Skoči do osrednje vsebine

ZA KADR SV23: Zadrževanje kadra v Slovenski vojski

Šifra:

ZA KADR SV23

Obdobje:

3.1.2024 - 31.12.2025

Vodja projekta na FDV:

izr.prof.dr. Janja Vuga Beršnak

Zunanji vodja:

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Sofinancerji:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. 

Veda:

Obramboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

1. V prvi fazi bomo pričeli s sistematičnim pregledom mednarodne in slovenske literature ter z analizo obstoječega vedenja o izzivih povezanih z odhodi iz oboroženih sil ter zadrževanjem kadra. Pri tem bomo sledili vsem standardom znanstvenega raziskovanja, ampak, ker gre za aplikativni projekt, bomo obseg in način analize prilagodili dejanskim potrebam projekta. Upoštevajoč spoznanja bomo skozi proces operacionalizacije oblikovali merski instrument za izvedbo presečne študije spremljanja zaposlenih v prvem letu. Merski instrument bo na voljo tudi za nadaljnje spremljanje vseh zaposlenih po vstopu v SV, s čimer bo SV lahko spremljala pričakovanja in zadovoljstvo. 2. Prva preučevana skupina bodo pripadniki/-ice SV v prvem letu svoje zaposlitve, saj podatki DOZ MO kažejo, da v tem obdobju prihaja do številnih prekinitev zaposlitve v SV. Anketo, ki bo izhajala iz vnaprej oblikovanega in teoretično utemeljenega modela, bodo pripadniki/-ice SV izpolnjevali v ključnih fazah: (a) tik pred začetkom TVSU; (b) v zadnji tretjini TVSU; (c) nekaj mesecev po zaključku TVSU, torej v enoti. Poleg anket, bomo izvedli tudi fokusne skupine s pripadniki/-icami in inštruktorji/-icami. 3. Druga preučevana skupina bodo nekdanji pripadniki/-ice, ki so prekinili delovno razmerje v SV. Izhajajoč iz spoznanj prvih faz bomo oblikovali kvalitativni merski instrument za poglobljene intervjuje. Slednji bodo osvetlili dejanske razloge za odhod iz SV, ki lahko segajo vse od makro družbenih razmer (npr. ugoden trg dela, občutek večjega tveganja zaradi vojne v Ukrajini ipd.) do mikro družinskega (npr. prevladujoče zahteve družine) in delovnega (npr. nezadovoljstvo z odnosi) okolja, pa tudi morebitne individualne razloge (npr. občutek, da je vojaška služba prezahtevna, poškodbe, zdravstvene težave, starost idr.). Način naslavljanja izzivov in mehanizmi za zadrževanje kadra se namreč razlikujejo glede na raven iz katere dejavniki izhajajo in njihovo naravo. 4. Vse bomo povezali v model dejavnikov tveganja za odhod iz vojaške službe, ki bo v kvantitativnem delu študije predstavljal osnovo za oblikovanje merskega instrumenta zgodnjega prepoznavanja dejavnikov tveganja za odhod iz vojaške službe. Tako oblikovan anketni vprašalnik bo vključeval vse zaznane dejavnike tveganja za opustitev zaposlitve v SV in bo na voljo SV za redno spremljanje omenjenih dejavnikov ter pravočasno ukrepanje. Oblikovani merski instrument bomo uporabili v tretji preučevani skupini, in sicer med vojaki in vojakinjami SV, pri čemer bomo preverjali prisotnost dejavnikov tveganja za odhod iz SV in dejavnikov zaščite ter z multivariatno analizo preverjali moč vpliva na namero, da posameznik/-ica zapusti SV. 5. Na osnovi ugotovitev bomo oblikovali predloge za odpravo prepoznanih dejavnikov na različnih socialno-ekoloških ravneh. Dejavnike, ki izvirajo iz makro družbenih ali makro sistemskih razlogov je treba nasloviti drugače kot tiste, ki izvirajo iz individualnih ali mikro družinskih okoliščin. Obenem pa je treba zadrževanje kadrov naslavljati z različnimi prijemi znotraj same vojaške organizacije. 6. Diseminacija Rezultate bomo predstavili na Ministrstvu za obramba RS, v Slovenski vojski, na znanstvenih konferencah, v posebni številki ali članku revije Sodobni vojaški izzivi in na druge primerne načine.

Sestava projektne skupine:

Obramboslovni raziskovalni center: Janja Vuga Beršnak, Jelena Juvan, Ljubica Jelušič, Rok Zupančič, Gašper Ferme. Center za metodologijo in informatiko: Bojana Lobe. Center za proučevanje organizacij in človeških virov: Andrej Kohont.

Vsebinski opis projekta:

Namen predlaganega projekta je celovito pregledati stanje na področju zadrževanja kadrov ter odhodov iz SV ter prepoznati in predlagati kontekstualno (družbeno ter kulturno) ustrezne ukrepe za zadrževanje kadrov na različnih ravneh. Pri tem se bomo, skladno s potrebami Slovenske vojske, osredotočili na kategorijo vojaka/vojakinje, saj je največja potreba po zadrževanju kadra ravno med njimi. Raziskava bo temeljila na raziskovalnem načrtu mešanih metod, pri čemer bodo kvalitativne metode informirale oblikovanje merskega instrumenta ter preverjanje prisotnosti, moči in vzročnih povezav s pomočjo kvantitativne metode. Raziskovalni proces bomo razdelili v več faz s ciljem, da določene faze ponudijo delne rezultate, ki bodo omogočili tudi ukrepanje. Eden od ciljev projekta je tudi predlagati konkretne in našemu okolju ustrezne ukrepe na makro sistemski in mikro ravni delovnega okolja ter družine. Povezava na spletno stran projekta: https://slovenian-research.eu/index.php/retention-in-the-slovenian-armed-forces/

Ključne besede:

institucionalna opora, motivacija, slovenska vojska, socialna opora, socio-ekološko modeliranje, tveganja za odpoved delovnega razmerja, zadrževanje kadrov

Dokumenti:

1. Zgibanka
2. Povzetek projekta


Nazaj na seznam projektov