Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak, znanstvena sodelavka
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-323
  Email: is.jl-inu.vdf@aguv.ajnaj
  Govorilne in uradne ure:

  Povezava za zoom GU https://uni-lj-si.zoom.us/j/92868770018?pwd=aktOKys3alU3cExxZW1DN2ZqZUIzUT09
  Meeting ID: 928 6877 0018
  Passcode: 646152

  Med 25. 6. in 1. 8. bom službeno in zasebno odsotna.
   
   

  Prostor:
  AP 23
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Krizni menedžment in sodobna varnost
  Obrambni in varnostni sistem
  Sociologija in politologija vojske

  Podiplomski študij
  Magistrsko delo OBR in VŠ
  Mednarodne operacije in misije
  Raziskovalni seminar OBR in VŠ
  Varnostni sektor in družba
  Ekspertna področja:
  • Vojaška sociologija (usklajevanje dela in družine, vpliv odsotnosti in drugih značilnosti vojaške službe na otroke pripadnikov/-ic, vloga spola, motivacija (interes za vojaško službo in zadrževanje kadra) idr.).
  • Socialnoekolosko modeliranje dejavnikov vpliva na pripadnike in pripadnice vojaške organizacije.
  • Zdravje in dobrobit zaposlenih v vojaški organizaciji.
  • Metodologija preučevanja vojaške organizacije in širšega nacionalno varnostnega sistema.
  • Mirovne operacije: politični in sociološki vidiki.
  • Radikalizacija med mladimi. 
  • Krizno upravljanje in vodenje.
  • Javno mnenje in varnost.
  •  
 • Janja Vuga Beršnak je svojo raziskovalno pot pričela leta 2005, in sicer s terenskim preučevanjem prve generacije kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake. V okviru doktorske raziskave je preučevala kulturne razlike med pripadniki/-cami oboroženih sil na mednarodnih operacijah in misijah. Svoje delo je opravljala na MOM UNIFIL, TChad/CAR, KFOR in v italijanski vojaški šoli ISSMI. 
  Z namenom poglabljanja znanja glede uporabe različnih merskih instrumentov pri preučevanju vojaških družin, je raziskovalno delo opravljala tudi na Univerzi v Celovcu (AAU).  

  Preučuje družboslovne dejavnike, ki vplivajo na pripadnike/ce vojaške organizacije (vloga spola, usklajevanje zasebnega življenja in družine, otroci, motivacija itd.) ter odnos javnosti do vojaške organizacije. Zadnja leta raziskovalni fokus usmerja v preučevanje različnih metodoloških pristopov pri raziskovanju vojaške organizacije (in širšega nacionalnovarnostnega sistema). Preučuje tudi vpliv vojaškega načina življenja na vojaške družine, predvsem otroke, pri cemer uporablja socioekolosko modeliranje.
   
  Kot ekspertna sodelavka je vključena v različne delovne skupine. Sodelovala je z International Peace Institute ter kot nacionalna predstavnica v Natovi skupini HFM 258: Impact of Military Life on Children from Military Families. Bila je tudi nacionalna predstavnica v Natovi skupini HFM 163 group: Improving organizational effectiveness of coalition operations.

  Med leti 2019 in 2022 vodi temeljni znanstvenoraziskovalni projekt Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin (https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-centri/oddelek-za-politologijo/obramboslovni-raziskovalni-center/vojaske-druzine). 

  Vodi naslednje raziskave:

  - Socioecological Dynamic Models of Health: Complex Crisis Burden among Professions of Critical Importance for the Society, in cooperation with University of Klagenfurt, Austria (ARIS, 2024 - 2026). 
  - Zadrževanje kadra v Slovenski vojski (MO, 2024 - 2025).
  - Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin. ARRS. FDV, Mirovni inštitut, Univerza v Celovcu, Slovenska vojska. (2019 - 2022).
  - Sistem kriznega upravljanja in vodenja v Republiki Sloveniji. Vladni strateški projekt. Ministrstvo za obrambo (2015 - 2016).
  - Nadgradnja mehanizmov kriznega upravljanja. Ministrstvo za obrambo RS, International Security Fund. (2015 - 2017).
  - Strateška kultura in usklajevanje poklicnega ter zasebnega življenja: primer delovanja specialnih sil v asimetričnem okolju (2014 - 2015), Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014/2015.
  - Oblikovanje modela za določanje optimalne uporabe brezpilotnih letalnikov v slovenskem prostoru: pravni in praktični vidik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015.
  - Aplikacija naprednih geodetskih storitev pri zagotavljanju sodobne varnosti GEOSEC. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014.    
   
