Skoči do osrednje vsebine

Topics of master’s theses

In accordance with Articles 10 and 11 of the Rules on the final work on the programs of the first and second level, the student generally choses from the announced topics, however he/she can also propose the topic that is not on the list after the consultation with the mentor. Either way, the topic must be approved by the administrator of the master’s program.

A master student must apply for the topic of the master’s thesis in the 2nd year, no later than March 15th. However, the College of the Dean of the Faculty of Social Sciences has decided to extend the deadline for the master's thesis topic application for the academic year 2021/22: for 2nd year students of the renewed master's programs deadline in 2021/22 is May 15th 2022.

A student who does not apply for a master’s thesis in the 2nd year, by that date, can not apply later in the current academic year and cannot defend a master’s thesis in current academic year. The application for the master’s thesis can be made after October 1st of the following academic year.

The registered master’s thesis is valid for three years from the date of application. After this deadline, the application is dismissed and the student must apply again.

The student may also complete the master’s thesis under the mentorship of other habilitated teachers at the Faculty of Social Sciences who are not listed below – if confirmed by the program coordinator.

The topics of the master’s theses were published by the following lecturers by chairs

Chair of Social Informatics and Methodology


Izr. prof. dr. Vesna Dolničar

Dejavniki sprejemanja pametnih telefonov med starejšimi

Smartphone adoption factors among seniors

Dejavniki sprejemanja podpornih tehnologij med starejšimi (telezdravje, teleoskrba)

Adoption factors of assistive technologies among older adults (telehealth, telecare)

Uporabniška izkušnja starejših s podpornimi tehnologijami

User experience of older adults with assistive technologies

Merjenje digitalnih neenakosti

Measuring digital inequalities

 

Izr. prof. dr. Mitja Hafner- Fink

Koncept državljanstva v okviru mednarodnih anketnih raziskav (npr. ISSP, ESS) Možnih več različnih tem, ki obravnavajo raziskovalne probleme: problem operacionalizacije različnih konceptov, preseganje klasičnega koncepta državljanstva...

 

The concept of citizenship in the framework of international surveys (e.g. ISSP, ESS). Several different topics that address research problems are possible: the problem of operationalization of different concepts, going beyond the classical concept of citizenship…

Kazalniki družbeno-ekonomskega položaja v okviru družboslovnih anket(možnih več konkretnih tem: Slovenija, mednarodne in medčasovne primerjave, primerjava različnih mednarodnih anketnih programov kot so ESS, ISSP, EVS…

Indicators of the socio-economic status in social sciences survey (several specific topics are possible: Slovenia, international and intertemporal comparisons, comparison of various international survey programs such as ESS, ISSP, EVS, etc.

Različne teme, ki so primarno utemeljene na analizi podatkov nacionalnih družboslovnih anket (npr. SJM) ali podatkov mednarodnih družboslovnih anket (npr. ISSP, ESS, EVS/WVS)

Various topics based primarily on the analysis of national survey data (e.g., SJM) or international social survey data (e.g., ISSP, ESS, EVS/WVS).

 

Prof. dr. Valentina Hlebec

Primerjava klasičnih in online fokusnih skupin pri testiranju anketnih vprašalnikov

Comparison of offline and online focus groups in survey questionnaire testing

Metodološki vidiki metode fokusnih skupin pri starejši populaciji

Methodological aspects of the use of focus groups among older adults

Metodološki dejavniki kakovosti generatorjev vlog

Methodological factors of quality of role generators in social support surveys

 

Prof. dr. Tina Kogovšek

Merjenje v anketnih raziskavah

Measurement in survey research

Merjenje socialnih omrežij

Measuring social networks

Socialna opora

Social support

Kakovost merjenja (zanesljivost, veljavnost)

Quality of measurement (reliability, validity)

Intimni življenjski stili študentov v Sloveniji (partnerske zveze, prakse, stališča, zdravje)

Intimate lifestyles of students in Slovenia (partnerships, practices, attitudes, health)

 

Doc. dr. Luka Kronegger

Teme s področja sociologije znanosti: znanstveno sodelovanje, bibliografske analize, omrežja citiranj

Topics in the field of sociology of science: scientific cooperation, bibliographic analyzes, citation networks

Teme s področja kulturnega marketinga (analiza)

 

Topics in the field of cultural marketing (analysis)

Teme s področja delovanja deležnikov aktivnih na področju otroške debelosti ali staranja (analiza)

 

Topics related to the activities of stakeholders that are active in the field of childhood obesity or ageing (analysis)

Analiza poljubnega omrežja

Analysis of any network (at student’s choice)

Uporaba različnih pristopov k analizi in zajemu podatkov s spleta

Usage of different approaches to analyzing and collecting/harvesting data from the web

 

Doc. dr. Bojana Lobe

Ekspertni intervjuji na spletu: metodološki izzivi

Online expert interviews: methodological challenges

Primerjava uporabe spletnih in tradicionalnih kvalitativnih ekspertnih intervjujev

Comparison of the use of online and traditional qualitative expert interviews

Kvaliteta podatkov pri integraciji kvalitativnih in kvantitativnih metod

Data quality in the integration of qualitative and quantitative methods

Metodološki izzivi video spletnih fokusnih skupin

Methodological challenges of video online focus groups

Primerjava spletnih diadnih intervjujev in fokusnih skupin

Comparison of online dyad interviews and focus groups

 

Prof. dr. Gregor Petrič

Spletne (zdravstvene) skupnosti in online interakcija: kredibilnost informacij, spletne skupnosti na Twitterju, procesi zaupanja

Online (health) communities and online interaction: information credibility, online communities on Twitter, trust processes

Informacijska varnostna kultura: dejavniki skrbne uporabe IKT, varnost pri uporabi pametnih telefonov, modeli informacijske varnostne culture…

Information security culture: factors of careful use of ICT, security issues and smartphone use, models of information security culture, etc.

Diskurzi v online prostorih: polarizacija mnenj, regulacija, sodelovanje (Reddit, Discord skupine, Twitter, Facebook skupine …)

Discourses in online domains: polarization of opinions, regulation, cooperation (Reddit, Discord groups, Twitter, Facebook groups, etc.)

Teme v okviru sodelovanja z Onkološkim inštitutom: Bolezni raka in iskanje informacij na internetu, uporaba interneta in zaupanje v zdravnika

Topics related to the collaboration with the Institute of Oncology in Ljubljana: cancer diseases and information retrieval on the internet, internet use and trust in the doctor

Metodološke teme: Metodološki eksperimenti na ravni proučevanja spletnih skupnosti, Anketiranje preko Twitterja, Učinki načina anketiranja na kvaliteto podatkov o socialnih omrežjih (že zbrani podatki), Metodološki eksperimenti na ravni merjenja teorije načrtovanega vedenja (že zbrani podatki)

Methodological topics: methodological experiments at the level of studying online communities, surveying via Twitter, survey mode effects and data quality on social networks (secondary data collected and available for analysis), methodological experiments at the level of testing the theory of planned behavior (secondary data collected and available for analysis)

Teme na področju blockchain tehnologije: Vloga skupnosti v uspešnosti blockchain podjetij, Pripravljenost sprejetja in uporabe (izbranih) decentraliziranih aplikacij in kriptovalut, Demokratični potencial blockchain tehnologije, Učinki monetarizacije participacije

Topics in blockchain technology: role of community in the performance of blockchain companies, willingness to accept and use (selected) decentralized applications and cryptocurrencies, democratic potential of blockchain technology, effects of participatory monetization

 

Doc. dr. Andraž Petrovčič

Vključenost raziskovanja uporabniške izkušnje pri načrtovanju digitalnih storitev v slovenskih podjetjih

Utilization of user experience research in the designing of digital services within companies in Slovenia

Vloga mobilnih aplikacij v kontekstu pametnih mest

The role of mobile applications in the context of smart cities

Hevristična analiza kot metoda za ekspertno evalvacijo uporabnosti (zgodovinski pregled, konceptualni in analitični pristopi k razvoju in uporabi hevristik, oblike in metode validacije hevristik)

Heuristic analysis as an expert method for usability evaluation (historical overview, conceptual and analytical approaches to the development and use of heuristics, forms and methods of heuristics validation)

Analiza anketnih instrumentov za merjenje medijske večopravilnosti

Analysis of survey instruments for measuring media multitasking

Primerjava modelov za pojasnjevanje skrbi za informacijsko zasebnost: analiza tematizacije dejavnikov

Comparison of models for explaining information privacy concerns: a thematic analysis of explanatory factors

Informacijska zasebnost med starejšimi odraslimi v kontekstu (ne)uporabe novih tehnologij (npr. interneta, mobilnih aplikacij, storitev za samostojno življenje doma)

Information privacy among older adults in the context of (non)use of new technologies (e.g., internet, mobile applications, services for independent living at home)

Validacija anketnega merskega inštrumenta za merjenje digitalnih veščin med internetnimi uporabniki (že zbrani empirični podatki)

Validation of a survey measurement instrument for measuring digital skills among internet users (secondary data collected and available for analysis)

Dejavniki, oblike in posledice posredne uporabe interneta (angl. proxy internet use) med internetnimi uporabniki in neuporabniki (že zbrani empirični podatki)

Factors, forms and consequences of proxy internet use among internet users and non-users (secondary data collected and available for analysis)

 

izr. prof. dr. Damjan Škulj

Uporaba metod analize čakalnih vrst (zdravstvo, javna uprava …)

Use of methods for analyzing waiting times (in health, public administration, etc.)

Podatkovna analitika v uporabi (pametna mesta, telekomunikacije, prodaja, e-poslovanje, zavarovalništvo ...)

Data analytics in use (smart cities, telecommunications, sales, e-commerce, insurance business, etc.)

Uporaba markovskih verig v družboslovju (družbena mobilnost, družbena omrežja…)

Use of Markov chains in social sciences (social mobility, social networks, etc.)

Priporočilni sistemi v različnih panogah (turizem, prodaja ….)

Recommendation systems in various industries (tourism, sales, etc.)

Uporaba odločanja po več kriterijih (ekologija, urbano planiranje, energetika …)

Use of decision making according to several criteria (ecology, urban planning, energy, etc.)

Drugi vidiki podatkovnega rudarjenja pri poslovanju (CRM, preprečevanje goljufij ...)

Other aspects of data mining in business (CRM, fraud prevention, etc.)

 

Prof. dr. Vasja Vehovar

Študentske ankete: vsebinski in metodološki izzivi na nivoju FDV, UL in globalno (glej viretukajul.1ka.si, posebejeksperiment)

Student surveys: conceptual and methodological challenges at the level of FDV, UL and globally (see sources: ul.1ka.si, especiallythe experiment)

Spletne ankete: statistični, metodološki, tehnični, finančni, softverski, managerski in mednarodno primerjani vidiki spletnega zbiranja, analize in procesiranja podatkov. Nekaj najbolj aktualnih tem: anketni podatki in big data,primerjava orodij za spletno anketiranje,odprtokodna orodja za spletno anketiranje;orodja za spletno anketiranje v slovenskih organizacijah.

Online surveys: statistical, methodological, technical, financial, software, managerial and internationally compared aspects of online data collection, analysis and processing. Some of the most current topics: survey data and big data, comparison of online survey tools, open source online survey tools, online survey tools in Slovenian organizations

Spolna zloraba otrok na spletu: vsebinski in metodološki vidiki merjenja prevalence v populaciji, pristopi k odkrivanju (npr.spletno-oko) in preprečevanju (stopitnow)

Sexual abuse of children online: substantive and methodological aspects of measuring prevalence in the population, approaches to detection (e.g.spletno-oko) and prevention (stopitnow)

Vidiki sovražnega govora - pravni, metodološki, sociološki(glejSpletno oko, posebej podatkiFRENK)

Aspects of hate speech – legal, methodological, sociological (see Spletno oko, in particularFRENK data)

Metodološki problemi agregiranih podatkov: Primer gender gap (glejilustracijo); v somentorstvu s prof. Kanjuo-Mrčela.

Methodological problems of aggregated data: example of the gender gap (seeillustration); in co-mentorship with prof. Kanjuo-Marčela

Diplomiranje/magistriranjekot projektno-metodološki proces (diplomiranje.si)

Graduating/finishing master’s degree as a project-methodological process (diplomiranje.si)

 

Izr. prof. dr Aleš Žiberna

Evalvacija različnih tipov posplošenega bločnega modeliranja na empiričnih/nem omrežjih/u

Evaluation of different types of generalized block modeling on empirical networks

Analiza poljubnega omrežja s posplošenim bločnim modeliranjem

Analysis of any network with generalized block modeling

Analiza poljubnega omrežja

Analysis of any network

Analize na podlagi podatkov s Twitter-ja, javno dostopnega dela Facbook-a ali podobnih podatkov. Lahko gre za analizo vsebine, "povezav" ali obojega (potrebno dobro poznavanje R-ja ali Pythona)

Analyzes based on data from Twitter, publicly accessible part of Facebook or similar data. It can be an analysis of content, “links” or both (good knowledge of R or Python is required)

Karkoli, kje je poudarek na uporabi multivariatnih metod ali metod podatkovnega rudarjenja (lahko ob somenotstvu)

Anything where the emphasis is on the use of multivariate methods or data mining methods (possible with co-mentorship)

Izdelava dodatka za R commander za kakšno (načeloma multivariatno) metodo. Programira se v R-ju

Making an add-on for R commander for some kind of (preferably, multivariate) statistical method. The add-on should be programmed in R

Avtomatsko generiranje poročil s pomočjo statističnega paketa R in Sweave/Knitr-ja (rabite nek svoj problem)

Automatic generation of reports using statistical package R and Sweave/Knitr (the candidate needs his/her own research problem)

Izdelava spletne aplikacije iz področja statistike ali analize podatkov (npr. za rezultate kakšnih poizvedb, za učenje statistike, za interaktiven prikaz rezultatov določene raziskave, podatkovja … recimo iz ADP), priporočljiva uporaba paketa Shiny/Shiny server (R)

Creating a web application in the field of statistics or data analysis (e.g., for the results of queries, for learning statistics, for interactive display of the results of a particular survey, data – e.g., from ADP), recommended use of the Shiny/Shiny server (R)


Back to list of notificationsPublished: 04. June 2020 | Category: 2020/21