Skoči do osrednje vsebine

Razpis za pridobitev dveh diplom na magistrskih programih Mednarodni odnosi (FDV) ter Politične vede - vladanje in javne politike (Univerza v Passauu) v študijskem letu 2024/2025


Program za pridobitev dveh diplom (double degree) iz smeri Mednarodni odnosi ter Politične vede - vladanje in javne politike je kombiniran študijski program, ki omogoča pridobitev diplom Univerze v Ljubljani in Univerze Passau. Po uspešno opravljenih obveznostih na študijskih programih obeh sodelujočih univerz prejmejo kandidati/-tke dve diplomi, in sicer: magister/-ica mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV-UL) in M.A. Governance and Public Policy na Univerzi v Passauu (UNI PASSAU).

 

Program za pridobitev dveh diplom je dvoletni program, ki poteka tako, da študenti/-tke prvi letnik magistrskega študija mednarodnih odnosov opravijo na FDV-UL in pridobijo 60 kreditnih točk, 30 kreditnih točk pa pridobijo v 2. letniku študija na UNI PASSAU. Študenti/-tke se lahko odločijo, da celotni drugi letnik magistrskega programa opravijo na UNI PASSAU, pri čemer pišejo magistrsko delo v somentorstvu profesorjev obeh partneric in ob uspešnem zagovoru pridobijo 60 kreditnih točk. Kreditne točke, pridobljene na obeh univerzah v okviru programa, se medsebojno priznajo, kar skrajša čas študija v primerjavi s pridobivanjem dveh diplom posamezno.

Študenti/-tke opravijo na UNI PASSAU naslednje obveznosti: 30 kreditnih točk pridobijo iz nabora ponujenih predmetov na področjih primerjalnih politik/javnih politik, vladanja in mednarodnih odnosov, evropskih integracij, političnih institucij, evropskega in mednarodnega prava ter moderne evropske zgodovine. Predmeti se izvajajo v angleškem in nemškem jeziku. Če se študenti/-tke odločijo za pisanje magistrskega dela na UNI PASSAU, pridobijo 30 kreditnih točk iz magistrskega dela.

Študenti/-tke se v 2. letniku redno vpišejo tudi na UNI PASSAU in opravijo vpisni postopek v skladu z zahtevami in pravili UNI PASSAU ter predložijo za to potrebna dokazila. Oproščeni so plačila šolnine, poravnajo zgolj stroške vpisa.

Za študij na UNI PASSAU lahko študenti/-tke pridobijo štipendijo v okviru programa Erasmus+.

Število razpisanih mest: 3

Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo študenti/-tke magistrskega programa Mednarodni odnosi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • študent/-ka je vpisan/-a v 1. letnik magistrskega programa Mednarodni odnosi,
  • študent/-ka sproti opravlja študijske obveznosti in bo ob koncu študijskega leta 2022/2023 opravil/-a vsaj 47 kreditnih točk,
  • študent/-ka ima znanje angleščine in nemščine vsaj na ravni B2.

Izbor kandidatov/-k bo opravljen glede na naslednja merila:

  • motiviranost za pridobitev dveh diplom, kar izhaja iz motivacijskega pisma,
  • povprečna ocena dodiplomskega študija in prvega semestra magistrskega študija,
  • znanje angleškega in nemškega jezika.

Prijava na razpis

Prijava kandidatov mora vsebovati:

  • življenjepis v angleškem jeziku z navedbo osebnih podatkov, informacij o dosedanji izobrazbi in dosežkih, praktičnih oz. delovnih izkušnjah ali kvalifikacijah ter morebitnih dosedanjih štipendij ali nagradah,
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
  • dokazilo o znanju angleškega jezika na ravni B2 in znanja nemškega jezika na ravni B2.

Oddaja vlog

Študenti/-tke oddajo vlogo skupaj z zahtevanimi dokazili do 9. januarja 2024 po spletni pošti na naslov masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si (Služba za mednarodno sodelovanje). Prijave, oddane po roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

Prejete vloge bo ocenila komisija za izbor študentov za pridobitev dvojne diplome in opravila ožji izbor študentov/-tk, ki bodo nominirani na UNI PASSAU. Študenti/-tke bodo o izbiri pisno obveščeni/-e predvidoma marca 2024.

Dodatne informacije

Več informacij o UNI PASSAU si lahko preberete na spletni strani: https://www.uni-passau.de, o študijskem program pa na https://www.uni-passau.de/en/ma-govern/.

Podrobnejše informacije o pogojih, načinu študija, študijskih obveznostih idr. lahko študenti/-tke dobijo v Službi za mednarodno sodelovanje pri Maši Kolenbrand po e-pošti masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si ali po telefonu na številko 01/ 5805-305.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 07. december 2023 | v kategoriji: Obvestila, Razpisi