Strokovna ruščina za družboslovce (12 ur)


Trajanje:12 ur

Cena:Študenti: € 55; člani Alumni kluba FDV in UL: € 60; zunanji udeleženci: € 75

Izvajalka: lekt. Larisa Gabrovšek

 

Vsebina:

Tečaj z obsegom 12 učnih ur je namenjen poslušalcem, ki  imajo ustrezno predznanje (B1). Vsebine zajemajo:

- pregled tipičnih dokumentov:

  • poslovna korespondenca (prošnja, povpraševanje, pojasnilo...),
  • diplomatska korespondenca (diplomatske note...),
  • uradni dokumenti (poročila, zapisniki...),

- pregled in osvajanje strokovne terminologije in besedišča, ki se uporabljajo v okviru sestankov, diskusij, predstavitev iz širšega mednarodnega okolja. 

Udeleženci bodo brali in analizirali avtentična strokovna besedila, vadili v koherentnem povzemanju pisnih in ustnih sporočil, utrjevali posebne jezikovne strukture značilne za strokovno sporočanje (prošnja, povpraševanje, zapisniki…), uporabljali slovnične in funkcionalne jezikovne strukture značilne za strokovno in znanstveno zvrst družboslovja, vadili sintakso in pravopis in se urili v slušnem razumevanju.

 

Udeleženci bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

Po zaključenem tečaju bodo udeleženci tečaja razumeli in znali uporabljati diplomatsko korespondenco. Udeleženci bodo seznanjeni s pristopom in tehnikami interpretacije zahtevnejših besedil in listin vezanih na mednarodne odnose med Rusijo in Evropsko unijo pa tudi širše. Udeleženci bodo zmožni razumeti in kritično ovrednotiti avtentična družboslovna strokovna besedila, samostojno spremljati strokovno literaturo, povzemati pisna sporočila v ruskem jeziku in o njih poročati in tvoriti pisna in govorna besedila, ki ustrezajo stroki.  

Metode  dela:

  • Predavanja
  • Vaje 
  • Domače naloge

Prejem gradiva: Udeleženci bodo gradivo prejeli na tečaju.

Ob redni udeležbi bodo tečajniki po zaključku tečaja prejeli potrdilo.

Čas izvajanja: Termin bo objavljen naknadno.

 

Prijava na tečaj:

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO, jo natisnite in podpišite ter pošljite po pošti na naslov Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, naslovljeno na Mojca Mole Vrečar, ali skenirano na e-naslov: mojca.mole-vrecar@fdv.uni-lj.si. Prijavite se lahko tudi osebno v Službi za študentske zadeve, DS 36.

Študente, ki niso iz Fakultete za družbene vede, prosimo, da prijavnici priložijo kopijo potrdila o vpisu za študijsko leto 2019/2020.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. K plačilu boste pozvani po elektronski pošti, ko bo dovolj prijavljenih za izvajanje tečaja.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 20 udeležencev, bomo prijave zaprli, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru premajhnega števila udeležencev tečaja ne izvedemo, o čemer boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestil