Skoči do osrednje vsebine

TAP Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja

Šifra:

L5-9337

Obdobje:

1.7.2018 - 30.6.2021

Letni obseg:

0,37 FTE | 2018

Vodja projekta na FDV:

izr.prof.dr. Andraž Petrovčič

Sofinancerji:

Telekom Slovenije d.d.

Veda:

Družboslovje

Faze projekta in njihova realizacija:

DP1 Vodenje projekta DP1.1 Organizacijska struktura in postopki za vodenje projekta DP1.2 Ključne točke in poročanje DP1.3 Obvladovanje tveganj v projektu DP1.4 Pripravljalne raziskovalne dejavnosti in uporaba rezultatov DP2 Razvoj situacijsko-specifičnega socio-tehničnega okvirja integrirane tehnološko podprte oskrbe (ITPO) DP2.1 Pregled trenutnega stanja DP2.2 Oblikovanje modela sprejemanja ITPO DP2.3 Oblikovanje modela psiholoških učinkov in zdravstvenih izidov uporabe ITPO DP2.4 Oblikovanje okvirja študije DP3 Vrednotenje interakcije uporabnikov, potreb in uporabniške izkušnje z ITPO DP3.1 Vrednotenje interakcije uporabnikov z vmesniki in priročniki produktov ITPO DP3.2 Preučevanje potreb in uporabniške izkušnje na osnovi okvirja postopnega sprejemanja ITPO DP4 Intervencijska študija o sprejemanju in učinkih rabe ITPO v domačem okolju DP4.1 Priprava intervencijske študije z uporabo mešanih metod DP4.2 Validacija dejavnikov sprejemanja ITPO DP4.3 Merjenje učinkov ITPO DP5 Diseminacija in uporaba DP5.1 Razvoj načrta za diseminacijo projekta DP5.2. Izvajanje strategije diseminacije, merjenje uspešnosti in priprava poročil o učinkih

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=403&hits=1&id=17385&search_term=L5-9337

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=402&hits=1&id=17385&search_term=L5-9337

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=400&hits=1&id=17385&search_term=L5-9337

Vsebinski opis projekta:

Projekt bo gradil (1) na z empiričnimi podatki utemeljenih raziskavah trenutnega stanja ITPO in (2) na produktih telezdravja in teleoskrbe, ki so že dostopni na trgu ali pa popolnoma pripravljeni za lansiranje na trg. Preučevali bomo tri tipe storitev, ki jih uvaja sofinancer: senzorski sistem teleoskrbe, storitev telezdravja in ITPO. Projekt bo prispeval k dolgoročnemu sprejemanju in oblikovanju novih pristopov za stroškovno učinkovito uvajanje ITPO. Projekt naslavlja širše raziskovalno vprašanje, kako oblikovati ter znotraj zdravstvene in socialne oskrbe končnim uporabnikom ponuditi storitve teleoskrbe in telezdravja tako, da bodo SKB in NO ITPO sprejeli in bo zanje koristna. Da bi odgovorili na to vprašanje, bomo v projektu izvedli: - evalvacijo – s celovitim k uporabniku usmerjenim pristopom z uporabo kombiniranih metod – kompleksnih potreb, uporabniške izkušnje, dejavnikov sprejemanja in psiholoških učinkov uporabe ITPO med različnimi SKB in NO, s ključnim ciljem vključevanja in opolnomočenja SKB in NO; - oblikovanje person in modelov segmentacije, ki bodo različnim deležnikom in končnim uporabnikom omogočili izbiro najbolj optimalnega in personaliziranega nabora ITPO, v katerem se bodo odražale potrebe in lastnosti SKB in NO; - oblikovanje nabora smernic za različne deležnike, za spodbujanje sprejemanja ITPO v različnih fazah posvajanja iz vidika uporabnika. Projekt prinaša pomemben prispevek k področju z/s: - Razvojem inovativnih modelov sprejemanja in modelov psiholoških in zdravstvenih učinkov uporabe ITPO za SKB in NO. Tak pristop se bo odrazil v natančnem razumevanju dejavnikov, ki predstavljajo pomemben vzvod sprejemanja in razumevanja koristi ITPO, tako na strani SKB kot NO. Mednje sodijo potrebe, zmožnosti, socialna opora, motivi, vrednote in uporabnost ITPO. Rezultati se bodo odražali v novih smernicah oblikovanja in uvajanja ITPO. - Testiranjem storitev teleoskrbe in telezdravja, ki so pripravljene za lansiranje na trg, kar bo okrepilo aplikativne temelje raziskovanja ITPO. Z vrednotenjem ITPO iz vidika končnega uporabnika z uporabo novega integriranega ocenjevalnega okvirja, bo projekt oblikovalcem politik, ponudnikom storitev in končnim uporabnikom pomagal pri odločitvi o alokaciji omejenih virov. - Preverjanjem veljavnosti rezultatov z intenzivnim vključevanjem končnih uporabnikov (SKB, NO), ne le v laboratorijskem okolju, ampak tudi z intervencijsko študijo v realnem okolju, kar daje boljši vpogled v možne pozitivne učinke ITPO za uporabnike.

Rezultati / ključne ugotovitve:

Integrirana tehnološko podprta oskrba (ITPO) je v dolgoživi družbi zaradi razširjenosti kroničnih obolenj prepoznana kot pomembna inovacija za učinkovito integracijo zdravstvene in socialne oskrbe. Projekt je prvi v Sloveniji izvedel testiranje rešitve, uvedbo in evalvacijo uporabe ITPO pri vseh relevantnih končnih uporabnikih. Pri integrirani oskrbi smo se omejili na ITPO v zdravstvenem sektorju, kjer je ključno izboljšanje zdravstvene oskrbe in izkušenj pacienta prek telemedicinske obravnave (TO) in uporabe telemedicinske opreme (TMO).

Projekt je dosegel naslednje cilje:

  1. Razvit je bil socio-tehnološki okvir ITPO z ustreznimi modeli sprejemanja in modeli psiholoških učinkov in zdravstvenih izidov uporabe ITPO med končnimi uporabniki.
  2. Ovrednotene so bile uporabniške izkušnje pacientov in zdravstvenega osebja z vmesnikom TMO;
  3. Analizirani so bili kompleksni dejavniki sprejemanja TMO/TO z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod;
  4. Razvit je bil model segmentacije, ki različnim deležnikom omogoča izbiro optimalnega in personaliziranega nabora ITPO;
  5. Oblikovane so bile smernice za spodbujanje sprejemanja TMO/TO na različnih stopnjah prisvajanja z vidika uporabnika, namenjene različnim deležnikom (npr. zdravstvene ustanove, ponudniki TMO).

Izvedeno je bilo testiranje obstoječe tehnološke rešitve za spremljanje pacientov s kroničnim obolenjem na daljavo v okviru obsežne intervencijske študije (IŠ). Zbrani in analizirani so bili kvantitativni in kvalitativni podatki o implementaciji storitve v praksi s strani ključnih uporabnikov: zdravstvenega osebja, pacientov in ponudnika storitve. Gre za pomemben dosežek z vidika tehnološkega in konceptualnega razvoja različnih oblik TO ter procesov implementacije pri končnih uporabnikih (izbor uporabnikov, usposabljanje in podpora). Pripravljene so bile smernice za spremljanje implementacije TO pri uporabnikih.

Ključno vlogo so rezultati projekta odigrali v odzivu UKC Ljubljana (ki je bil projektni partner) na izbruh COVID-19. Na podlagi izvedbe projekta je bila zagotovljena polno delujoča storitev ponudnika Telekom Slovenije, ki jo je UKC Ljubljana uporabil za sledenje bolnikov s COVID-19 na daljavo, raba pa je bila razširjena tudi na druge skupine uporabnikov (npr. nosečnice z gestacijskim diabetesom).

Ključne besede:

integrirana tehnološko podprta oskrba, kronični bolniki, neformalni oskrbovalci, teleoskrba, telezdravje, uporabniška izkušnja, uporabnost


Nazaj na seznam projektov