  Del raziskovalnega dela je opravljala z opazovanjem z udeležbo, in sicer na MO Tchad/CAR, KFOR in UNIFIL ter v italijanskem Joint Services Staff College ISSMI (znanstvena štipendija v okviru EU programa COST za delo pri raziskovalnem inštitutu za mednarodne odnose Archivio Disarmo in univerzi La Sapienza).
   
   Delovne izkušnje:

  1. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 
  2. Ministrstvo za obrambo RS, sekretarka v kabinetu ministrice, vodja vladnega projekta Sistem Kriznega upravljanja in vodenja v RS.
  3. Zavod Republike Slovenije za Šolstvo.
  4. Rektorat Univerze v Ljubljani. Služba za mednarodno sodelovanje.
  5. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. 
  7. Strokovna praksa: Uprava RS za zaščito in reševanje.

 • Nekatere znanstvene monografije (avtorstvo in soavtorstvo):

  Military families' health and well-being: a socioecological model of risks. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2023. XVI, 203 str. ISBN 978-3-031-23359-3. DOI: 10.1007/978-3-031-23360-9. [COBISS.SI-ID 144418563].

  Socialnoekološki modeli zdravja: pripadniki in pripadnice vojaške organizacije ter njihove družine. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022. 322 str., ilustr. Knjižna zbirka Varnostne študije.


  Kulturne značilnosti slovenske družbe in njen odnos do varnosti: vojska na stičišču zahtev države, pričakovanj družbe in lastne pohlepnosti, (Knjižna zbirka Varnostne študije). 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-235-967-6. [COBISS.SI-ID 59387907].

  Institucionalizacija zagotavljanja nacionalne varnosti Republike Slovenije: konceptualizacija, razvojni mejniki, politika in sistem, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. 288 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-930-0. https://zebra.fdv.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 29605379]

  Radikalizacija v smeri nasilja: temeljni koncepti, izbrani tuji pristopi in primer Slovenije = Radicalization towards violence : key concepts, selected foreign approaches and the case of Slovenia, (Knjižna zbirka Varnostne študije). 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-235-937-9. [COBISS.SI-ID 39968003]

  Priprave in odziv na kompleksno krizo. 2018. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo RS. Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MO/Publikacije/Priprave-in-odziv-na-kompleksno-krizo.pdf .

  Upravljanje kompleksnih kriz v RS. 2016. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo RS.  Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MO/Publikacije/Upravljanje-kompleksnih-kriz-v-Republiki-Sloveniji.pdf .

  The small state facing asymmetric environment: a reconsideration of the identity?: the Slovenian experience. Prague: Institute of International Relations, 2015. 159 str., ilustr. ISBN 978-80-87558-24-9.

  Small, but smart?: the structural and functional professionalization of the Slovenian Armed Forces. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, 2015. 165 str., graf. prikazi, tabele. The military and social research, vol. 49. ISBN 978-3-8487-2067-5, ISBN 978-3-8452-6274-1. [COBISS.SI-ID 33310557].


  Nekaj najpomembnejših znanstvenih člankov in drugih del (avtorstvo in soavtorstvo):

  Socioecological model of a military family’s health and well-being : inside a Slovenian military family. Armed forces and society. 2022, vol. , [no.] , str., graf. prikazi. ISSN 0095-327X. DOI: 10.1177/0095327X221115679.


  Characteristics of pandemic work-life balance in Slovenian military families during the lockdown: who has paid the highest price?. Current sociology, ISSN 0011-3921, 2021, vol. , no. , str., ilustr., doi: 10.1177/00113921211048519. [COBISS.SI-ID 79792131].

  Safety bubble versus risk awareness: casualty aversion among the Slovenian public. Armed forces and society, ISSN 0095-327X, Apr. 2014, vol. 40, [no.] 2, str. 357-381, graf. prikazi. http://afs.sagepub.com/content/40/2/357, doi: 10.1177/0095327X12465814.

  Work-family conflict between two greedy institutions: the family and the military. Current sociology, ISSN 0011-3921, Nov. 2013, vol. 61, no. 7, str. 1058-1077, ilustr., doi: 10.1177/0011392113498881.

  Military families from within: interlacing of the child’s adjustment, family dynamics, and military demands during deploymen. JPMS; Journal of political & military sociology. 2021, vol. 48, no. 1, str. 97–119, ilustr. ISSN 0047-2697. DOI: 10.5744/jpms.2021.1004.

  Odziv na epidemijo v vojaških družinah: pomen podpore na različnih socio-ekoloških ravneh. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, jul.- sep. 2020, letn. 57, št. 3, str. 711-730, 957, ilustr. [COBISS.SI-ID 30260227].

  Preparedness vs. improvisation: a response to the Covid-19 crisis in Slovenia. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 2021, letn. 58, posebna št., str. 632-651, 693, doi: 10.51936/tip.58.specialissue.632-651. [COBISS.SI-ID 81134595].

  Military specific risk and protective factors for military family health outcomes: developing of the model. Sodobni vojaški izzivi, ISSN 2463-9575. [Spletna izd.], jun. 2020, letn. 22, št. 2, str. 37-49, graf. prikazi. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=1099, doi: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.22.2.2. [COBISS.SI-ID 19919619]

  Vojaške družine v Estoniji, na Švedskem in v Sloveniji : podobnosti in razlike = Military families in Estonia, Slovenia and Sweden : similarities and differences. Sodobni vojaški izzivi, ISSN 2463-9575. [Spletna izd.], jun. 2020, letn. 22, št. 2, str. 69-87, tabele. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=1102, doi: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.22.2.4. [COBISS.SI-ID 19944451]

  Recognizing youth radicalization in schools: Slovenian frontline school workers in search of a compass. International sociology, ISSN 0268-5809, Jan. 2021, vol. 36, no. 1, str. 49-70, ilustr., doi: 10.1177/0268580920953333.

  Ethnic distancing through aesthetics in Bosnia-Herzegovina : appraising the limits of art as a peacebuilding tool with a socio-psychological experiment. Journal of Southeast European & Black Sea studies. 2021, vol. 21, iss. 1, str. 101-123, ilustr. ISSN 1468-3857. DOI: 10.1080/14683857.2020.1867410.

  Transition to contemporary peace operations' military leaders: a comparative study of slovenian and italian armed forces. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2014, vol. 27, iss. 4, str. 553-573, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13518046.2014.963401#.VGC7KJhhZFo, doi: 10.1080/13518046.2014.963401.

  Cultural differences in multinational peace operations : a Slovenian perspective. International peacekeeping, ISSN 1353-3312, Aug. 2010, vol. 17, no. 4, str. 554-565, doi: 10.1080/13533312.2010.516668.

  What motivates Slovenian 'peacekeepers'?. International peacekeeping, ISSN 1353-3312, Jan. 2011, vol. 18, no. 1, str. 96-109, doi: 10.1080/13533312.2011.527522.

  Civilian entities in EU missions: a comparison of the Slovenian, Italian, Belgian and Danish approaches. V: GALANTINO, Maria Grazia (ur.), FREIRE, Maria Raquel (ur.). Managing crises, making peace : towards a strategic EU vision for security and defense, (Rethinking peace and conflict studies). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2015, str. 196-215

  The influence of the primary social environment on members of the Slovenian Armed Forces. V: MOELKER, René (ur.). Military families and war in the 21st century: comparative perspectives, (Cass military studies). Abingdon; New York: Routledge, 2015, str. 227-241

  Kaj pritegne mladostnike 21. stoletja, da se zaposlijo v vojaški organizaciji. Sodobni vojaški izzivi : znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske, ISSN 2232-2825. [Tiskana izd.], nov. 2019, letn. 21, št. 4, str. 53-74

  Can we call it a culture of a peace operation?: case study of Slovenian and Italian armed forces. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 3, str. 481-501

  Slovenia: a small country's experience of an asymmetric environment. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.). Soldiers without frontiers : the view from the ground : experiences of asymmetric warfare, (Militari e società, 2). Roma; Acireale: Bonanno, cop. 2013.

