Politologija – politična teorija

Če vas zanima razumevanje in pojasnjevanje političnih, ekonomskih in družbenih dilem sodobnega sveta, je program Politologija – Politična teorija prava izbira. Gre za magistrski politološki program, ki nudi interdisciplinarno obravnavo političnih idej, političnih institucij in političnih praks. Čeprav se program v prvi vrsti specializira na obravnavo političnih teorij, študij na programu vseeno omogoča študentom/-tkam specializacijo v drugih poljih politične znanosti: e.g. politično komuniciranje, politična ekologija, politična filozofija, politične ekonomija, primerjalne/globalne politike.  Program nudi živahno, stimulativno in podpirajoče študijsko okolje, kjer je posebna pozornost namenjena individualnim raziskovalnim preferencam študentov/-tk (i.e. individualni kurikulum), kar je nujno za kvalitetno znanstveno produkcijo ter njihov akademski/profesionalni razvoj. Program že nekaj let privablja študente/-tke z vseh koncev sveta in skupaj mislimo svet in vlogo politologije v njem.

Na programu sodelujejo nekateri izmed najbolj prominentnih znanstvenikov/-ic s tega področja, zato lahko študenti/-tke pričakujejo najaktualnejše teoretske in metodološke pristope k obravnavi vprašanj državljanstva, biopolitike, politične moči/razmerij, dobre družbe, gibanj, globalizacije, neenakosti, ekologije, pravic in svoboščin, države, ki so zastavljeni tako, da dosegajo najvišje standarde na podobnih programih vodilnih akademskih institucij v tujini. 

Kontakt

Skrbnik programa:
prof. dr. Žiga Vodovnik

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60
Strokovni naslov: magister/magistrica politologije (mag. pol.)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

1. letnik

Predmeti

Raziskovalni proseminar

 Predmet se osredotoča na praktično uporabo predstavljenih metod in pristopov za zasnutek metodološkega okvirja magistrske naloge in drugih raziskovalnih nalog na področju politične teorije.

 Politične teorije

 Študenti se seznanijo z glavnimi političnimi teorijami v sodobnem svetu, z vprašanjem koncipiranja teorije, urijo se v pisanju teoretskih konceptov in v iskanju prednosti in slabosti posameznih teorij. Hkrati spoznavajo politične okoliščine, v katerih so teorije nastale

 Raziskovanje v politologiji

 Predmet je namenjen usposabljanju za zahtevnejše, samostojne raziskovalne vloge. Obravnava predvsem tiste multivariatne metode, ki so v politološkem raziskovanju najpogosteje uporabljene. Ključno je sprotno aktivno delo na analitično zahtevnejšem skupinskem raziskovalnem projektu.

 Sodobne teorije demokracije na primeru Slovenije

 Predmet seznanja študente s sodobnimi teorizacijami demokracije, konstitucije polja družbenega in političnega ter formiranja (političnega) subjekta na Slovenskem.

 Feministična teorija, spol in politika

 Predmet se osredotoča na  temeljne uvide  feminizma v politični teoriji ter razvija globlje razumevanje teoretsko-konceptualnih razprav o pomenu povezav med spolom (gender)  in politiko v tradiciji politične misli ter v razmerju tradicije do moderne in postmoderne. Obravnava umeščenost feministične teorije v kanonu – odsotnost/prisotnost koncepta spola v politični teoriji ter vire feminizma v kanonu .

 Politična ekologija

 Vsebina predmeta obsega najprej poglobljen vpogled v strukturo kapitalistične države in možnosti za realizacijo koncepta ekološke države predvsem v luči posameznih sektorskih politik. Pri tem je izpostavljeno sistemsko jačanje tistih akterjev, ki se postavljajo na mesto advokatov narave, okolja ter prostora. Spreminjanje razmerja politične moči povzročajo "konfliktne" situacije na različnih ravneh, ki se jim je mogoče izogniti, upoštevajoč različne koncepte za "obhod" konfliktov.

