Skoči do osrednje vsebine

Razpis za pridobitev dveh diplom na dodiplomskih programih Mednarodni odnosi (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani) ter Politične vede - vladanje in javne politike (Univerza v Passauu) v študijskem letu 2023/2024


Program za pridobitev dveh diplom (double degree) iz dodiplomskih programov Mednarodni odnosi ter Politične vede - vladanje in javne politike je kombiniran študijski program, ki omogoča pridobitev diplom Univerze v Ljubljani in Univerze v Passauu. Po uspešno opravljenih obveznostih na študijskih programih obeh sodelujočih univerz prejmejo diplomanti/-tke dve diplomi, in sicer: diplomant/-tka mednarodnih odnosov (UN) na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV-UL) in B.A. Governance and Public Policy – Staatswissenschaften na Univerzi v Passauu (UNI PASSAU).

Program za pridobitev dveh diplom je triletni program, ki poteka tako, da študenti/-tke prva dva letnika na dodiplomskem študiju opravijo na FDV-UL in pridobijo 120 kreditnih točk, 60 kreditnih točk pa pridobijo v 3. letniku študija na UNI PASSAU. Kreditne točke, pridobljene na obeh univerzah v okviru programa, se medsebojno priznajo, kar skrajša čas študija v primerjavi s pridobivanjem dveh diplom posamezno.

Študenti/-tke opravijo na UNI PASSAU naslednje obveznosti: 45 kreditnih točk pridobijo iz nabora ponujenih predmetov na področjih mednarodnih odnosov, politologije, javnih in evropskih politik, prava, ekonomije in sociologije, opravijo 2-mesečno prakso v času celotnega študija doma ali v tujini (10 kreditnih točk) in zaključno diplomsko delo v obsegu prb. 25-30 strani (10 kreditnih točk).

Študenti/-tke se v 3. letniku redno vpišejo tudi na UNI PASSAU in opravijo vpisni postopek v skladu z zahtevami in pravili UNI PASSAU ter predložijo za to potrebna dokazila. Oproščeni so plačila šolnine, poravnajo zgolj stroške vpisa.

Za študij na UNI PASSAU lahko študenti/-tke pridobijo štipendijo v okviru programa Erasmus+.

Število razpisanih mest: 5

Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo študenti/-tke univerzitetnega dodiplomskega programa Mednarodni odnosi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • študent/-ka je vpisan/-a v 2. letnik dodiplomskega programa Mednarodni odnosi,
  • študent/-ka sproti opravlja študijske obveznosti in bo ob koncu študijskega leta 2022/2023 opravil/-a vsaj 114 kreditnih točk,
  • študent/-ka ima znanje nemščine in angleščine na ravni B2.

Izbor kandidatov/-tk bo opravljen glede na naslednja merila:

  • motiviranost za pridobitev dvojne diplome, kar izhaja iz motivacijskega pisma,
  • povprečno oceno študija,
  • znanje nemškega in angleškega jezika.

Prijava na razpis

Prijava kandidatov/-tk mora vsebovati:

  • življenjepis v angleškem jeziku z navedbo osebnih podatkov, informacij o dosedanji izobrazbi in dosežkih, praktičnih oz. delovnih izkušnjah ali kvalifikacijah ter morebitnih dosedanjih štipendij ali nagrad,
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
  • dokazilo o znanju nemškega in angleškega jezika na ravni B2 oz. opisno oceno znanja nemškega in angleškega jezika, ki ga izda učitelj FDV-UL.

Oddaja vlog

Študenti/-tke oddajo vlogo skupaj z zahtevanimi dokazili do 3. januarja 2023, in sicer po spletni pošti na naslov masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si (Služba za mednarodno sodelovanje). Prijave, oddane po roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

Prejete vloge bo ocenila komisija za izbor študentov za pridobitev dvojne diplome in opravila ožji izbor študentov/-tk, ki bodo nominirani na UNI PASSAU. Študenti/-tke bodo o izbiri pisno obveščeni/-e predvidoma marca 2023.

Dodatne informacije

Več informacij o UNI PASSAU si lahko preberete na spletni strani: https://www.uni-passau.de, o študijskem program pa na https://www.uni-passau.de/bachelor-governance/.

Podrobnejše informacije o pogojih, načinu študija, študijskih obveznostih idr. lahko študenti/-tke dobijo v Službi za mednarodno sodelovanje pri mag. Maši Kolenbrand po e-pošti masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si ali po telefonu na št. 01/ 5805-305.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. november 2022 | v kategoriji: Erasmus razpisi, Obvestila, Razpisi, Erasmus+