Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ca magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov


Izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast
1. Socialna politika v Sloveniji - spremembe posameznih sistemov države blaginje (pokojninski, socialno varstvo, dolgotrajna oskrba ...); sodobni trendi in reforme (socialno investiranje, neoliberalizem, ....)
2. Stališča do ranljivih družbenih skupin in zaslužnost
3. Socialni položaj ranljivih skupin v družbi in analiza politik vključevanja
4. Vloga skupnosti v sodobni družbi (pomen neformalnih opornih mrež, druženje v soseskah povezanost in socialni kapital…)
5. Medgeneracijska solidarnost, skrb za stare ljudi,  (neformalni družinski oskrbovalci in njihov položaj, medgeneracijski odnosi, ...)
6. Stanovanjska problematika in stanovanjska politika (neprofitna stanovanja v Sloveniji, stanovanjski položaj mladih, stanovanjske zadruge, starosti prijazna mesta, adaptacije stanovanj...)
7. Brezdomstvo – analiza trendov, storitev in politik

Doc. Dr. Jožica Čehovin-Zajc
1. Zdravje, prezentizem in absentizem
2. Zdrav življenjski slog (gibanje, prehrana, spanje, odvisnosti, razvade ...)
3. Razširjenost uporabe psihoaktivnih substanc
4. Usklajevanje delovnih in zasebnih obveznosti
5. Pogled na starost/Priprava na starost/upravljanje s starostno različnostjo
6. Dojemanje produktivnosti glede na starostno različnost
7. Stili reševanja konfliktov na delovnem mestu
8. Skrb za zdravje pri delu od doma
9. Delo iz upanja/ljubezni do poklica in načrtovanje karierne poti med mladimi

Vse teme se lahko prilagodijo željeni ciljni skupini, npr.
- med standardno, nestandardno/prekarno zaposlenimi
- v izbranem podjetju/organizaciji
- v izbranem poklicu/poklicih
- v izbranem sektorju/sektorjih
- med platformnimi delavci

Doc. dr. Miroljub Ignjatović
Študenti/-ke lahko teme magistrskih del dodatno oblikujejo ali pa izberejo svojo v sodelovanju z mentorjem.
1. Prekarne oblike zaposlovanja v Sloveniji
2. Pomen uberizacije sodobnih gospodarstev za trge delovne sile
3. Psihosocialni učinki prekarizacije sodobnih trgov delovne sile
4. Vpliv avtomatizacije in umetne inteligence na nastanek/izgubo delovnih mest
5. Družbene posledice digitalizacije trga delovne sile
6. Socialna varnost zaposlenih v prekarnih oblikah zaposlitev in dela
7. Pomen socialnega dialoga v sodobnih družbah
8. Zaposlovanje mladih v Sloveniji
9. Pomen študentskega dela pri nabiranju izkušenj
10. Psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti
11. Samozaposlenost v določenih panogah
12. Delo na črno v Sloveniji
13. Nelegalne aktivnosti kot vir dohodka ob pomanjkanju zaposlitve
14. Ukrepi za zmanjšanje stresa in depresije v slovenskih podjetjih
15. Emocionalno delo v zdravstvu
16. Stres in depresija na delovnem mestu (določeni poklici)
17. Delo kot vrednota v slovenski družbi
18. Zelena delovna mesta
19. Pomen migracij za trge delovne sile

Doc. dr. Branko Ilič
1. Upravljanje znanja, inovativnost in poslovna uspešnost podjetja (študija primera)
2. Vpliv investicij v delovno usposabljanje in/ali v izobraževanje na učinkovitost/poslovno uspešnost poslovanja podjetja (študija primera, primerjalna analiza)
3. Dejavniki organizacijske rasti in konkurenčnosti podjetja (študija primera, primerjalna analiza)
4. Investicije v izobraževanje, migracije/beg možganov in regionalni razvoj (študija primera: Slovenija - regija X, primerjava med državami EU)
5. Investicije v izobraževanje, preizobraženost in gospodarska rast (Slovenija, primerjava med državami EU)
6. Vpliv nagrajevanja na spodbujanje inovativnosti v podjetjih (študija primera)
7. Vpliv izobraževanja in/ali delovnega usposabljanja na inoviranje v podjetjih (študija primera).

Doc. dr. Jasna Mikić Ljubi
1. Spol in moč (razmerje med moškimi in ženskami na različnih področjih poslovnega in zasebnega življenja – (ne)enakost spolov, usklajevanje dela in družine, plačne razlike)
2. Spol in jezik na trgu delovne sile (načini zapisovanja zaposlitvenih oglasov, poklicnih nazivov)
3. Jezik kot družbeni fenomen (vpliv jezika na ustvarjanje/zaznavanje družbe/družbenih skupin, politična korektnost)
4. Družbene neenakosti (spol, starost ...)
5. Prekarnost na trgu delovne sile
6. Vpliv epidemije COVID-19 na delovna mesta/razmere/organizacije/poklice/delavce (tudi upoštevajoč spolne razlike)
7. Mladi na trgu delovne sile

Prof. dr. Samo Pavlin
1. Razvoj človeških virov
2. Učenje v organizaciji
3. Poklicno izobraževanje
4. Visokošolsko izobraževanje
5. Situacijsko učenje
6. Poklicna identiteta

Izr. prof. dr. Tatjana Rakar
1. Socialna politika in tretji sektor
2. Razvoj, obseg in struktura nevladnega sektorja
3. Potrebe lokalnih skupnosti in vloga nevladnih organizacij
4. Izzivi nevladnih organizacij v Sloveniji
5. Vključevanje nevladnih organizacij v javne politike in civilni dialog
6. Prostovoljstvo v Sloveniji
7. Vidiki upravljanja zasebnih neprofitnih organizacij
8. Socialno podjetništvo, socialna ekonomija, socialna podjetja
9. V skupnost usmerjena socialna podjetja
10. Društvo ŠKUC – od nastanka do danes (v sodelovanju z Društvom ŠKUC)
11. Družinska politika in usklajevanje dela in družine

Doc. dr. Barbara Rajgelj
1. Zaposlitvena diskriminacija transspolnih oseb
2. Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula v visokošolskem prostoru
3. Avtorska dela zaposlenih na univerzi
4. Socialni in delovnopravni položaj fukcionarjev
5. Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca
6. Kaznovalna vloga države v delovnih razmerjih
7. Mirovanje pravic in obveznosti javnega uslužbenca iz delovnega razmerja


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. maj 2022 | v kategoriji: 2022/23