Skoči do osrednje vsebine

Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva

Šifra:

V5-2157

Obdobje:

1.9.2021 - 31.8.2023

Letni obseg:

0,21 FTE | 2021

Vodja:

prof.dr. Vasja Vehovar

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

DS1: VODENJE PROJEKTA; N1.1: Upravljanje in poročanje o projektu; N1.2: Obvladovanje tveganj in zagotavljanje kakovosti; DS2: KONCEPTUALNI RAZVOJ; N2.1: Sistematični pregled literature; N2.2: Izdelava operativnih izhodišč empirične raziskave; DS3: VERJETNOSTNI PANELI V SVETU; N3.1: Izkušnje v uradni statistiki; N3.2: Drugi verjetnostni paneli; DS4: VERJETNOSTNI PANELI V SLOVENIJI; N4.1: Izkušnje s klasičnimi paneli; N4.2: Analiza spletnih panelov v Sloveniji; N4.3: Izhodišča za vzpostavitev verjetnostnega panela; DS5: INVENTARIZACIJA RAZISKAV V SLOVENIJI; N5.1: Preliminarne poizvedbe; N5.2: Izdelava seznama potencialnih anketnih raziskav; N5.3: Sumarno poročilo o opravljenih analizah; DS6: IMPLEMENTACIJA PILOTNEGA VERJETNOSTNEGA PANELA; N6.1: Priprave in raziskovalni načrt; N6.2: Implementacija; N6.3: Analiza, integracija in poročanje; DS7: DISEMINACIJA; N7.1: Izdelava načrta diseminacije; N7.2: Izvajanje načrta diseminacije.

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=18583&search_term=V5-2157

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=18583&search_term=V5-2157

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=18583&search_term=V5-2157

Vsebinski opis projekta:

Anketne raziskave se zaradi razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter težav tradicionalnih načinov anketiranja (naraščajoči stroški in padajoče stopnje sodelovanja) vse bolj usmerjajo v spletno anketiranje oziroma v kombinirane načine anketiranja. Poseben izziv predstavljajo spletni paneli, kjer člani panela za določeno nagrado vnaprej soglašajo z rednim (npr. mesečnim) sodelovanjem v različnih spletnih anketah. V poslovnih in mnenjskih anketah splošne populacije so spletni paneli že postali prevladujoči način anketiranja, predvsem kot neverjetnostni spletni paneli, kjer verjetnost enot za vključitev v panel ni vnaprej znana. Standardi v uradni statistiki pa zahtevajo verjetnostne ankete, kjer so verjetnosti za vključitev enot v panel pozitivne in znane vnaprej za celotno populacijo. Verjetnostni spletni paneli se v akademskih raziskavah in nekaterih raziskavah za javne naročnike v zadnjih letih hitro širijo, v uradni statistiki pa se še niso uveljavili. Izzivi, ki jih je prinesel COVID-19, predvsem težave z izvajanjem osebnega terenskega anketiranja, pa so pohitrili proces presojanja primernosti uporabe verjetnostnih spletnih panelov tudi v uradni statistiki. Verjetnostni spletni paneli na eni strani namreč nižajo stroške in ohranjajo načela verjetnostnega vzorčenja, na drugi strani pa izpuščajo neuporabnike interneta in dosegajo nižje stopnje odgovorov kot osebno terensko anketiranje (ki pa v COVID-19 razmerah ni izvedljivo). Literatura v splošnem kaže, da so verjetnostni spletni paneli z vidika kakovosti anketnih ocen primerljivi s tradicionalnimi verjetnostnimi anketami, opazno uspešnejši pa so od neverjetnostnih spletnih panelov. V zgoraj orisanem okviru se z izzivi verjetnostnega panela sooča tudi Statistični urad Republike Slovenije, ki verjetnostnih spletnih panelov, podobno kot večina statističnih uradov, v anketah splošne populacije še ne uporablja. Projekt bo zato preveril potenciale verjetnostnega spletnega panela splošne populacije (osebe in gospodinjstva) za potrebe uradne statistike. Cilji so naslednji:1.izdelati izčrpen in ažuren pregled globalnega stanja problematike v literaturi in tudi v pogledu odgovarjajočih aktivnosti v vodilnih statističnih uradih; 2.pregledati vsebine oziroma anketna vprašanja, ki so v uradni statistiki primerna za vključitev v tovrsten panel, ter preveriti potencialno sinergijo z ostalimi deležniki javnega sektorja, ki tudi imajo primerne anketne vsebine in podobne interese;3.izvesti pilotni verjetnostni spletni panel, ki bo pomagal osvetliti anketne stroške in kakovost statističnih ocen, ter ob tem razviti integrirane primerjalne kriterije vrednotenja kakovosti in stroškov;4.izdelati celovito študijo izvedljivosti za vzpostavitev verjetnostnega spletnega panela v uradni statistiki v Sloveniji, ki bo osvetlila vse s tem povezane stroškovne, metodološke, pravne in organizacijske vidike. Rezultati bodo deležnikom prinesli nova znanja ter aktualno osvetlitev dilem na obravnavanem področju, kar bo osnova tudi za kompetentne odločitve. Predlagana raziskovalna skupina je na področju spletnih anket globalno uveljavljena. Izvajala je pionirske raziskave, objavljala pri najuglednejših založnikih, prispevala visoko citirane članke in osrednjo monografijo na tem področju. Skupina ima odlične mednarodne povezave z vodilnimi raziskovalci, razvila je tudi odprtokodno orodje za spletne ankete (1KA) ter na področju spletnih anket vzpostavila letna strokovna srečanja oziroma izobraževanja. Vse to zagotavlja, da bodo ambiciozni cilji predlaganega projekta v celoti doseženi.


Nazaj na seznam projektov