Študiji spola

Skrbnica področja: doc. dr. Zdenka Šadl

Študiji spola so se kot univerzitetno študijsko področje razvili v zadnjih nekaj desetletjih. Pri tem področju gre praviloma za interdisciplinarno področje študija, kamor s svojimi prispevki vstopajo različne družboslovno-humanistične discipline; od filozofije, psihoanalize, zgodovine, antropologije, sociologije in politične znanosti do literarne teorije in medijskih študijev. V temelju tega področja gre za preizpraševanje izvorov vednosti in zalog znanja o spolu in spolni razliki. Gre za preizpraševanje in kritiko nekaterih »mainstream« ali »malestrem« teorij in teoretizacij spola v dosedanji družboslovno-humanistični znanstveni produkciji, pa tudi za kritiko zgodnjih feminističnih teoretizacij spola. Pri tem je še posebej pomemben segment metodologija in epistemologija raziskovanja spolov in spolne določenosti v vseh ključnih fazah raziskovalnega postopka, od izbire problema, metode in zbiranja informacij do interpretacije in predstavitve dognanj in ugotovitev.Posebna pozornost je namenjena spolni dimenziji globalizacijskih procesov, medkulturnim primerjavam in interkulturnosti, razmerjem med (novimi) tehnologijami in spoli, kulturnim reprezentacijam spolov ter analizi poskusov preobrazbe socialnih in političnih ustanov, ki temeljijo na specifičnih vzorcih razmerij moči med spoli.Izvedba študija na področju Študiji spola je v celoti usklajena s strukturo in organizacijo interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje. Študent vpiše dva temeljna predmeta: Teorije in epistemologija spola ter Metodologija raziskovanja spola, ki ju skupaj pripravljata FF in FDV, dva doktorska seminarja, ki sta skladno s temo doktorske disertacije pripravljena individualno za vsakega kandidata, ter zunanji izbirni predmet, ki zagotavlja meduniverzitetno in mednarodno mobilnost.

Kontakt

Skrbnica področja:
izr. prof. dr. Zdenka Šadl
Zdenka.sadl@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Obvezni temeljni predmeti

Obvezni temeljni predmeti so temeljni metodološki in teoretski predmeti, obvezni za vse študente, ki vpišejo študij na določenem področju programa; za zagotovitev področja študent vpiše predmete v obsegu 20 ECTS s področja svojega doktorskega študija. Predmeti se izvajajo v organizirani obliki študija, aktualna oblika izvajanja je prilagojena številu kandidatov.

Posamezna področja lahko po potrebi oblikujejo večje število temeljnih predmetov. Sorodna področja lahko zaradi lažje izvedbe oblikujejo skupne temeljne predmete. Študent vpiše 20 ECTS temeljnih predmetov v dogovoru z mentorjem.

Doktorski seminarji

Doktorski seminarji omogočajo ožjo usmeritev v izbrano smer študija, ki jo določa izbor teme doktorske disertacije. Fakulteti vsako leto sproti zagotovita pripravo in izvedbo doktorskih seminarjev, ki so prilagojeni študentovi ožji usmeritvi ali temi doktorske disertacije. Izvajajo se kot doktorski seminarji za majhne skupine študentov iste usmeritve ali kot individualno delo s študenti. Takšna zasnova omogoča najvišjo možno stopnjo fleksibilnosti, prilagajanja študentu, temi njegovega raziskovalnega dela in ažurnemu vključevanju najnovejših raziskovalnih spoznanj in aktualnih problemov v okviru specifike raziskovalnega področja, s katerim se študent ukvarja. Študent v dogovoru z mentorjem in skladno z raziskovalno temo doktorske disertacije izbere seminarje v obsegu 20 KT. Seminarji se izvajajo v organizirani obliki študija; oblika izvajanja je prilagojena številu študentov.

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.