Razpis za pridobitev dveh diplom (diplomant mednarodnih odnosov (UN) – B.A. Governance in Public Policy – Staatswissenschaften) v študijskem letu 2021/2022


Program za pridobitev dveh diplom (double degree), in sicer iz smeri Mednarodni odnosi ter Politične vede - vladanje in javne politike, je kombiniran študijski program, ki omogoča pridobitev diplom dveh univerz. Po uspešno opravljenih obveznostih na študijskih programih obeh sodelujočih univerz prejmejo diplomanti/-ke dve diplomi, in sicer: diplomant/-ka mednarodnih odnosov (UN) na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV-UL) in B.A. Governance and Public Policy – Staatswissenschaften na Univerzi v Passauu (UNI PASSAU).

Program za pridobitev dveh diplom je triletni program, ki poteka tako, da študentje prva dva letnika na dodiplomskem študiju opravijo na FDV-UL in pridobijo 120 kreditnih točk, 60 kreditnih točk pa pridobijo v 3. letniku študija na UNI PASSAU. Kreditne točke, pridobljene na obeh univerzah v okviru programa, se medsebojno priznajo, kar skrajša čas študija v primerjavi s pridobivanjem dveh diplom posamezno.

Študentje/-ke opravijo na UNI PASSAU naslednje obveznosti: 45 kreditnih točk pridobijo iz nabora ponujenih predmetov na področjih mednarodnih odnosov, politologije, javnih in evropskih politik, prava, ekonomije in sociologije, opravijo 2-mesečno prakso v času celotnega študija doma ali v tujini (10 kreditnih točk) in zaključno diplomsko delo v obsegu prb. 25-30 strani (10 kreditnih točk).

Študntje/-ke se v 3. letniku redno vpišejo tudi na UNI PASSAU in opravijo vpisni postopek v skladu z zahtevami in pravili UNI PASSAU ter predložijo za to potrebna dokazila. Oproščeni so plačila šolnine, poravnajo zgolj stroške vpisa.

Za študij na UNI PASSAU lahko študentje/-ke pridobijo štipendijo v okviru programa Erasmus+.

Število razpisanih mest: 5

Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo študenti/-ke univerzitetnega dodiplomskega programa Mednarodni odnosi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • študent/-ka je vpisan/-a v 2. letnik,
  • študent/-ka sproti opravlja študijske obveznosti in bo ob koncu študijskega leta opravil/-a vsaj 114 kreditnih točk,
  • študent/-ka ima znanje nemščine in angleščine na ravni B2.

Merila za izbiro

Izbor kandidatov/-k bo opravljen glede na naslednja merila:

  • motiviranost za pridobitev dvojne diplome, kar izhaja iz motivacijskega pisma,
  • povprečno oceno študija,
  • znanje nemškega in angleškega jezika.

Prijava na razpis

Prijava kandidatov mora vsebovati:

  • življenjepis v angleškem jeziku z navedbo osebnih podatkov, informacij o dosedanji izobrazbi in dosežkih, praktičnih oz. delovnih izkušnjah ali kvalifikacijah ter morebitnih dosedanjih štipendij ali nagrad,
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
  • dokazilo o znanju nemškega in angleškega jezika na ravni B2 oz. opisno oceno znanja nemškega in angleškega jezika, ki ga izda učitelj FDV-UL.

Oddaja vlog

Študenti/-ke oddajo vlogo skupaj z zahtevanimi dokazili do 4. marca 2021 po spletni pošti na naslov masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si (Služba za mednarodno sodelovanje). Prijave, oddane po roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

Prejete vloge bo ocenila komisija za izbor študentov za pridobitev dvojne diplome in opravila ožji izbor študentov, ki bodo nominirani na UNI PASSAU. Študentje/-ke bodo vključeni/-e tudi v prijavo za pridobitev štipendije v okviru progama Erasmus+. Študenti/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni/-e.

Dodatne informacije

Več informacij o UNI PASSAU si lahko preberete na spletni strani: https://www.uni-passau.de, o študijskem program pa na https://www.uni-passau.de/bachelor-governance/.

Podrobnejše informacije o pogojih, načinu študija, študijskih obveznostih idr. lahko študenti/-ke dobijo v Služi za mednarodno sodelovanje pri Maši Kolenbrand po e-pošti masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si ali telefonu 01/ 5805-305.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. februar 2021 | v kategoriji: Obvestila, Razpisi