  Inside the military organization : experience of researching the Slovenian Armed Forces. V: CARREIRAS, Helena (ur.), CASTRO, Celso (ur.). Qualitative methods in military studies : research experiences and challenges, (Cass military studies). London; New York: Routledge, 2013.

  Public perceptions of casualties in peace operations : the effects of potential casualties on public support in the case of Slovenia. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.), KÜMMEL, Gerhard (ur.), BONNEU, Mathias. Security and the military between reality and perception, (Militär und Sozialwissenschaften, Bd 46). 1st ed. Baden-Baden: Nomos.

  Indikatorji za prepoznavanje radikalizacije med mladostniki. Varstvoslovje: revija za teorijo in prakso varstvoslovja, ISSN 1580-0253. [Tiskana izd.], 2020, letn. 22, št. 1, str. 27-42.

  Military transformation as perceived by experts. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 1, str. 23-47.

  Small TCCs and small contingents, co-deployments. V: What needs to change in UN peace operations? : an expert briefing book prepared for the High-Level Independent Panel on Peace Operations. New York: Center on International Cooperation: International Peace Institute, 2014.
   

  Raziskovalna dejavnost:

  Socioecological Dynamic Models of Health: Complex Crisis Burden among Professions of Critical Importance for the Society, in cooperation with University of Klagenfurt, Austria (ARIS, 2024 - 2026). https://slovenian-research.eu/index.php/01-co-operation/ 

  Zadrževanje kadra v Slovenski vojski (MO, 2024 - 2025). https://slovenian-research.eu/index.php/retention-in-the-slovenian-armed-forces/ 

  Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin (ARIS, 2019-2022). https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-centri/oddelek-za-politologijo/obramboslovni-raziskovalni-center/vojaske-druzine 

  Radikalizacija in celoviti protiukrepi (2018 - 2020) https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/institut-za-druzbene-vede/nacionalni-projekti/V5-1735 

  Sistem kriznega upravljanja in vodenja v RS
  (2015 - 2018) http://www.vlada.si/teme_in_projekti/projektna_pisarna/p7_posodobljen_sistem_kriznega_upravljanja_in_vodenja/ . 

  Anksioznost(i) v 'razdeljenih mestih' pokonfliktnih družb: razvoj in testiranje inovativnih (eksperimentalnih) pristopov v procesih izgradnje miru (2021 - 2023). https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-centri/oddelek-za-politologijo/obramboslovni-raziskovalni-center/obvestila/anxieties-in-cities-of-southeast-european-post-conflict-societies-introducing-an-integrative-approach-to-peacebuilding .
    
  UN Contributor profile: the Republic of Slovenia. graf. prikazi. http://www.providingforpeacekeeping.org/wp-content/uploads/2013/02/Slovenia-Vuga-20-August-2014.pdf.

  Preoblikovanje obrambnih politik v sodobnem varnostnem okolju = (Transforming defence policies in contemporary security environment) : operacionalizacija in izvedba raziskovalnega projekta : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013.

  Upravljanje človeških virov v SV: pogodbene rezerva, družine in konec vojaške službe : končno vsebinsko poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center: Frančiškanski družinski inštitut, 2009.

  Vloga države pri vključevanju civilnih subjektov v mednarodne operacije na kriznih območjih: končno raziskovalno poročilo. Ljubljana: FDV, 2009.

  Raziskovalni projekt "Družboslovna analiza delovanja Slovenske vojske v misijah in v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih": končno poročilo: empirična raziskava v kontigentih SVNKON 15 KFOR, SVNKON 16 KFOR in SVNKON 17 KFOR, SVNKON 1 UNIFIL, SVNKON 2 UNIFIL in SVNKON 3 UNIFIL ter med pripadniki v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, 2008.  Osebna bibliografija
 • - RTV SLO, Prvi program, oddaja Intelekta: Življenje v vojaški družini: https://prvi.rtvslo.si/podkast/intelekta/49/174927479 
  - RTV SLO, oddaja Tednik: Več denarja za vojsko? https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174915597?s=tv 
  - Vojaske druzine, spletna stran projekta.