Novinarske študije

Podiplomski program Novinarske študije nadgrajuje in poglablja na dodiplomskem študiju pridobljena novinarska znanja z najnovejšimi domačimi in tujimi spoznanji na področju novinarskih študij ter študente usposablja za kritično obravnavo in reševanje aktualnih novinarskih problemov v različnih medijih. 

Kontakt

Skrbnik programa:
izr. prof. dr. Igor Vobič

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Strokovni naslov: magister/magistrica novinarskih študij (mag. nov. štud.)

Osnovne informacije

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

1. letnik

Predmeti

Novinarski diskurz

 (obvezni predmet)

Novinarski diskurz kot ključen dejavnik družbene normalizacije oziroma ideološki sporočevalec državljane informira, obenem pa (so)oblikuje vrednotenje javnih in zasebnih zadev, idej, prepričanj in idealov. Novinarski diskurz se od drugih medijskih diskurzov razlikuje po tem, da se od njega pričakuje, da informira državljane. Predmet odgovarja na vprašanja, katere so značilnosti sodobnega novinarskega diskurza, po čem se novinarski diskurz odlikuje in razlikuje od drugih medijskih diskurzov ter kaj tvori njegove stalne oblike sporočanja. V prvem delu predmet zajema obravnavo ključnih pristopov k proučevanju novinarskega diskurza, tj. tekstovno raven, diskurzivno prakso in družbeno raven. V drugem delu študenti izvedejo raziskavo novinarskega diskurza na izbranem slovenskem ali mednarodnem primeru. Pri tem je ključna analiza aktualnih sprememb novinarskega diskurza, povzročenih zaradi različnih dejavnikov, npr. pojava nove tehnologije, prekarizacije in pavperizacije. Študenti analizirajo novinarski diskurz na ravni novinarskih prispevkov, na ravni tvorjenja in recepcije novinarskih prispevkov ter na družbeni ravni.

  

Jezik in stil medijskih besedil

 (obvezni predmet)

Predmet je namenjen nadgrajevanju znanja in poglobljenemu raziskovanju o delovanju jezika v medijih. Z individualnim in skupinskim delom, razpravami in raziskavami v seminarju razčlenjujemo jezik v medijih, predvsem glede na spremembe, ki jih je prinesla demokratizacija družbe, spremenjen medijski trg, novi mediji in tehnologije ter spremembe v jezikovni rabi medijskih naslovnikov. Zanimajo nas nove jezikovne strategije, in sicer v tradicionalnih in novih medijih, spremembe v novinarskih žanrih, ter jezikovne izbire, ki so prilagojene vrsti medija (tisk, radio, TV, splet; javni – zasebni mediji; poročevalna – presojevalna – beletristična podzvrst; govorno – pisno; žanrotvorne izbire). Jezikovnostilistične pristope povezujemo z besediloslovnimi in sistemsko funkcijskimi, raziskujemo sredstva vrednotenja, njihovo vlogo in jezikovno realizacijo. Spodbujamo samoiniciatvnost, tako da študentke in študenti izhajajo iz svojih interesov in usmeritve k določenemu mediju ter temu prilagodijo raziskovalno gradivo, temo in metode. Predmet je mogoče opraviti z obsežnejšo raziskovalno nalogo ali seminarsko nalogo in ustnim izpitom.

  

Novinarstvo, etika in profesionalnost

 (obvezni predmet)

Predmet obravnava aktualne dileme novinarske profesionalizacije, zlasti profesionalne etike, novinarskega izobraževanja in samoorganiziranja novinarjev, ter jih povezuje z vprašanji etične univerzalnosti, delovanjem novinarjev prek meja svoje kulture in tradicije ter z razmerjem med pravom in (novinarsko) etiko. Posveča se skupni (mednarodni) novinarski ideologiji v kontekstu nacionalnih tradicij novinarstva, ideji univerzalnega etičnega kodeksa v luči kritičnega pogleda na profesionalizacijo novinarstva, etičnemu relativizmu in univerzalnim vrednotam ter premiku od kodificirane morale k osebni odgovornosti. Zastavlja vprašanje, kako učinkovito (samo)regulirati novinarstvo, loteva pa se tudi ključne teme prihodnosti novinarskega poklica z izhodiščem: prihodnost novinarske etike – prihodnost novinarstva? Študente usmerja k iskanju rešitev za uspešn(ejš)o novinarsko samoregulacijo na Slovenskem ter jih spodbuja k premisleku o pomenu etike in profesionalnosti za obstoj novinarstva kot dejavnosti za javno dobro. Študenti se pri predmetu naučijo tudi osnovnih prvin priprave dispozicije magistrskega dela.

