Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ica magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.
Kolegij dekana Fakultete za družbene vede je sklenil, da se za študijsko leto 2021/22 izjemoma omogoči podaljšan rok za prijavo tem magistrskih del za študente 2. letnika prenovljenih magistrskih programov iz 15. 3. na 15. 5. 2022.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov


Dr. Jožica Čehovin Zajc
1. Zdravje na delovnem mestu (v izbrani organizaciji ali poklicni skupini)
2. Intenziteta dela in izgorelost
3. Prekarno in nestandarno delo (v izbrani poklicni skupini, v kontekstu hope labour, spremembe v času epidemije)
4. Digitalizacija in spremembe pri delu od doma v času epidemije
5. Usklajevanje dela in družine v času epidemije covid-19
6. Oblikovanje stališč do cepljenja proti covidu-19/Reprezentacija v množičnih medijih

Izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast
1. Socialna politika v Sloveniji - spremembe posameznih sistemov države blaginje (pokojninski, socialno varstvo, dolgotrajna oskrba ...); sodobni trendi in reforme,
2. Socialni položaj ranljivih skupin v družbi in analiza politik vključevanja
3. Stališča do ranljivih družbenim skupin in zaslužnost
4. Vloga skupnosti v sodobni družbi (pomen neformalnih opornih mrež,  …)
5. Medgeneracijska solidarnost, skrb za stare ljudi,
6. Stanovanjska problematika in stanovanjska politika
7. Brezdomstvo – analiza trendov, storitev in politik

Doc. dr. Miroljub Ignjatović
Študenti/-ke lahko teme magistrskih del dodatno oblikujejo ali pa izberejo svojo v sodelovanju z mentorjem.
1. Prekarne oblike zaposlovanja v Sloveniji
2. Pomen uberizacije sodobnih gospodarstev za trge delovne sile
3. Psihosocialni učinki prekarizacije sodobnih trgov delovne sile
4. Vpliv avtomatizacije in umetne inteligence na nastanek/izgubo delovnih mest
5. Družbene posledice digitalizacije trga delovne sile
6. Socialna varnost zaposlenih v prekarnih oblikah zaposlitev in dela
7. Zaposlovanje mladih v Sloveniji
8. Pomen študentskega dela pri nabiranju izkušenj
9. Psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti
10. Samozaposlenost v določenih panogah
11. Delo na črno v Sloveniji
12. Nelegalne aktivnosti kot vir dohodka ob pomanjkanju zaposlitve
13. Ukrepi za zmanjšanje stresa in depresije v slovenskih podjetjih
14. Emocionalno delo v zdravstvu
15. Stres in depresija na delovnem mestu (določeni poklici)
16. Delo kot vrednota v slovenski družbi

Doc. dr. Branko Ilič
1. Upravljanje znanja, inovativnost in poslovna uspešnost podjetja (študija primera)
2. Vpliv investicij v delovno usposabljanje in/ali v izobraževanje na učinkovitost/poslovno uspešnost poslovanja podjetja (študija primera, primerjalna analiza)
3. Dejavniki organizacijske rasti in konkurenčnosti podjetja (študija primera, primerjalna analiza)
4. Investicije v izobraževanje, migracije/beg možganov in regionalni razvoj (študija primera: Slovenija - regija X, primerjava med državami EU)
5. Investicije v izobraževanje, preizobraženost in gospodarska rast (Slovenija, primerjava med državami EU)

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
1. Moč in spol
2. Platformski kapitalizem
3. Novodobno  suženjstvo
4. Industrija 5.0
5. Uporaba psihoaktivnih substanc na delovnem mestu
6. Ekonomska demokratizacija

Doc. dr. Andrej Kohont
1. Mednarodni MČV
2. Hibridno (kombinirano) delo
3. Medgeneracijsko sodelovanje
4. LGBTQ+ na delovnem mestu
5. Sodobno vodenje v slovenskih organizacijah
6. Vpliv COVID-19 na MČV

Prof. dr. Samo Pavlin
1. Delo na domu
2. Razvoj poklicev in kvalifikacij na področju trajnostnega razvoja
3. Razvoj sistemov visokošolskega izobraževanja
4. Zaposljivost visokošolskih diplomantov
5. Razvoj sistemov poklicnega izobraževanja
6. Izbrana področja razvoja človeških virov

Doc. dr. Tatjana Rakar
1. Družinska politika in usklajevanje dela in družine
2. Socialna politika in zasebni neprofitni sektor
3. Razvoj, obseg in struktura zasebnega neprofitnega sektorja
4. Upravljanje zasebnih neprofitnih organizacij
5. Socialno podjetništvo, socialna ekonomija, socialna podjetja
6. Društvo ŠKUC – od nastanka do danes (v sodelovanju z Društvom ŠKUC)

Prof. dr. Miro Stanojević:
1. Sindikati in prekariat
2. Stavke in socialni protesti v Sloveniji
3. Kolektivna pogajanja v državah članicah EU
4. Socialno partnerstvo in krize

Doc. dr. Janez Štebe
1. Analiza razširjenosti dela od doma med in po epidemiji na uradnih podatkih
2. Zaupanje v pravosodje po osamosvojitvi Slovenije do danes
3. Spremljanje lojalnost poslancev državnega zbora z analizo sentimenta govorov
4. Družbeni kapital oskrbovancev domov za ostarele
5. Družbeni razredi mesta Ljubljane v preseku stoletij: analiza zgodovinskih popisov prebivalstva
6. Vloga očeta pri delitvi skrbi za gospodinjstvo
7. Pravica svobode izražanja veroizpovedi in COVID-19: primerjava evropskih držav
8. Lažne novice in odnos do cepljenja

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 31. maj 2021 | v kategoriji: 2021/22