Skoči do osrednje vsebine

TAP J5-2558 Posledice posredne uporabe interneta za internetne veščine starejših

Šifra:

J5-2558

Obdobje:

1.9.2020 - 31.8.2023

Letni obseg:

0,53 FTE | 2020

Vodja:

izr.prof.dr. Andraž Petrovčič

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

- DP1: VODENJE PROJEKTA (DP1.1. Pripravljalne raziskovalne dejavnosti in poročanje; DP1.2. Obvladovanje tveganj in zagotavljanje kakovosti; DP1.3. Upravljanje s podatki); - DP2 RAZUMEVANJE VLOGE PUI V KONTEKSTU DIGITALNIH NEENAKOSTI MED STAREJŠIMI (DP2.1 Tipologija socio-tehničnih dejavnikov digitalnih neenakosti med starejšimi; DP2.2. Sistematični pregled teoretskih modelov internetnih veščin in strategij učenja starejših; DP2.3. Pomen PUI za digitalno (ne-)udejstvovanje starejših; DP2.4. Oblikovanje pojasnjevalnega modela dejavnikov PUI v kontekstu učenja internetnih veščin); - DP3 KVALITATIVNO OVREDNOTENJEKONCEPTUALNEGA MODELA PUI IN INTERNETNIH VEŠČIN MED STAREJŠIMI (DP3.1. Priprava raziskovalnega načrta; DP3.2. Kvalitativno preučevanje s fokusnimi skupinami; DP3.3 Tipologija digitalnega (ne-)udejstvovanja starejših); - DP4 OBSEŽNA EMPIRIČNA OCENA VELJAVNOSTI IN RAZISKAVA O PUI IN INTERNETNIH VEŠČINAH (DP4.1. Priprava raziskovalnega načrta; DP4.2. Sistematična analiza merskih instrumentov za merjenje PUI in internetnih veščin; DP4.3. Razvoj novega merskega instrumenta za OUI in izbor merskih instrumentov za internetne veščine; DP4.4. Ocena veljavnosti in izboljšanje novo razvitega instrumenta za PUI in izbranega merskega instrumenta internetnih veščin; DP4.5. Izvedba nacionalne reprezentativne anketne raziskave); - DP5 DISEMINACIJA (DP5.1 Razvoj načrta za diseminacijo rezultatov projekta; DP5.2 Izvajanje strategije za diseminacijo in uporabo; DP5.3 Zaključne diseminacijske aktivnosti in ekspertna ocena veljavnosti izsledkov).

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=18321&search_term=J5-2558

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=18321&search_term=J5-2558

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=18321&search_term=J5-2558

Vsebinski opis projekta:

Glavni raziskovalni cilj projekta je poglobiti naše razumevanje pojma PUI na teoretični in metodološki ravni z (1) vključitvijo pojma PUI v obstoječe teoretske modele digitalnih neenakosti in učenja internetnih veščin ter (2) z razvojem novega instrumentarija za merjenje PUI in validacijo obstoječih merskih inštrumentov za ocenjevanje internetnih veščin med starejšimi. V ta namen bo v projektu uporabljen pristop kombiniranih metod, s pomočjo katerega želimo: a) sistematično preučiti obstoječa teoretična in empirična razumevanja PUI in razviti celovit pojasnjevalni model socio-tehničnih dejavnikov in posledic PIU v smislu različnih vrst internetnih veščin, ki pojasnjujejo kratkoročne in dolgoročne posledice PUI za digitalno (ne-)udejstvovanje; b) izboljšati predlagani model z uporabo fokusnih skupin, katerih rezultat bo tipologija digitalnega (ne-)udejstvovanja starejših odraslih. Ta bi lahko pojasnila vlogo PUI v dinamiki prehodov med načini uporabe interneta v času staranja; c) izvesti obsežno anketno raziskavo v Sloveniji, s katero bomo empirično preverili veljavnost predlaganega modela in ocenili kakovost inovativnega inštrumenta za merjenje PUI in internetnih veščin med starejšimi.

Ugotovitve:

Projekt se je ukvarjal z razumevanjem vloge digitalnih neenakosti v družbi staranja, v kateri so, kljub vseprisotni digitalizaciji, zlasti starejši odrasli izpostavljeni tveganjem za digitalno izključenost. Kljub vedno večjemu številu internetnih uporabnikov med starejšimi odraslimi, sta zanje še vedno značilni nizka stopnja internetnih veščin in omejeno udejstvovanje na spletu, zaradi česar se med njimi povečuje delež oseb, ki do spletnih storitev dostopajo prek posredne uporabe interneta (PUI).

Glavni raziskovalni cilj projekta je bil nadgraditi razumevanje PUI na teoretični in metodološki ravni z vključitvijo pojma PUI v obstoječe teoretske modele digitalnih neenakosti in usvajanja internetnih veščin. V projektu smo želeli razviti tudi nov instrumentarij za merjenje PUI in izvesti validacijo obstoječih merskih instrumentov za ocenjevanje internetnih veščin med starejšimi odraslimi.

Projekt je dosegel naslednje cilje:

  1. Priprava sistematičnega pregleda literature o PUI in njenih posledicah za usvajanje internetnih veščin pri starejših odraslih. 
  2. Razvoj socio-tehničnega modela dejavnikov PUI, ki predstavlja konceptualno razširitev modela sestavljene in zaporedne digitalne izključenosti. 
  3. Oblikovanje teoretičnega okvira, ki pojasnjuje mehanizme in pogoje, ki vodijo do pozitivnih in/ali negativnih posledic PUI za digitalno udejstvovanje starejših odraslih. 
  4. Izvedba dveh anket in desetih fokusnih skupin s starejšimi odraslimi, ki so omogočile statistično in vsebinsko validacijo anketnega instrumenta za merjenje internetnih veščin in PUI ter empirično utemeljitev tipologije starajočih se uporabnikov interneta glede na njihove internetne veščine, uporabe, demografske značilnosti, socialni kapital, dostop do interneta in PUI. 
  5. Izvedba reprezentativne anketne raziskave, ki je omogočila longitudinalno primerjavo s podatki iz raziskave Slovensko javno mnenje 18/1, s katero smo ocenili spremembe v PUI in internetnih veščinah med starejšimi odraslimi v času epidemije covida-19.

Teoretični in empirični rezultati projekta predstavljajo pomemben korak pri razvoju merskega instrumenta za celovito analizo digitalnega udejstvovanja starejših odraslih na globalni ravni, saj bo del v projektu razvitega vprašalnika vključen v poseben modul Mednarodne družboslovne ankete (ISSP). 

Ključne besede:

digitalna vključenost, digitalne neenakosti, internetne veščine, kakovost merjenja, posredna uporaba interneta, starejši odrasli


Nazaj na seznam projektov