  

Trendi časopisnega in revialnega novinarstva

 (izbirni predmet)

Predmet bo študentom omogočil pridobiti vpogled v specifičnosti tiskanih medijev: časopisov in revij, ter njihovih uredniških in vsebinskih konceptov. Pozornost bo posvečena posebni vlogi tiska in njegovih digitalnih platform tudi v sodobnem času ter snovanju žanrov in rubrik, ki so posebnega pomena za tiskane medije. Študentsko delo bo temeljilo na analizah domačih in tujih časnikov ter revij (kvalitetnih, tabloidnih, brezplačnih, nedeljskih ipd. časopisih; splošnih, specializiranih, ženskih ipd. revijah), trendov na njihovih vsebinskih področjih ter oblikovanju in bralskih oz. uporabniških navadah: v Srednji Evropi, na območju Sredozemlja, Zahodne Evrope in Skandinavije, ZDA ter v razvijajočem se svetu. Spoznali bomo vlogo tiskanih medijev v razvoju demokracije, pri služenju javnemu interesu in izobraževanju državljanov. Analiziran bo specifičen položaj tiskanih medijev v informacijski piramidi ter razmerje do spleta in digitalnih platform, in to tako z vsebinskega kot s poslovnega vidika. Opredeljene bodo različne vloge novinarjev v različnih tipih tiskanih medijev ter razmerje med novinarstvom v tiskanih medijih in novinarstvom v elektronskih medijih.

  

Televizijsko novinarstvo in novi mediji

 (izbirni predmet)

Novi mediji so pomembno zaznamovali sodobno postmoderno televizijo. S tehnološkimi, družbenimi, kulturnimi in estetskimi spremembami so posegli v produkcijo, distribucijo in recepcijo televizijskih novinarskih žanrov. Študenti pri predmetu raziskujejo in kritično analizirajo domače ter tuje prakse sodobnega televizijskega novinarstva, ki postajajo zaradi vse bolj hibridnih načinov produkcije in uporabe tega medija na različnih platformah vse manj določljivi ter oprijemljivi. Razprave bodo povezane s transformacijami televizijskega novinarskega dela, spreminjanjem odnosa med televizijskimi novinarji in občinstvom ter razmislekom o prihodnosti televizijskih študij v dobi digitalizacije in konvergence. Cilj predmeta je študentovo celovito spoznavanje sodobnega televizijskega novinarstva in delovanja v njem. Predmet bo študenta opremil z veščinami raziskovanja sodobnega televizijskega novinarskega diskurza v tehnološko, družbeno, kulturno in estetsko spremenjenih razmerah produkcije in recepcije televizije 21. stoletja. Znanja, pridobljena pri tem predmetu, bodo študentom pomagala kritično in argumentirano razpravljati o ključnih konceptualnih premikih sodobnega televizijskega novinarstva ter o vlogi novih medijev pri tem.

 

 

Novinarstvo in internet

 (izbirni predmet)

Študenti pri predmetu pridobijo sposobnosti za kritično razumevanje odnosa med novinarstvom in internetom v globalizirani družbi. Pri tem poglobljeno spoznavajo, kako se novinarska uredništva prilagajajo na stalno aktivne internetne tokove družbenega komuniciranja, kako se z razvojem interneta spreminja medijska logika in poslovni modeli, kako nove dinamike v odnosu med novinarji, viri in občinstvom določajo značaj novinarstva na internetu ter kako internetni novinarji tradicionalnih medijskih hiš osmišljajo svoje delo v kontekstu različnih oblik participativnega novinarstva. Študenti pri predmetu razvijejo tudi sposobnosti novinarskega ustvarjanja v multimedijskih, nelinearnih in interaktivnih oblikah, pridobijo znanja prilagajanja novinarskega dela in vsebin sodobnim uporabnikom osebnih računalnikov, tablic in pametnih telefonov ter osvojijo nastavke za razvijanje novih novinarskih formatov za internet. Tako v okviru predmeta pripravljajo tudi internetne multimedijske prispevke, v katerih s prepletanjem (hiper)besedila, avdia, fotografij, videa in grafike razčlenjujejo aktualne družbene probleme ter novinarske vsebine prilagajajo za razširjanje prek spletnih strani, družbenih omrežij in mobilnih aplikacij. 

 

 

Novinarsko besedilo in argumentacija

 (izbirni predmet)

Teoretsko in praktično znanje o jezikovnih in drugih semiotskih ravneh novinarskih besedil ter njihovih besedilno-žanrskih lastnostih, ki so ga študenti pridobili na dodiplomski ravni, pri predmetu povezujemo in nadgrajujemo z razumevanjem sporočanjskih vlog besedil. Umeščamo jih v okvir teorij pragmatike in argumentacije in tako študente usposabljamo za prepoznavanje in opredelitev lastnih sporočanjskih ciljev ter njim najprimernejši izbor vsebinske in formalne zgradbe besedil ter izraznih sredstev za objavo v različnih medijih. Delo poteka kot intenzivna analiza raznovrstnih medijskih besedil in tvorba lastnih besedil. 

 

Raziskave kot novinarski vir

 (izbirni predmet)

Predmet vsebuje pregled in primerjavo različnih pristopov, metodologij ter metod na področju raziskovanja v družbenih vedah – in še posebej v novinarstvu – ki so v posameznih obdobjih doživljali večjo pozornost od drugih, prinašali odmevne in vplivne rezultate ter se obdržali daljše časovno obdobje. Pri primerjavah pristope, metodologije in metode postavlja v časovni okvir ter v kontekst spreminjajočih se razmer in vloge paradigem v znanosti, zlasti družboslovni. Obravnava trend naraščanja tehnološke podpore raziskovanju ter spremembe in priložnosti, ki so se pojavile z razširjenostjo, pogostostjo ter intenzivnostjo uporabe interneta. Povezuje jih z novimi pristopi in metodami ter z zamislimi za drugačne pristope in metodologije, ki v temelju spreminjajo področje družboslovnega raziskovanja. Kot rdečo nit skozi vse predstavljene vsebine obravnava vsebinsko vrednotenje rezultatov. Pri tem gre za presojo smisla, pomena, omejitev, vrednosti, samoumevnosti, koristnosti ipd. rezultatov, ki jih lahko na različnih raziskovalnih področjih pridobimo z različnimi pristopi ter metodami.

 

 Radijsko novinarstvo in digitalizacija

 (izbirni predmet)

Študenti pri predmetu pridobijo nastavke za kritično razumevanje kompleksnih problemov sodobnega radia v dobi digitalizacije. Pri tem spoznajo, kako novinarji zvočnih medijev nadgrajujejo delo z interaktivnimi in multimedijskimi orodji, kako novinarska uredništva presegajo hipnost radijskega etra v odnosih s sodobnimi transmedijskimi občinstvi ter kako radijski novinarji ostajajo pomembni akterji v stalno aktivnih in vseprisotnih digitalnih tokovih družbenega komuniciranja. Študenti se pri predmetu seznanijo tudi z modernimi oblikami radijskega sporočanja in pridobijo aplikativna znanja novinarjev sodobnih radijskih uredništev, saj metode tradicionalnega etrskega novinarstva nadgrajujejo s posebnostmi interaktivnih in multimedijskih orodij na internetu ter v digitalnih komunikacijskih okoljih, kot so spletne strani, blogi in družbena omrežja. Ob upoštevanju problemov in izzivov sodobnega radia študenti pri predmetu zasnujejo in v celoti pripravijo informativno radijsko oddajo, ki z združevanjem različnih oblik radijskega sporočanja ter uresničevanjem interaktivnih, multimedijskih in hipertekstovnih potencialov digitalnega komuniciranja presega omejitve linearnega zvočnega medija. 


 

Zakaj na program

Podiplomski program Novinarske študije diplomantom univerzitetnega programa Novinarstvo omogoča pridobitev celovite novinarske izobrazbe ...

Zaposlitev in kariera

Magistrice in magistri podiplomskega programa Novinarske študije so celovito usposobljeni za zaposlitev na novinarskih in uredniških delovnih mestih v vseh vrstah množičnih medijev. 

Katedra za novinarstvo

Katedra za novinarstvo izobražuje in usposablja študente, da postanejo družboslovno razgledani, visoko pismeni in profesionalno kompetentni novinarji.