Pripravljalni tečaj angleškega jezika (20 ur)


Trajanje:20 ur

Cena:Študenti: € 85; člani Alumni kluba FDV in UL: € 92; zunanji udeleženci: € 115

Izvajalka: dr. Leonora Flis

Vsebina:

Pripravljalni tečaj je namenjen spoznavanju in osvežitvi tako besedišča, ki je vezano na področje družboslovja, kot tudi obnovitvi slovničnih struktur, ki jih uporabljamo tako v vsakdanjem govoru kot v profesionalnih, strokovnih okoljih.

Udeleženci bodo brali in analizirali avtentična strokovna in znanstvena besedila, se vadili v koherentnem povzemanju pisnih in ustnih sporočil, izvajali naloge za usvajanje in širjenje besedišča in terminologije, utrjevali posebne jezikovne strukture, značilne za strokovno sporočanje (oblikovanje dnevnega reda, pisanje zapisnikov, priprava tiskovnih konferenc in poročil, ipd.), uporabljali slovnične in funkcionalne jezikovne strukture, značilne za strokovno in znanstveno zvrst družboslovja, vadili sintakso in pravopis, se urili v slušnem razumevanju, uporabljali računalniške in tehnične pripomočke, koristne pri rabi tujega jezika, pisali uradna pisma in poročila, analizirali in izvedli eno daljšo (10 minutno) ustno predstavitev. 

 

Udeleženci bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

Udeleženci bodo zmožni razumeti in kritično ovrednotiti avtentična družboslovna strokovna in znanstvena besedila, samostojno spremljati strokovno in znanstveno literaturo, povzemati pisna sporočila v angleškem jeziku in o njih poročati, tvoriti pisna in govorna besedila, ki ustrezajo stroki, kakovostno ustno predstaviti svoje delo ter uporabljati strokovno specifične jezikovne prvine v poklicnem jezikovnem okviru. 

 

Metode  dela:

Predavanja (10 ur) in vaje (10 ur):

  • analiza besedil
  • pisne in govorne vaje
  • diskusija (skupinska, delo v parih)
  • nastop (predstavitev)
  • domača naloga 

Prejem gradiva: Gradivo za delo bo izročeno na predavanjih.

Čas izvajanja: Tečaj bo potekal ob sredah 1x tedensko (7 srečanj) od 16.30 do 19.00 s pričetkom 4. 3. 2020.

Rok za prijavo: 26. 2. 2020

Ob redni udeležbi bodo tečajniki po zaključku tečaja prejeli potrdilo.

 

Prijava na tečaj:

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO, jo natisnite in podpišite ter pošljite po pošti na naslov Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, naslovljeno na Mojca Mole Vrečar ali skenirano na e-naslov: mojca.mole-vrecar@fdv.uni-lj.si. Prijavite se lahko tudi osebno v Službi za študentske zadeve, DS 36.

Študente, ki niso iz Fakultete za družbene vede, prosimo, da prijavnici priložijo kopijo potrdila o vpisu za študijsko leto 2019/2020.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. K plačilu boste pozvani po elektronski pošti, ko bo dovolj prijavljenih za izvajanje tečaja.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 20 udeležencev, bomo prijave zaprli, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru premajhnega števila udeležencev tečaja ne izvedemo, o čemer boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestil