Skoči do osrednje vsebine

CRP V5-2266 S transparentnostjo do enakosti plač po spolu ARRS

Šifra:

V5-2266 ARRS

Obdobje:

1.10.2022 - 30.9.2023

Letni obseg:

0,05 FTE | 2022

Vodja:

prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

PROGRAM DELA: Raziskava bo trajala eno leto, razdeljena je na pet delovnih svežnjev, ki jih podrobneje predstavljamo. Vodja raziskovalnega projekta bo koordinirala raziskovalno delo, poročanje, komunikacijo z zainteresirano javnostjo in diseminacijo projekta. DELOVNI SVEŽENJ 1: Vodenje in koordinacija projekta (M1-M12); koordinira dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela Cilji: Namen prvega delovnega sklopa je zagotoviti učinkovito in pregledno vodenje projekta ter spoštovanje predvidenih časovnih, finančnih in vsebinskih okvirov raziskave. Delovni sveženj je aktiven skozi celotno obdobje izvajanja projekta, skrbi za ustrezno komunikacijo, organizacijo dela, doseganje zastavljenih rezultatov celotne raziskovalne skupine ter integracijo raziskovalnih dosežkov pri skupnih aktivnostih. Pomemben del izvajanja projekta predstavlja koordinacija in komunikacija z naročnikom. V ta namen predvidevamo izvedbo vsaj treh sestankov: - Uvodni sestanek: ob začetku projekta (prvi mesec) oz. po dogovoru z naročnikom - Vmesni sestanek: sredi projekta (v 6. mesecu trajanja projekta) oz. po dogovoru z naročnikom - Zaključni sestanek: pred končno oddajo poročila Opis dela: - vzpostavljanje in ohranjanje tekoče komunikacije med članicami projektne skupine - organiziranje rednih sestankov projektne skupine - zagotavljanje pravočasnega in kvalitetnega doseganja rezultatov projekta - pravočasna priprava in oddaja poročil - odgovorno finančno upravljanje projekta Rezultati: - R1.1: zapisniki sestankov z naročnikom - R1.2: končno poročilo projekta DELOVNI SVEŽENJ 2: Analiza in priprava primerjalnega pregleda sistemov transparentnosti plačil v šestih izbranih državah EU (M1-M6); koordinira: mag. Andreja Poje Cilji: Ustvariti pregled zakonodajnega in institucionalnega okvirja, ki se nanaša na transparentnost plačil med spoloma z namenom odprave plačne vrzeli med spoloma in primerjalno analizo sistemov transparentnosti plačil v izbranih državah EU. Pregled bo nastajal s pomočjo že izvedenih analiz za Slovenijo in izbrane države članice EU. Na podlagi analize v drugem delovnem svežnju bomo zastavile teoretsko in metodološko podlago za empirično raziskavo v naslednjem delovnem svežnju. Namen tega delovnega svežnja torej ni zgolj analiza obstoječe literature, temveč oblikovanje metodološkega okvira naše raziskave v naslednjih delovnih svežnjih. Opis dela: - pregled zakonodajnega in institucionalnega okvirja - zbiranje in urejanje raziskav, študij, analiz, poročil, priporočil in drugih virov na temo transparentnosti plačil med spoloma - priprava primerjalnega pregleda sistemov transparentnosti v drugih državah EU Rezultati: - R2.1: poročilo »Primerjalni pregled sistemov transparentnosti plačil v drugih državah EU« - R2.2: pripravljena utemeljena izhodišča za izbiro ustreznih sogovornikov ali sogovornic za empirično raziskavo DELOVNI SVEŽENJ 3: Empirična raziskava delovanja sistema državne in javne uprave v Sloveniji na področju spremljanja plačane vrzeli in transparentnosti plačil (M6-M9), koordinira: dr. Jasna Mikić Ljubi Cilji: Delovni sveženj 3 je osrednji empirični sklop predlaganega raziskovalnega projekta. Delo v prejšnjem svežnju bo izhodišče za pridobivanje primarnih podatkov v obliki intervjujev in/ali fokusnih skupin z relevantnimi posamezniki ali posameznicami v državni in javni upravi in sindikatih ter delodajalskih organizacijah zasebnega sektorja. Predvidevamo, da bo potrebno opraviti pogovore s pristojnimi institucijami, ki so nosilke zakonodaje na področju enakosti plač med spoloma (MDDSZ, MJU, itd.), s posamezniki ali posameznicami in drugimi relevantnimi deležniki, ki jih tematika neposredno zadeva. Natančneje bomo lahko te skupine opredelili po opravljenem delu v drugem svežnju. Empirična raziskava bo osvetlila ključna problematična področja v okviru delovanja javne in državne uprave, dostopa do informacij glede plačil, spremljanja plačil po delovnih mestih in spolu in ostala področja, ki jih je potrebno nasloviti za povečanje transparentnosti na področju plačil med spoloma in zmanjšanje plačne vrzeli med spoloma. Opis dela: - priprava metodološkega priročnika (navodila, vprašalnik ipd.) - organizacija in izvedba intervjujev in/ali fokusnih skupin Rezultati: - R3.1: transkripti opravljenih intervjujev/fokusnih skupin - R3.2: poročilo »Študija delovanja sistema državne in javne uprave v Sloveniji na področju spremljanja plačne vrzeli in transparentnosti plačil« DELOVNI SVEŽENJ 4: Analiza učinkov Direktive o transparentnosti plačil in priprava akcijskega načrta za implementacijo Direktive o transparentnosti plačil v Sloveniji (M3-M11); koordinira: mag. Andreja Poje Cilji: Delo v četrtem svežnju bo temeljilo na izsledkih in analizah izvedene raziskave. Cilj bo pripraviti analizo potencialnih učinkov direktive o transparentnosti plačil v Sloveniji, v skladu z dostopnostjo virov o ocenah potencialnih učinkov v drugih državah in pripravo akcijskega načrta za implementacijo direktive o transparentnosti plač v Sloveniji. Opis dela: - proučitev obstoječih analiz in raziskav na področju analiz učinkov uvedbe Direktive o transparentnosti plačil med spoloma in analiza potencialnih učinkov za Slovenijo - priprava Akcijskega načrta za implementacijo Direktive o transparentnosti v prakso Rezultati: - R4.1: dokument »Analize učinkov direktive o transparentnosti plačil« - R4.2: dokument »Akcijski načrt za implementacijo direktive o transparentnosti plačil v Sloveniji« DELOVNI SVEŽENJ 5: Diseminacija projektnih rezultatov (M1-M12); koordinirata: dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela in dr. Jasna Mikić Ljubi Delovni sveženj bo aktiven skozi celotno obdobje trajanja projekta z namenom zagotavljanja ažurnega prenosa dobljenih rezultatov v javnost – neposredno in preko medijev. Izsledke projektnih rezultatov želimo predstaviti širši znanstveni skupnosti, nevladnim organizacijam, civilni družbi in politiki, kar nam bo uspelo z redno komunikacijo z mediji in relevantnimi političnimi in gospodarskimi akterji ter z organizacijo javnega zaključnega dogodka. Cilji: Namen zadnjega delovnega sklopa je zagotoviti javno vidnost projekta, dostopnost projektnih rezultatov ter seznanitev znanstvene, predvsem pa strokovne in širše javnosti z glavnimi ugotovitvami in zaključki projektne raziskave. Strokovno javnost želimo seznaniti o izsledkih raziskovalnega projekta, da bi jo opolnomočili za prepoznavanje problematike in ukrepanje pri uveljavljanju transparentnosti na področju plač z namenom zmanjševanja plačne vrzeli med spoloma. Pomembno je, da tudi zaposleni prepoznajo problem, odkrijejo in dokažejo morebitno diskriminacijo pri plačilu zaradi spola. Diseminacija bo potekala preko treh kanalov: - komunikacija s širšo javnostjo: preko množičnih medijev - preko sporočil za javnost in novinarskih konferenc bomo diseminirali informacije o vmesnih fazah projekta in izsledkih raziskave. Raziskovalke bomo tudi v stiku s posameznimi novinarji ali novinarkami. - komunikacija v znanstveni javnosti: raziskava rezultate usmerja predvsem na domačo raziskovalno skupnost, kljub temu pa bodo rezultati služili primerljivosti Slovenije z drugimi državami. Predvidena je udeležba članic projektne skupine na dogodkih, konferencah, simpozijih, srečanjih in objavljanje izsledkov raziskave v znanstvenih publikacijah. - komunikacija s političnimi, gospodarstvenimi akterji in predstavniki sindikatov, ki so ključni pri oblikovanju spolno nevtralnih plačnih sistemov. Opis dela: - priprava načrta diseminacijskih aktivnosti - organizacija in izvedba javnih predstavitev - organizacija in izvedba zaključnega dogodka projekta, ki bo razdeljen na dva dela: 1-namenjen predstavitvi rezultatov projekta strokovni javnosti; 2-namenjen predstavitvi rezultatov projekta splošni javnosti Rezultati: - R5.1: informativna gradiva o projektu - R5.2: sporočila in dogodki za javnost in medije (okrogle mize, simpoziji, javna predavanja) ter novinarske konference (tekom celotnega projekta) - R.5.3: javna predstavitev rezultatov projekta

Sodelujoče RO:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20050

Sestava projektne skupine:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20050

Bibliografske reference:

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20050

Vsebinski opis projekta:

Raziskovalno skupino, ki bo sodelovala na projektu, sestavljata raziskovalki iz Centra za proučevanje organizacij in človeških virov FDV UL (dalje Center). Poleg tega bo pri projektu sodelovala tudi doktorantka, ki pod mentorstvom prof. dr. Aleksandre Kanjuo Mrčela zaključuje doktorsko nalogo iz področja plačne vrzeli med spoloma v Sloveniji in aktivno sodeluje v mreži COIN, katerega del je Center (zaposlena bo iz dela sofinanciranja MDDSZ). Temeljni okvir dejavnosti Centra je preučevanje prepletenosti različnih dejavnikov, ki uokvirjajo delovna in zasebna življenja moških in žensk v sodobni družbi. Na Centru raziskujemo socialne podlage in posledice delovanja teh, kakor tudi iskanje ustreznih politik in upravljavskih praks, ki ta prehod omogočajo ter odpravljajo njegove nezaželene socialne učinke. Znotraj tega okvira članice in člani Centra preučujemo trg delovne sile, sisteme zaposlovanja, izobraževanja, industrijskih odnosov in socialnega partnerstva; kakovosti dela in življenja; poseben poudarek pa je na medsebojnemu prepletanju in učinkovanju sistemske, organizacijske in individualne ravni. Številne raziskave na Centru obravnavajo enakost spolov kot glavno temo ali poseben vidik raziskovanja. Ta tema je bila (posredno ali neposredno) del številnih nacionalnih in mednarodnih projektov, katerih del je predstavljal naš raziskovalni center (PRECARIR, VS/2014/0534, Evropska komisija, DG Employment; EQPOWEREC – Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu; PRECARIUS – Reducing precarious work in Europe through social dialogue (Zmanjševanje prekarnega dela v Evropi s socialnim dialogom); ODA – Očetje in delodajalci v akciji (ODA-Fathers and employers in action); RECOWOWE: Reconciling Work and Welfare in Europe (RECOWOWE: Usklajevanje dela in blaginje v Evropi; Industrial Relations and Inequalities (Industrijski odnosi in neenakosti); Dostopnost trga dela za ženske in moške, itd.). Center za proučevanje organizacij in človeških virov FDV UL sodeluje tudi v zgoraj omenjeni mednarodni raziskovalni mreži COIN (Comparative Organizational Inequality Network), v okviru katere so bile izvedene analize plačne vrzeli med spoloma v Sloveniji s pomočjo povezanih podatkov med delodajalci in zaposlenimi (Penner in drugi, 2012; King in drugi, 2017; Poje in drugi, 2019). Center za proučevanje organizacij in človeških virov je tudi nacionalna opazovalnica za Evropsko Fundacijo za izboljšanje delovnih in življenskih pogojev (Eurofound), kjer sodeluje v pridobivanju in analizi primerljivih informacij o kakovosti življenjskih in delovnih razmer v EU in je nacionalni izvajalec mednarodne longitudinalne raziskave Cranet ter glavni koordinator mednarodnega EACEA projekta Evropske komisije DEHEMS. Zelo tesno sodelujemo tudi z drugimi institucijami, ki se osredotočajo na raziskovanje in naslavljanje tematike diskriminacije (Zagovornik načela enakosti, Mirovni inštitut, ZRC SAZU, itd.).


Nazaj na seznam projektov