Pripravljalni tečaj na izpit IELTS Target Band 7-9 (20 ur)


Trajanje:20 ur

Cena:Študenti: € 85; člani Alumni kluba FDV in UL: € 92; zunanji udeleženci: € 115

Izvajalca: lekt. mag. Nina Bostič Bishop in Christopher Peter Bishop

Vsebina:

Pripravljalni tečaj je namenjen pripravam na izpit iz angleškega jezika IELTS (pisni in ustni del). Tečaj bo udeležence pripravil na obe nalogi iz pisnega dela (Writing) in na govorni del (Speaking). 

Udeleženci bodo usvojili vse vrste nalog za Task 1 pisnega izpita (linearni graf, tabela, tortni prikaz, stolpični graf, zemljevid, diagram). Usvojili bodo relevantno besedišče in slovnične strukture za vsakega od teh grafov, ki jih morajo uporabljati za dosego ocene 7, 8 in 9. Analizirali bodo primere dobre prakse, ki so bile ocenjene z ocenami 7, 8 ali 9. Vadili bodo po avtentičnih izpitnih nalogah in dobili naloge, jih doma napisali, nato pa bodo na uri dobili individualno povratno informacijo glede ocene, ki jo potrebujejo.  Usvojili bodo besedišče, slovnične strukture in ustroj za pisanje vseh vrst esejev (advantages & disadvantages, opinion, problem & solution). Udeleženci bodo usvojili jezik, potreben za dosego ocene 7, 8 in 9 za vsakega od ocenjevalnih kriterijev posebej (Task Achievement, Coherence & Cohesion, Vocabulary Range and Accuracy, Grammatical Range & Accuracy).  Task 2 eseje bodo vadili po avtentičnih primerih izpita in za domačo nalogo napisali esej ter dobili individualno povratno informacijo glede vseh kriterijev ocenjevanja. Pisni del uči učiteljica, ki ima 15 let izkušenj s pripravami na pisni del Ielts izpita. Udeleženci bodo vadili za ustni del izpita (Speaking) z maternim govorcem, ki ima 15 let izkušenj s pripravami na ustni del izpita. Analizirali bodo jezik, potreben za dosego ocene 7, 8 in 9.

Udeleženci bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

Udeleženci bodo zmožni samostojno napisati vse vrste nalog za Task 1 in Task 2 pisnega dela Ielts izpita (Writing) za oceno 7-9.  Zmožni bodo odgovarjati na vprašanja iz vseh treh delov ustnega dela izpita za oceno 7-9.

Metode dela:

predavanja in vaje:

  • analiza besedil
  • pisne in govorne vaje
  • diskusija (skupinska, delo v parih)
  • domača naloga

Jezik izvedbe: Tečaj bo potekal v angleškem jeziku.

Čas izvajanja: 23.- 27. 9. 2019

Ob redni udeležbi bodo tečajniki po zaključku tečaja prejeli potrdilo.

Rok prijave na tečaj: 16. 9. 2019

TERMINSKI PLAN IELTS

Prijava na tečaj:

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite prijavnico, jo natisnite in podpišite ter pošljite po pošti na naslov Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, naslovljeno na Mojca Mole Vrečar ali skenirano na e-naslov: mojca.mole-vrecar@fdv.uni-lj.si. Prijavite se lahko tudi osebno v Službi za študentske zadeve, DS 36.

Študente, ki niso iz Fakultete za družbene vede, prosimo, da prijavnici priložijo kopijo potrdila o vpisu za študijsko leto 2019/2020.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. K plačilu boste pozvani po elektronski pošti, ko bo dovolj prijavljenih za izvajanje tečaja.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 25 udeležencev, bomo prijave zaprli, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru premajhnega števila udeležencev tečaja ne izvedemo, o čemer boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestil