Skoči do osrednje vsebine

History of the Western Balkans Gateway

Vladimir Prebilič, Damijan Guštin

A Geostrategic Consideration of Slovenian Territory

ISBN: 978-961-295-077-4 (PDF)


Monografija v dvajsetih poglavjih obravnava raznolike premisleke geostrateških in vojaških vidikov slovenskega vojaškega okolja v zadnjih dveh stoletjih. Oprta na temeljito zgodovinopisno poznavanje avtorja analizirata politološke vidike nacionalne varnosti - osredotočeno na slovenski prostor in prebivalstvo, a upoštevaje dejstvo, da je bil slovenski prostor do pred 34 leti del večnacionalnih držav, ki so obsegale več kot le slovenski nacionalni prostor.

Skozi monografijo se bralec seznanja z širokim diapazonom vojaških tematik, od lokalnih vidikov napoleonskih vojn, odnosa do vojne in bojevanja slovenskih ljudi v prvi svetovni vojni, vojaški ustvarjalnosti po razpadu Avstro-Ogrske in v okvirih nove jugoslovanske države, odporniškega gibanja v času druge svetovne vojne, vpetosti v jugoslovanski vojaški sistem, oblikovanja lastnih obrambnih sil med osamosvajanjem Slovenije ter njeno preraščanje v Slovensko vojsko ter več vidikov nacionalne varnosti Republike Slovenije do odnosa do bojevnikov po končanih vojnah.

Delo pomembno prispeva k poznavanju pomembnih silnic razvoja slovenske družbe in države na geopolitično pomembnem prehodnem prostoru ljubljanskih vrat.

 

In twenty chapters, the monograph deals with various considerations of the geostrategic and military aspects of the Slovenian military environment in the last two centuries. Based on a thorough historiographical knowledge, the authors analyze the political aspects of national security - focused on the Slovenian territory and population but considering the fact that until 34 years ago, the Slovenian territory was part of multinational states, which included more than just the Slovenian national territory.

Through the monograph, the reader is introduced to a wide range of military topics, from local aspects of the Napoleonic Wars, the attitude to war and the fighting of the Slovenian nation in the First World War, military creativity after the collapse of Austria-Hungary and within the framework of the new Yugoslav state, the resistance movement during the Second World War, integration into the Yugoslav military system, the formation of the own defense forces during the independence of Slovenia and its growth into the Slovenian Army, as well as several aspects of the national security of the Republic of Slovenia to the attitude towards soldiers after the wars.

The work contributes significantly to the knowledge of the important driving forces of the development of Slovenian society and the country in the geopolitically important transition area known as the Ljubljana Gate.Cena: free accessNazaj na seznam vseh knjig