Skoči do osrednje vsebine

Predparlamentarni zakonodajni proces

Albin Igličar, Irena Bačlija Brajnik

ISBN: 978-961-295-051-4


Monografija  analitično prikazuje tisti del zakonodajne dejavnosti, ki
zajema pripravljanje besedil zakonskih predlogov preden so posredovani v
sprejem predstavniškemu telesu. Že v tej fazi oblikovanja zakonov je
navzoč tesen stik politike in prava, kar se v naslovni študiji odraža v
ustreznem metodičnem pristopu. V celotni monografiji se namreč
dopolnjujejo in prepletajo politološki in sociološki pristopi s pravno-
normativnimi vidiki pripravljanja zakonodajnih aktov.

Vsebina študije je pregledno razčlenjena na osem poglavij, ki so
smiselno razdeljena na zaokrožena podpoglavja. Po izhodiščnih uvodnih
pojasnilih so razgrnjene razsežnosti sodobne deliberativne demokracije,
ki se odraža vt. i. vladovanju kot upravljanju družbenih procesov, h
katerim so ob državnih organih pritegnjene še organizacije civilne
družbe. V posebnem poglavju je izpostavljena interesna determiniranost
zakonodaje v povezavi s predparla¬mentarnim zakonodajnim procesom, ki je
podrobneje razčlenjen v naslednjem poglavju. Ker je glavni usmerjevalec
slovenske zakonodajne politike Resolu¬cija o normativni dejavnosti, sta
temu programsko-političnemu dokumentu posvečeni naslednji dve poglavji.
Najprej so prikazana resolucijska načela za pripravo predpisov, potem
sledi – v posebnem poglavju – analiza uresničevanja navedene resolucije
zlasti z vidika sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov ter z vidika
presoje učinkov predpisov. Pred sintetičnim poglavjem o osnovnih
ugotovitvah in zaključkih študije sta umeščeni še poglavji o posebnostih
nor¬miranja, ki so povezana z evropsko integracijo ter o mednarodni
primerjavi demokratičnih prvin regulatorne politike.
 


Cena: 17 €

Nakup knjige


Nazaj na seznam vseh knjig