Internetno raziskovanje

Šifra:

P5-0399

Obdobje:

1.1.2015 - 31.12.2018

Letni obseg:

1,55 FTE | 2016

Vodja:

prof.dr. Vasja Vehovar

Veda:

Družboslovne vede

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=9771&search_term=P5-0399

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=9771&search_term=P5-0399

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=9771&search_term=P5-0399

Vsebinski opis projekta:

Vpetost interneta v sodobno družbo predstavlja za družboslovne znanosti pomemben predmet raziskovanja in hkrati odpira nove možnosti razvoja inovativnih raziskovalnih metod. Predlagani raziskovalni program zajema oba vidika: internet kot objekt in internet kot orodje družboslovnega proučevanja. INTERNET KOT OBJEKT obsega široko področje raziskovanja, od problemov internetne družbe, tehnološko-socioloških, komunikoloških, kadrovskih in marketinških vidikov novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) do razvoja družbenih aplikacij (npr. e-učenje, e-zdravstvo, e-uprava, e-poslovanje, igrifikacija). V tem okviru se posebej osredotočamo na proučevanje: vloge interneta v e-družboslovju pri integraciji virtualnega raziskovalnega sodelovanja v spletne platforme za načrtovanje, zbiranje in analizo družboslovnih podatkov; digitalnih neenakosti s poudarkom na premagovanju izključenosti starejših, kjer ima posebno vlogo analiza digitalnega razkoraka na osnovi časovne distance; varne rabe interneta in preprečevanja nezakonitih in škodljivih vsebin na internetu; dejavnikov in posledic medijske večopravilnosti, ki so vezani na vključevanje IKT v vsakdanje življenje; dejavnikov posvajanja naprednih podpornih in mobilnih tehnologij za izboljšanje družbene vključenosti in kakovosti življenja med različnimi populacijskimi segmenti; inovativnih aplikacij interaktivnih spletnih iger v neformalnih oblikah izobraževanja. Pri proučevanju INTERNETA KOT ORODJA se program osredotoča na razvoj inovativnih metod in znanj, ki so povezana z internetno posredovanimi načini zbiranja podatkov na področjih: metodoloških dejavnikov kakovosti podatkov v spletnih anketah; novih izzivov implementacije spletnih anket v praksi, kot so spletni paneli, uporaba mobilnih naprav; vključevanja tehnologij inteligentnih sistemov in jezikovnih tehnologij v pripravo anketnih vprašalnikov in zbiranje podatkov; prilagoditev metod za testiranje uporabnosti internetnih storitev na večfunkcijskih in mobilnih napravah glede na lastnosti ciljnih populacij; uporabe parapodatkov (digitalnih sledi) za poglobljen vpogled v vedenjske vzorce proučevanih oseb v procesu zbiranja empiričnih podatkov. Raziskovalna skupina je aktivna in uveljavljena v mednarodni znanstveni skupnosti, kar dokazujejo dosedanji mednarodni znanstveni in družbenoekonomski dosežki (publikacije, citati, nagrade, članstva v uredniških odborih, sodelovanja v mednarodnih organizacijah, omrežjih in projektih ter znanstveno sodelovanja in mentorstva, kot tud portal WebSM in orodje za spletno anketiranje 1KA). Podobno potrjujejo dosežki in aplikacije v nacionalnem okviru (projekt RIS, Dan spletnega anketiranja, projekta varne rabe interneta SAFE.SI in SPLETNO-OKO). Vse navedeno zagotavlja, do bodo predlagane programske aktivnosti uspešno implementirane in nadgrajene, posebej v smislu razvijanja globalne znanstvene odličnosti ter prenosa novih spoznanj v prakso.


Nazaj na seznam projektov