Kulturologija - kulturne in religijske študije

Kultura je človekovo primarno okolje. Zanjo je značilna izjemna kompleksnost, ki se v času intenzivne modernizacije, globalizacije in informatizacije le še povečuje. Posamezniki se posledično gibljemo v svetu zelo raznovrstnih simbolov, življenjskih stilov, popularno-kulturnih vsebin, religijskih pripadnosti, potrošniških izbir, umetniških izrazov in političnih stališč.

Pogram v okviru dveh modulov sestoji iz enega obveznega predmeta, treh izbirnih predmetov izbranega modula ter  enega predmeta, ki se izvaja na ostalih drugostopenjskih programih FDV. Podiplomski študijski modul Kulturnih študij poglablja tako splošno teoretsko in metodološko znanje študentov kot tudi njihovo poznavanje in globinsko razumevanje specifičnih sodobnih kulturoloških fenomenov in praks. Študijski modul Religijske študije pa bo izobrazil družboslovce, ki bodo sposobni analizirati kompleksne sodobne religijske procese in njihov pomen v in za sodobno družbo.

Kontakt


Skrbnik progama:
prof. dr. Peter Stanković

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Program ima dva modula: Kulturne študije in Religijske študije. Študentje se ob vpisu odločijo za enega od modulov.
Strokovni naslov: magister/magistrica kulturologije (mag. kult.)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

1. letnik

Zakaj na program

Program Kulturologija – kulturne in religijske študije študente usposablja za analizo kompleksnih pojavov s področja kulture.

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Magistri/-ice kulturologije so s svojim razumevanjem pojavov in procesov na področju kulture usposobljeni/-e za samostojno delo v različnih ustanovah in podjetjih, ki se neposredno ali posredno dotikajo kulture.

Katedra za kulturologijo

Ne kultura, kulture. Uživamo v pestrosti.