Skoči do osrednje vsebine

PS 0181 Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Šifra:

P5-0181 Uršič

Obdobje:

1.1.2020 - 31.12.2025

Letni obseg:

1,33 FTE | 2020

Vodja:

izr.prof.dr. Matjaž Uršič

Veda:

Družboslovje

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=18101&search_term=P5-0181

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=18101&search_term=P5-0181

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=18101&search_term=P5-0181

Vsebinski opis projekta:

Program bo v naslednjem obdobju temeljil na proučevanju večravenjske in integralne trajnostnosti, ki vključuje razvoj naselij, mobilnost, prometno politiko, migracije, turizem, upravljanje naravnih ter razvoj človeških virov. Raziskovalne aktivnosti bodo temeljile na edinstveni tradiciji raziskovanja okoljsko prostorskih fenomenov in razvoja človeških virov, kar omogoča odlično kombinacijo izkušenj in znanj za nadaljnje raziskovanje. Glavna področja raziskovanja lahko zaokrožimo v naslednjih petih sklopih: (1) Konceptualno povezovanje okoljskih in prostorskih trajnostnih konceptov družbenoprostorskega razvoja z zasnovo praktičnih aplikacij za strateško načrtovanje na različnih ravneh teritorialne organiziranosti (lokalno, regionalno, nacionalno in nadnacionalo). Izhajali bomo iz sposobnosti sociologije kot inkluzivne, povezovalne in analitične znanstvene discipline, ki omogoča »prevedljivost« različnih znanstvenih jezikov z namenom napredka v čezdisciplinarnosti raziskovanja trajnostnosti. (2) Eno področje raziskovanja se bo osredotočalo tudi na proučevanje večsmernosti komunikacije med podsistemi prostorskega načrtovanja, da bo prihajalo do čim manjših napetosti med producenti, načrtovalci, oblastnimi strukturami in dejanskimi uporabniki prostora. Raziskovali bom, kje so funkcionalne meje vključevanja deležnikov pri prostorskem načrtovanju, da ta še produktivno prispeva k izboljšanju kvalitete posegov v prostor. (3) Raziskovalni cilji na področju trajnostnega urbanizma so povezani predvsem z oblikovanjem strategije za prvo družbenoprostorsko preobrazbo trajnostnega soseske v regiji CEE, kjer do sedaj še ni bilo implementiranih večjih trajnostnih urbanih naselij. Končni rezultat bo konkretna trajnostno urbanistična strategija, ki bo vključevala inovativne družbene vidike urbanizma (poseljenosti), kar bi izboljšalo kvaliteto življenja prebivalcev. (4) Cilji raziskovanja stičišča »migracije – okolje – digitalnost« so usmerjeni k povezani obravnavi lokalno-globalnih dejavnikov, ki vplivajo na procese diverzificirane mobilnosti. Raziskali bomo kompleksnost vplivov na migracijska gibanja v slovenskem prostoru v navezavi s politikami EU na področju migracij in azila, ki ključno uokvirjajo integracijske prakse na lokalnih, nacionalnih in evropski ravni. (5) Cilji raziskovanja razvoja človeških virov so vezani na polje proučevanja zaposljivosti oz. prehoda diplomantov iz sfere izobraževanja v svet dela, kjer nas bo zanimala razvojna dialektika med konceptoma zaposljivosti in zaposlenosti. Spremljali bomo razvojni kontekst nastajanja “nacionalnih modulov spremljanja zaposljivosti diplomantov” pri nas in v mednarodnem prostoru. Na področju proučevanja profesionalizacije dela akademskih profesij bomo proučevali s katerimi izzivi se srečujejo v odnosu do njihove institucije, širšega institucionalnega okolja in profesionalnih mrež.

Ključne besede:

evropa, kadrovski razvoj, prostor, slovenija, sociologija, trajnostni razvoj


Nazaj na seznam projektov