 Politična moč in analiza razmerij političnih sil

 Predmet bo namenjen spoznavanju konceptov politične moči na kontinuumu od mehanike do politike. Študentje bodo preučevali in primerjali koncepte politične moči tudi po avtorjih. Posebno mesto bo namenjeno študiju Gramscijevega koncepta hegemonije in Foucaultovega koncepta oblasti.
Predmet bo uvajal tudi analizo razmerij političnih sil s pomočjo študij primerov. Pri tem bo kot posebnost izpostavljena vloga zavesti kot elementa razmerja političnih sil.

 Moralni in politični kontraktualizem od Hobbesa do Rawlsa

 Predmet bo seznanil študente z najpomembnejšimi smermi sodobne normativne politične filozofije in s tem dopolnil njihova politološka znanja o sodobnih političnih teorijah in političnih problemih sodobnega sveta.

 Modeli politične subjektivacije

 Predmet obravnava genealogije različnih političnih subjektivacij. Predmet umešča različne oblike politične subjektivacije (individualizacija, ženskosti, moškosti, religiozne subjektivacije, regionalne subjektivacije, ...) v kontekst politike in političnega.

  Teorije globalizacij

 Predmet se ukvarja s teorijami globalizacije, vlogo države v globalizacijskih procesih ter z idejami kozmopolitizma, multikulturalizma in globalnega vladovanja.

 Sodobne teorije politične skupnosti

 Predmet seznanja študente s sodobnimi teorizacijami politične skupnosti in konstitucijo (političnega) subjekta v njej.

 Biopolitika

 Predmet se ukvarja s koncepti, ki se vpisujejo v biopolitično paradigmo ter njihovimi dometi v družbenih praksah, ki presegajo tradicionalne okvire političnega liberalizma. Vsebina predmeta zahteva radikalno epistemologijo in njegovo drugačno izvajanje.

  Teorije postsocializma

 Predmet Teorije postsocializma kritično analizira tranzicijske procese v post-komunistični Evropi s poudarkom na elementih komunističnih režimov, ki determinirajo današnjo družbeno stvarnost zadevnih družb, in na paralelah s postkolonializmom, v skladu s sodobnimi teoretskimi orientacijami v tej družboslovni poddisciplini.

  Anarhizmi in postanarhizmi

 Pri predmetu študenti gradijo genealogijo anarhistične misli in analizirajo glavne idejne tokove znotraj sodobnega anarhizma. Ob teoretski refleksiji sodobnih anarhističnih teorij, se študenti ukvarjajo tudi z epistemologijo in metodologijo politološkega raziskovanja, ki je nujna za natančnejšo obravnavo “novega” anarhizma, ki v primerjavi s klasično anarhistično teorijo ne nudi pomembnih inovacij zgolj na ravni politične prakse, temveč tudi in predvsem politične teorije.

Zakaj na program

Program študente/-tke pripravi na nadaljevanje njihove akademske ali profesionalne poti z vrhunskimi znanjem v politologiji in predvsem z upoštevanjem individualnih raziskovalnih preferenc študentov/-tk (individualni kurikulum), kar je nujno za njihov akademski/profesionalni razvoj.

Zaposlitev in kariera

Študij politične teorije odpira širok razpon možnosti za zaposlitev v javnem, zasebnem in neprofitnem zasebnem sektorju. Program je zastavljen mednarodno in multidisciplinarno, spodbuja kreativnost, iniciativnost, ustvarjalnost študentov/-tk, razvoj sposobnosti skupinskega dela, nadgradnjo znanja tujih jezikov ter intenzivno vzpostavljanje profesionalnih stikov zunaj in znotraj Slovenije. Magistranti/-tke programa so visoko kvalificirani/-e za zaposlitev v mednarodnih vladnih (e.g. OZN, EU) in nevladnih organizacijah, raziskovalnih centrih (think-tankih), visokošolskih institucijah, podjetjih v zasebnem in javnem sektorju, transnacionalnih podjetjih, političnih strankah, medijih ali na ministrstvih.

Katedra za teoretsko analitsko politologijo

Poslanstvo Katedre za teoretsko analitsko politologijo je prenos znanja s področja političnih teorij in delovanja sodobnih političnih procesov in institucij.