelji tujega jezika? 

Lekt. mag. Nina Bostič Bishop
Lekt. Marijana Budeč-Staničić
Lekt. dr. Nina Gorenc
Lekt. mag. Mojca Jarc
Lekt. Maja Makovec
Lekt. mag. Miriam Tavčar

Angleški strokovni jezik je posebej prilagojen za vsak študijski program na Fakulteti za družbene vede.

Evropske študije

Ker so študenti te smeri še posebej primerni za delo v mednarodnem okolju in posebno v okolju EU, imajo v okviru svojega programa kar 4 leta dveh obveznih tujih strokovnih jezikov.
Kot pove že ime samo, gre za posebno zvrst jezika, torej za jezik stroke. Prav stroki je prilagojeno delo vsa štiri leta in tako zahtevnost kot strokovnost se skozi letnike nadgrajujeta. V prvem letniku se študenti seznanijo s splošnejšimi družboslovnimi besedili, ki prehajajo v vedno bolj zahtevna znanstvena besedila. Spoznajo se tudi z ustrojem mednarodnega sistema in institucijami EU. Naučijo se pripraviti in predstaviti seminarsko naloge v tujem jeziku, ki v višjih letnikih preidejo v projektno raziskovalne naloge, tudi v povezavi z drugimi strokovnimi predmeti. V višjih letnikih postajajo študenti vedno bolj samostojni in aktivni pri delu, saj se v okviru jezika naučijo voditi in sodelovati pri okrogli mizi, debatirati in predstaviti svoja stališča pro et contra, sodelovati v mednarodnih pogajanjih (v okviru EU, OZN ali WTO) in podobno. Ves čas študija je poudarek na usvajanju strokovnega besedišča in diskurza

Komunikologija - medijske in komunikacijske študije

Študenti pri predmetu Prvi in Drugi tuji strokovni jezik nadgrajujejo svoje splošno znanje angleškega jezika, pridobljeno v srednji šoli. Pri tem spoznavajo specifično terminologijo, značilno za področje izbranega študija, ki jo usvajajo z različnimi oblikami dela kot so: skupinsko in individualno delo na predavanjih in doma, ustrezne jezikovne vaje, različni pristopi k delu z besedilom, pisanje strokovnih besedil, ustne predstavitve...
V prvem letniku se študenti komunikologije seznanijo s teoretičnimi osnovami svoje študijske smeri, seveda v angleškem jeziku. V drugem letniku nadgrajujejo svoje znanje v obliki samostojnega in projektnega dela, diskusij ob ogledu filmov, z obiski predavanj tujih gostujočih predavateljev ali drugih priložnostnih prirreditev v angleškem jeziku.

Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Pri prvem tujem jeziku – angleščini študenti spoznavajo specifično terminologijo značilno za področje izbranega študija ter bodočega delovnega mesta. Študente se skozi različne aktivnosti kot so skupinsko delo, diskusije, različne jezikovne vaje, prevajanje, vodenje korespodence v angleščini, ustne predstavitve in učenje tehnik akademskega pisanja, usposobi za uspešno opravljanje različnih dejavnostih v času študija in na delovnem mestu.

Kulturologija

Študenti imajo pri angleščini odlično priložnost za medsebojno komunikacijo, da se med seboj spoznajo, da izrazijo svoja mnenja in prepričanja. Predvsem obogatijo strokovno besedišče iz področja politologije in se izurijo v bralnih, govornih in slušnih spretnostih. Angleščino imajo v prvem in drugem letniku. V prvem letniku poročajo o novicah, pišejo in zagovarjajo seminarske naloge, v drugem letniku pa se naučijo pripraviti govor in izvesti ustno predstavitev. Predavanja obogatimo z ogledom filma in krajšimi video posnetki.

Novinarstvo

Študenti pri predmetu Prvi tuji strokovni jezik nadgrajujejo svoje splošno znanje angleškega jezika, pridobljeno v srednji šoli. Pri tem spoznavajo specifično terminologijo, značilno za področje izbranega študija, ki jo osvajajo z različnimi oblikami dela kot so: skupinsko in individualno delo na predavanjih in doma, ustrezne jezikovne vaje, različni pristopi k delu z besedilom, pisanje strokovnih besedil, ustne predstavitve...
V prvem letniku se študenti novinarstva seznanijo s teoretičnimi osnovami svoje študijske smeri, seveda v angleškem jeziku. V drugem letniku nadgrajujejo svoje znanje v obliki samostojnega in projektnega dela, aplikacij teoretičnih izhodišč v praksi (intervjuji, reportaže), diskusij ob ogledu filmov, z obiski predavanj tujih gostujočih predavateljev ali drugih priložnostnih prireditev v angleškem jeziku.

Politologija - študije demokracije in upravljanja

Študenti imajo pri angleščini odlično priložnost za medsebojno komunikacijo, da se med seboj spoznajo, da izrazijo svoja mnenja in prepričanja. Predvsem obogatijo strokovno besedišče iz področja politologije in se izurijo v bralnih, govornih in slušnih spretnostih. Angleščino imajo v prvem in drugem letniku. V 1. letniku poročajo o novicah, pišejo in zagovarjajo seminarske naloge, v 2. letniku pa se naučijo pripraviti govor in izvesti ustno predstavitev.
Predavanja so obogatena z ogledom krajših video posnetkov. V 3. letniku študenti poglobijo in razširijo znanje in rabo strokovne angleščine skozi različne jezikovne vaje, skupne raziskovalne projekte, naloge iz akademskega pisanja, ustne predstavitve ter organizirane diskusije o aktualnih dogodkih s področja politologije in javne uprave. V 4. letniku usvojijo tehnike pisanja abstraktov, poglobijo znanje strokovnega jazika ter vodijo panelne diskusije o aktualnih temah s področja politologije in javne uprave.

Mnenje diplomanta APJU o koristnosti znanj, pridobljenih pri predmetu Angleščina:
“Trenutno v Dublinu opravljam pripravništvo pri EU agenciji European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, delovni jezik agencije pa je seveda angleški. Moje delo v veliki meri obsega pisanje strokovnih poročil ter povzemanje literature, pri tem pa mi izredno prav pride besedišče, ki sem ga pridobil med študijem pri predmetu angleški jezik. Kot zelo koristne so se izkazale lekcije kot so minutes taking,abstract writing, political correctness, itd., ki so posegale tudi na praktično/operativno raven.
Naj dodam, da so moji nadrejeni na podlagi izkazanega znanja in sposobnosti izražanja izrazili veliko zadovoljstvo s slovenskim izobraževalnim sistemom. Hvaležen sem za kvalitetno vsebino predavanj, ki so se v praksi izkazala kot zelo koristna."

Politologija - mednarodni odnosi

Ker je znanje tujih jezikov ena od pomembnih kompetenc in pogojev za uspešno delovanje v mednarodnem okolju, imajo študentje mednarodnih odnosov v okviru svojega dodiplomskega programa kar 4 leta dveh obveznih tujih jezikov stroke.
Kot pove že samo ime predmeta, se bodo študentje ukvarjali s posebno zvrstjo jezika, to je z jezikom stroke. Prav stroki je prilagojeno delo vsa štiri leta in tako zahtevnost kot strokovnost se skozi celoten študijski program nadgrajujeta. V prvem letniku se študenti seznanijo s splošnejšimi družboslovnimi besedili, ki prehajajo v vedno bolj zahtevna znanstvena besedila. Spoznajo se tudi z ustrojem mednarodnega sistema in institucijami EU. Naučijo se pripraviti in predstaviti seminarske naloge v tujem jeziku. V višjih letnikih izvajajo projektno raziskovalne naloge, tudi v povezavi z drugimi strokovnimi predmeti. Skladno z vse bolj poglobljenim znanjem izbrane študijske smeri študenti postajajo vedno bolj samostojni in aktivni pri delu, saj se v okviru jezika naučijo voditi in sodelovati pri okrogli mizi, debatirati in predstaviti svoja stališča v razpravahpro et contra, sodelovati v mednarodnih pogajanjih in podobno. Ves čas študija je poudarek na ustvarjanju strokovnega besedišča in zakonitosti strokovnega diskurza.

Politologija - obramboslovje

Študenti pri predmetu Prvi tuji strokovni jezik nadgrajujejo svoje splošno znanje angleškega jezika, pridobljeno v srednji šoli. Pri tem spoznavajo specifično terminologijo, značilno za področje izbranega študija, ki jo osvajajo z različnimi oblikami dela kot so: skupinsko in individualno delo na predavanjih in doma, ustrezne jezikovne vaje, različni pristopi k delu z besedilom, pisanje strokovnih besedil, ustne predstavitve...
V prvem letniku se študenti obramboslovja seznanijo s teoretičnimi osnovami svoje študijske smeri, seveda v angleškem jeziku. Ker se v drugem letniku veliko študentov odloči za vojaški modul in ker si prizadevamo za povezavo z drugimi predmeti, je program usmerjen na specifični angleški jezik, ki se uporablja v vojaškem okolju. Pri tem uporabljamo angleški učbenik CAMPAIGN - English for the military, ki dosega SLP 3333 po NATO STANAG 6001 lestvici.

Politologija - študije politike in države

Študenti imajo pri angleščini odlično priložnost za medsebojno komunikacijo, da se med seboj spoznajo, da izrazijo svoja mnenja in prepričanja. Predvsem obogatijo strokovno besedišče iz področja politologije in se izurijo v bralnih, govornih in slušnih spretnostih. Angleščino imajo v prvem in drugem letniku. V prvem letniku poročajo o novicah, pišejo in zagovarjajo seminarske naloge, v drugem letniku pa se naučijo pripraviti govor in izvesti ustno predstavitev. Predavanja obogatimo z ogledom filma in krajšimi video posnetki.

Sociologija

Študenti imajo predmet v prvem in drugem letniku študija. Pri predavanjih aktivno sodelujejo pri diskusijah o družbenih problemih, pripravljajo ustne predstavitve, obdelujejo znanstveno in strokovno literaturo, delajo raziskave in se učijo akademskega pisanja in strokovnega jezika. Študenti imajo možnost povezovanja predmeta pri projektih s kolegi iz tujine.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. april 2013 | v kategoriji: Aktualno